Důležité dokumenty

Přehled platných dokumentů

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 1. 2020

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY FORMEDIA CZ S.R.O.

vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(verze 4/2020, účinné od 01.01.2020)

 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydané společností FORMEDIA CZ s.r.o., IČO: 04336062, se sídlem Kolbenova 959/27b, 198 00 Praha 14, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246109 (dále jako „FORMEDIA CZ“), když tyto podmínky blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran při poskytování a využívání služeb na základě smlouvy o marketingových službách, uzavřené mezi společností FORMEDIA CZ a zákazníkem (dále jako „Všeobecné obchodní podmínky“).

 

Všeobecné obchodní podmínky tvoří spolu se Smlouvou a Produktovými podmínkami kompletní smluvní podmínky, za kterých jsou služby společnosti FORMEDIA CZ poskytovány. V případě rozporu jednotlivých smluvních ujednání v rámci uvedených dokumentů má přednost ujednání Smlouvy, dále pak Produktové podmínky a poté Všeobecné obchodní podmínky.

 

 

Článek 1 | Definice některých pojmů

 

„Hodina“ mluví-li tyto podmínky o poskytování služeb ze strany FORMEDIA CZ v dotacích určených hodinami, má se tím na mysli hodina práce jednoho zaměstnance či spolupracovníka společnosti, používaná jako účetní jednotka. Pracovní čas je společností FORMEDIA interně evidován ve vlastní softwarové aplikaci.

 

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

„Produkt“ představuje konkrétní službu, dílo či marketingový nástroj, poskytovaný ze strany FORMEDIA CZ, jehož obsah je určen příslušnými Produktovými podmínkami, případně ujednáním stran v rámci Smlouvy.

 

„Produktový balíček“ je typizovaná kombinace několika jednotlivých Produktů, nabízená společností FORMEDIA CZ za sjednanou cenu, jehož obsah je určen příslušnými Produktovými podmínkami, případně odlišným ujednáním stran v rámci Smlouvy.

 

Produktové podmínky“ jsou zvláštním dokumentem, kterým společnost FORMEDIA CZ stanovuje typizovaný obsah služeb a marketingových produktů, či jejich skupin a kombinací, které poskytuje svým Zákazníkům. V případě sjednání Smlouvy mezi společností FORMEDIA CZ a zákazníkem tak Produktové podmínky doplňují právní závazky ze Smlouvy a konkretizují Všeobecné obchodní podmínky. 

 

„Smlouva“ je smlouva o marketingových službách, uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, případně ustanovení § 1756 odst. 2 občanského zákoníku, mezi společností FORMEDIA CZ jako poskytovatelem a zákazníkem, jako odběratelem.

 

Zákazník“ je fyzická nebo právnická osoba, která v rámci svého podnikání vstupuje do smluvního vztahu se společností FORMEDIA CZ.

 

„Zástupce“ je osoba, zastupující společnost FORMEDIA CZ na základě smluvního zmocnění ve smyslu § 441 a násl. občanského zákoníku, a to v rozsahu nezbytném ke sjednání Smlouvy a k provádění činností bezprostředně souvisejících.

 

Článek 2 | Postup při uzavření Smlouvy

 

 1. Společnost FORMEDIA CZ a Zákazník uzavírají Smlouvu, jejíž obsah je vedle výslovně sjednaných náležitostí a těchto Všeobecných obchodních podmínek určen především specifikací Produktu či Produktového balíčku, a to odkazem na příslušné Produktové podmínky. Uzavřením Smlouvy projevuje společnost FORMEDIA CZ a Zákazník vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem příslušné Smlouvy, Všeobecných obchodních podmínek a příslušných Produktových podmínek.

 

 1. Smlouva je uzavírána v písemné formě̌, a to v listinné podobě, nebo prostřednictvím elektronické komunikace. Smlouva je platně̌ uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah.

 

 1. Veškeré dodatky a změny uzavřené Smlouvy musí být sjednány na základě dohody smluvních stran ve formě, kterou je možné ujednat samotnou Smlouvu.

 

 

Článek 3 | Předmět smluvního vztahu

 1. Předmětem smluvního vztahu je závazek FORMEDIA CZ poskytnout Zákazníkovi marketingové služby, a to za podmínek a způsobem dle příslušného Zákazníkem zvoleného Produktu či Produktového balíčku, jehož obsah a bližší specifikace jsou určeny příslušnými Produktovými podmínkami, a to za podmínek a za úplatu sjednanou ve Smlouvě.

 

 1. Marketingové služby poskytované společností FORMEDIA CZ zahrnují zpravidla komplexní reklamní řešení se specializací na online, mobilní a tištěné produkty, a dále služby lokálního vyhledávání.

 

 1. Společnost FORMEDIA CZ plní své závazky ze smluvního vztahu sama, nebo zajistí plnění prostřednictvím třetích osob.

 

 1. Zákazník je povinen k řádnému plnění smluvních povinností společnosti FORMEDIA CZ poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k řádnému plnění závazků, a to minimálně v tom rozsahu, v jakém bude ze strany společnosti FORMEDIA CZ výslovně vyžadována.

 

 1. Veškeré zásahy, změny, opravy, rozšíření či jiné modifikace Produktu, resp. jeho výstupu, je Zákazník oprávněn činit pouze po předchozím odsouhlasení ze strany společnosti FORMEDIA CZ, nebo za podmínek stanovených Produktovými podmínkami, přičemž je povinen respektovat doporučení, které společnost FORMEDIA CZ stanoví pro řádné a bezproblémové užívání Produktu. Při porušení této povinnosti ze strany Zákazníka neodpovídá společnost FORMEDIA CZ za jakékoli případné vady Produktu, případně za škody, které by v důsledku toho Zákazníkovi vznikly.

 

 

Článek 4 | Doba trvání smluvního vztahu

 1. Doba trvání smluvního vztahu je určena konkrétními Produktovými podmínkami, nebo ujednáním stran v rámci Smlouvy.

 

 1. Není-li doba trvání smlouvy výslovně sjednána a nevyplývá-li z okolností něco jiného, má se za to, že je smlouva sjednána na dobu neurčitou.

 

 

Článek 5 | Zánik smluvních závazků

 1. Sjednaná Smlouva zaniká dohodu smluvních stran, výpovědí smluvní strany výlučně z důvodů sjednaných ve Smlouvě nebo stanovených Všeobecnými obchodními podmínkami nebo Produktovými podmínkami, odstoupením od smlouvy, případně splněním závazků či uplynutím sjednané doby trvání Smlouvy.

 

 1. Společnost FORMEDIA CZ je oprávněna sjednanou Smlouvu vypovědět v případě, že:

 

 1. je Zákazník v prodlení s úhradou dle příslušné Smlouvy delším, než 15 kalendářních dnů,
 2. je Zákazník v prodlení s úhradou na základě jiné Smlouvy, sjednané mezi stejnými smluvními stranami, delším, než 30 kalendářních dnů,
 3. Zákazník nepředá podklady nezbytné pro plnění dle Smlouvy, požadované v rámci příslušného Produktu, a to ve lhůtě určené v Produktových podmínkách; není-li lhůta určena pak do 60 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy,
 4. z podkladů, dodaných Zákazníkem společnosti FORMEDIA CZ, vyplyne, že obsah inzerce či plnění marketingových služeb jako takové je v rozporu s oprávněnými zájmy nebo platnými závazky společnosti FORMEDIA CZ,
 5. Zákazník jiným podstatným způsobem poruší své závazky ze sjednané Smlouvy.

 

 1. Zákazník je oprávněn Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce trvání 1 měsíce v případě, že společnost FORMEDIA CZ poruší své závazky z příslušné smlouvy podstatným způsobem.

 

 1. Je-li Smlouva sjednána na dobu neurčitou a neurčí-li Produktové podmínky či nesjednají-li strany jinak, může každá ze stran Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou v délce trvání 1 měsíce.

 

 1. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

 

 1. Společnost FORMEDIA CZ je oprávněna od Smlouvy s okamžitou platností odstoupit v případě̌ že:

 

 1. obsah Zákazníkovy inzerce, či jakákoli její část, je v rozporu s právními předpisy České republiky, hrubě odporuje dobrým mravům, nebo je v rozporu s etickými pravidly inzerce v produktech nabízených společností FORMEDIA CZ,
 2. Zákazníkova inzerce přímo či nepřímo směřuje k propagaci hnutí či názorů směřujících k potlačení práv a svobod člověka, či k propagaci násilného či sexuálního obsahu,
 3. dochází ke zjevnému zneužití služeb společnosti FORMEDIA CZ.

 

 1. Obě smluvní strany mají dále právo smluvní vztah vypovědět v případě, kdy bude rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany, a to bez výpovědní doby.Článek 6 | Cena a platební podmínky

 1. Zákazník se zavazuje uhradit společnosti FORMEDIACZ cenu sjednanou ve Smlouvě̌, případně určenou v rámci Produktových podmínek, a to včetně příslušné daně z přidané hodnoty, která je účtována k jednotlivým položkám uvedeným se Smlouvě. Pokud dojde ke změně sazby daně z přidané hodnoty v období mezi uzavřením Smlouvy a fakturací ceny, bere Zákazník na vědomí a souhlasí s tím, že společnost FORMEDIA CZ je oprávněna jednostranně upravit cenu dle platné výše sazby daně z přidané hodnoty.

 

 1. Cena ve Smlouvě je sjednána jako cena na základě rozpočtu s výhradou neúplnosti. Objeví-li se tedy při poskytování služeb potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, má společnost FORMEDIA CZ právo za podmínek § 2622 občanského zákoníku zvýšit sjednanou cenu.

 

 1. V případě, kdy je mezi společností FORMEDIA CZ a Zákazníkem uzavřena Smlouva na dobu neurčitou, je cena za poskytované plnění splatná ročně dopředu. Faktura je v takovém případě zákazníkovi vystavena vždy se splatností k datu odpovídajícímu jednomu roku od uzavření smlouvy, případně od poslední fakturace. V případě výpovědi či odstoupení od smlouvy na dobu neurčitou nevzniká zákazníkovi právo na vrácení ani poměrné části již splatného plnění.

 

 1. Součástí ceny může být rovněž aktivační poplatek. Aktivační poplatek je stanoven procentem z celkové ceny Produktu či Produktového balíčku a představuje paušální náhradu nákladů na činnosti spojené se sjednáním služeb u společnosti FORMEDIA CZ, jakož i náhradu za volnou kapacitu a další výdaje, spojené se sjednáním služeb u společnosti FORMEDIA CZ.

 

 1. Poměrná část aktivačního poplatku je vracena Zákazníkovi pouze v případě, že tento od sjednané Smlouvy odstoupí pro podstatné porušení povinností na straně společnosti FORMEDIA CZ. V ostatních případech je aktivační poplatek nevratný.

 

 1. Je-li v rámci Smlouvy sjednán, nebo Produktovými podmínkami určen storno poplatek, je společnost FORMEDIA CZ tento storno poplatek oprávněna z části či zcela započíst proti uhrazenému aktivačnímu poplatku v případě, kdy společnosti FORMEDIA CZ vznikne povinnost aktivační poplatek vrátit Zákazníkovi.

 

 1. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, je cena za Produkt či Produktový balíček splatná na základě faktury, vystavené společností FORMEDIA CZ, a to ve lhůtě splatnosti, která nebude kratší než 5 kalendářních dnů. Za prodlení s úhradou faktur je ze strany FORMEDIA CZ účtována smluvní pokuta z prodlení ve výši 0,5 % za každý den prodlení.

 

 1. Společnost FORMEDIA CZ je oprávněna podmínit zveřejnění, předání, realizaci či dokončení příslušného Produktu do doby plné úhrady ceny služby, tedy je např. výslovně oprávněna nezveřejnit příslušnou prezentaci či neprovést příslušnou službu do doby, než bude cena služby uhrazena způsobem určeným příslušnou fakturou. Pro případ prodlení Zákazníka s úhradou se lhůty pro dokončení, předání či realizaci prodlužují o dobu, po kterou prodlení Zákazníka s úhradou trvá.

 

 1. Společnost FORMEDIA CZ rovněž může v případě prodlení s placením služeb odmítnout realizaci dalších služeb pro Zákazníka, popřípadě realizovat další služby až poté, co Zákazník uhradí zálohu na další služby až do výše 100 % ceny poskytovaných služeb. Do doby úhrady zálohy může FORMEDIA CZ odmítnout plnění sjednané služby.

 

 1. Zákazník uděluje podpisem Smlouvy společnosti FORMEDIA CZ souhlas se zasíláním daňových dokladů (faktur) v elektronické podobě̌ ve smyslu ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.Článek 7 | Doručování a forma jednání

 1. Nesjednají-li účastníci smluvního vztahu odlišně, musí být veškeré závazné projevy vůle, adresované druhé smluvní straně v souvislosti se smluvním vztahem mezi společností FORMEDIA CZ a Zákazníkem, učiněny, nebo následně potvrzeny v písemné formě. Veškeré písemné projevy vůle jsou pak druhé smluvní straně doručovány prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím elektronické pošty či SMS zprávy za dále stanovených podmínek, či osobně oproti podpisu.

 

 1. Pro účely smluvního vztahu mezi FORMEDIA CZ a Zákazníkem se za písemnou formu vedle formy listinné považuje rovněž projev vůle učiněný prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu), a to na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, nebo později druhé straně písemně označenou jako doručovací. Projev vůle jakéhokoli z účastníků smluvního vztahu, učiněný prostřednictvím elektronické pošty, se však považuje za řádně přijatý toliko v případě, kdy je přijetí příslušné elektronické zprávy druhým účastníkem potvrzeno, či je z jeho strany alespoň konkludentním způsobem projeveno, že měl možnost se s obsahem příslušného projevu vůle druhé smluvní strany seznámit.

 

 1. Písemná forma je zachována rovněž v případě SMS zpráv. Doručování prostřednictvím SMS zpráv je však v souvislosti se smluvním vztahem mezi společností FORMEDIA CZ a Zákazníkem možné pouze v případě, kdy je telefonní číslo smluvní strany uvedeno ve Smlouvě, nebo kdy je jako doručovací později písemně výslovně označeno.

 

 1. Veškeré listiny, doručované druhé smluvní straně v souvislosti se smluvním vztahem mezi společností FORMEDIA CZ a Zákazníkem, jsou zasílány na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě, případně na adresu, kterou jako doručovací strana druhé smluvní straně písemně jako doručovací označí, nebo alternativně na adresu sídla smluvní strany zapsanou v obchodním nebo živnostenském rejstříku. V souvislosti s tím stíhá obě smluvní strany povinnost zajistit řádné přebírání poštovních zásilek na uvedených adresách po celou dobu existence smluvního závazku, a po jeho zániku dále případně do doby vypořádání všech dosud nevypořádaných vzájemných práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu mezi společností FORMEDIA a Zákazníkem. Smluvní strany v návaznosti na to nesou veškerou odpovědnost pro případ porušení této povinnosti.

Článek 8 | Podklady dodané Zákazníkem

 

 1. Společnost FORMEDIA CZ vytváří Produkty a poskytuje marketingové služby na základě podkladů poskytnutých Zákazníkem a dle jeho pokynů a zadání. Veškeré potřebné podklady jsou pak buď výslovně vyžádány ze strany FORMEDIA CZ, nebo jsou uvedeny v Produktových podmínkách.

 

 1. V zájmu zajištění co nejvyšší kvality poskytovaných služeb je Zákazník povinen dodat společnosti FORMEDIA CZ právě ty podklady, které jsou ze strany společnosti FORMEDIA CZ vyžadovány, a to ve srozumitelné formě a ve vhodném formátu. Na případnou nevhodnost, nesrozumitelnost či věcnou nepoužitelnost dodaných podkladů upozorní společnost FORMEDIA CZ Zákazníka bez zbytečného odkladu.

 

 1. Za účelem funkčnosti a aktuálnosti Produktů může být v rámci Produktových podmínek stanoveno, nebo může z povahy Produktu vyplývat, že Zákazník je povinen poskytnuté podklady aktualizovat či průběžně doplňovat.

 

 1. Není-li pak ujednáno jinak, dodá Zákazník veškeré písemné podklady a texty v takové podobě, aby nevyžadovaly další podstatné úpravy či korekci ze strany společnosti FORMEDIA CZ. Nesplní-li Zákazník tuto svou povinnost, představuje tato skutečnost překážku dokončení Produktu či poskytnutí služby na straně Zákazníka, přičemž se veškeré sjednané lhůty a termíny dodání prodlužují o dobu, po kterou tato překážka trvá.

 

 1. Vady Produktů či služeb, případně nesplnění sjednaných termínů dokončení či realizace, způsobené dodáním vadných či nesprávných podkladů, nemají žádný vliv na povinnost Zákazníka řádně a včas uhradit sjednanou cenu.

 

 

Článek 9 | Předání Produktu

 

 1. V případě, že je součástí Produktu, vytvářeného na základě Smlouvy společností FORMEDIA CZ, dle svého charakteru služba, dochází ke splnění povinnosti společnosti FORMEDIA CZ provedením služby.

 

 1. V případě, že je součástí Produktu, vytvářeného na základě Smlouvy společností FORMEDIA CZ, dle svého charakteru dílo, dojde k předání díla způsobem sjednaným ve Smlouvě, nebo stanoveným v příslušných Produktových podmínkách. Není-li způsob předání sjednán nebo stanoven, dojde k předání díla jeho zasláním prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou ve Smlouvě, případně nahráním na internetový server, ze kterého bude mít Zákazník možnost příslušné dílo stáhnout.

 

 

Článek 10 | Práva z vadného plnění

 1. Veškeré Produkty jsou ze strany společnosti FORMEDIA poskytovány a realizovány na základě zadání a pokynů Zákazníka. Za vadu Produktu je tak považována situace, kdy Produkt nemá vlastnosti sjednané ve Smlouvě a v Produktových podmínkách, případně kdy neodpovídá jasným a jednoznačným pokynům Zákazníka.

 

 1. Za vady Produktu však výslovně nemůže být považována estetická stránka Produktu v případě, že realizovaný Produkt odpovídá dodaným podkladům a výslovným a jasným požadavkům Zákazníka. Vadou Produktu rovněž nejsou takové skutečnosti, které byly způsobeny dodáním podkladů v rozporu s ustanovením těchto Všeobecných obchodních podmínek, případně které vznikly v důsledku pokynu Zákazníka, či v důsledku jeho zásahu do Produktu.

 

 

Článek 11 | Odpovědnost za škodu, smluvní pokuty

 1. Každá ze stran odpovídá druhé smluvní straně za škodu, která jí vznikla porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy, způsobem stanoveným příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a dále v rozsahu vymezeném těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

 

 1. Celková částka, na kterou může z titulu náhrady škody z porušení smluvní povinnosti Zákazníkovi za společností FORMEDIA CZ vzniknout nárok, je omezena výší plnění, které Zákazník z příslušné Smlouvy uhradil.

 

 1. Společnost FORMEDIA CZ neodpovídá Zákazníkovi za škodu, vzniklou v důsledku porušení povinnosti Zákazníka dodat společnosti FORMEDIA CZ kompletní a správné podklady, případně v důsledku porušení povinnosti tyto podklady doplňovat a aktualizovat. Není-li v Produktových podmínkách určeno jinak, společnost FORMEDIA CZ dále neodpovídá za ztrátu, poškození či zneužití dat Zákazníka, nahraných na serverech třetích osob. Je výhradní odpovědností Zákazníka provádět nezbytná opatření k předcházení ztrátám, poškození či zneužití těchto dat, a to alespoň formou průběžného zálohování.

 

 1. Zákazník rovněž nese veškerou odpovědnost za poškození, neodborné zásahy či chybnou manipulaci s Produktem, které způsobil Zákazník, nebo osoby, kterým Zákazník umožnil k Produktu přístup.

 

 1. V případě mimořádných nepředvídatelných událostí, výpadků na straně třetích osob, či zásahu vyšší moci, je společnost FORMEDIA CZ oprávněna pozastavit poskytování služeb až na dobu 2 kalendářních měsíců. V takovém případě nevzniká Zákazníkovi právo na náhradu škody, která by mu v důsledku takové události a s tím spojeného pozastavení poskytování služeb vznikla. Bude-li mimořádná situace trvat delší dobu, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od sjednané smlouvy odstoupit, přičemž v takovém případě společnost FORMEDIA CZ vrátí Zákazníkovi poměrnou část plnění, která již ze strany Zákazníka byla uhrazena.

 


Článek 12 | Reklamace

 

 1. Reklamace představuje právní jednání Zákazníka, kterým vůči společnosti FORMEDIA CZ uplatňuje své nároky z vadného plnění nebo z vadně vyúčtované ceny.

 

 1. Zjevné vady díla nebo služby je Zákazník povinen uplatit bez zbytečného odkladu po převzetí díla či poskytnutí služby, nejpozději však do 10 dnů od předání díla či poskytnutí služby.

 

 1. Případné vady Zákazník vůči společnosti FORMEDIA CZ uplatňuje prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu info@formedia.cz, případně poštou na adresu FORMEDIA CZ, s.r.o., Vančurovo nám. 309, 500 02 Hradec Králové. V reklamaci Zákazník uvede své identifikační údaje, označí příslušnou smlouvu a stručně a srozumitelně uvede, v čem spatřuje vadu díla či služby.

 

 1. Poté, co společnost FORMEDIA CZ obdrží reklamaci, potvrdí její přijetí a následně vyřídí uplatněnou reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení reklamace.

 

 1. Uplatnění vady díla či služby nemá odkladný účinek na povinnost Zákazníka uhradit vyúčtovanou cenu.

 

Článek 13 | Autorská práva

 

 1. Má-li výsledek činnosti společnosti FORMEDIA CZ povahu autorského díla, podléhá režimu příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. V takovém případě má Zákazník právo dílo užít pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a těchto Všeobecných obchodních podmínek, a to výlučně k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy.

 

 1. Tímto je činěno nesporným, že veškeré výstupy grafického, textového či zvukového charakteru, jejichž původcem je společnost FORMEDIA CZ, mají povahu autorského díla a jsou chráněny autorským zákonem.

 

 1. Pro případ, že některé Zákazníkem dodané podklady jsou chráněny autorským právem či právem průmyslového vlastnictví, zavazuje se Zákazník předat společnosti FORMEDIA CZ jen takové podklady, se kterými je oprávněn předvídaným způsobem nakládat. Zákazník se v návaznosti na to zavazuje uhradit veškerou škodu, která by společnosti FORMEDIA CZ vznikla z neoprávněného užití dodaných podkladů.

 

 1. Společnost FORMEDIA CZ je oprávněna propagovat své autorské dílo prostřednictvím reference (tj. odkazu na webovou prezentaci Zákazníka, fotografie díla či jeho užití, záznamu elektronické podoby díla, apod.) společně s uvedením Zákazníka (tj. jeho názvu a případně loga).

                                                                       

 

Článek 14 | Změny všeobecných obchodních podmínek a Produktových podmínek

 

 1. Společnost FORMEDIA CZ je oprávněna tyto Všeobecné obchodní podmínky i Produktové podmínky, v přiměřeném rozsahu měnit nebo do nich doplňovat nová ustanovení v případě, vyvstane-li rozumná potřeba takové změny nebo doplnění, a to například v návaznosti na změnu právní úpravy, dostupných technologií, podmínek spolupráce smluvních partnerů či subposkytovatelů společnosti FORMEDIA CZ, změnu obchodní politiky společnosti FORMEDIA CZ, změnu situace na příslušném trhu služeb, apod.

 

 1. Změna či doplnění Všeobecných obchodních podmínek a Produktových podmínek se týká dlouhodobých závazků k opětovaným plněním stejného či typizovaného druhu, ujednaných odkazem na tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo na Produktové podmínky.

 

 1. Ke změně či doplnění Všeobecných obchodních podmínek či Produktových podmínek bude docházet jejich zveřejněním na webových stránkách na adrese www.formedia.cz, a to spolu s určením účinnosti příslušné změny. Změna bude Zákazníkům oznámena nejméně 1 měsíc před plánovanou účinností této změny prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy.

 

 1. V případě, že Zákazník se změnou či doplněním Všeobecných obchodních podmínek nebo Produktových podmínek nesouhlasí, má možnost svůj nesouhlas se změnou oznámit společnosti FORMEDIA CZ v písemné formě nejpozději do 1 měsíce ode dne obdržení informace o plánované změně. Pokud Zákazník v uvedené lhůtě svůj nesouhlas se změnou či doplněním společnosti FORMEDIA CZ nesdělí, platí, že se změnou či doplněním Všeobecných obchodních podmínek či Produktových podmínek souhlasí. V takovém případě se veškeré další smluvní vztahy mezi Zákazníkem a společností FORMEDIA CZ řídí ode dne účinnosti změněným či doplněným zněním Všeobecných obchodních podmínek a Produktových podmínek.

 

 1. V případě, že Zákazník řádně vysloví svůj nesouhlas s plánovanou změnou či doplněním, má možnost smluvní vztah se společností FORMEDIA CZ vypovědět s dvouměsíční výpovědní dobou. V případě výpovědi jsou si smluvní strany ke dni skončení smluvního vztahu povinny uhradit veškeré své vzájemné dluhy.

 

Článek 15 | Prorogační doložka

 

 1. Smluvní strany sjednávají doložku místní příslušnosti soudu, a to tak, že veškeré spory vzniklé ze smluvního vztahu mezi společností FORMEDIA CZ a zákazníkem je se souhlasem smluvních stran oprávněn řešit výlučně Okresní soud v Hradci Králové.

 

Článek 16 | Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva, tyto Všeobecné obchodní podmínky, jakož i Produktové podmínky se řídí právním řádem České republiky a zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

 1. Pokud některé z ustanovení Smlouvy, Všeobecných obchodních podmínek nebo Produktových podmínek je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Všeobecných obchodních podmínek, nebo Smlouvy jako celku, ani jiných ustanovení Smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradí novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

 

 1. Účinné znění Všeobecných obchodních podmínek a Produktových podmínek, a rovněž jejich znění dřívější, jsou k dispozici na internetových stránkách www.formedia.cz anebo v sídle a provozovnách společnosti FORMEDIA CZ.

Produktové podmínky pro webové stránky platné od 1. 1. 2020

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO WEBOVÉ STRÁNKY FORMEDIA CZ S.R.O.

vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(verze 4/2020, účinné od 01.01.2020)


Tyto produktové podmínky pro webové stránky jsou vydané společností FORMEDIA CZ s.r.o., IČO: 04336062, se sídlem Kolbenova 959/27b, 198 00 Praha 14, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246109 (dále jako „FORMEDIA CZ“), když tyto podmínky představují speciální nástavbu k všeobecným obchodním podmínkám společnosti FORMEDIA CZ pro případy konkrétních produktů, a jako takové blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran při tvorbě webových stránek na základě smlouvy o marketingových službách, uzavřené mezi společností FORMEDIA CZ a zákazníkem (dále jako „Produktové podmínky“).

 

Tyto Produktové podmínky se tedy uplatní ve všech případech, kdy je součástí sjednaného splnění tvorba webových stránek, přičemž v takovém případě zvláštní ustanovení těchto Produktových podmínek uplatní na celý Produktový balíček.

 

Produktové podmínky tvoří spolu se Smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami kompletní smluvní podmínky, za kterých jsou služby společnosti FORMEDIA CZ poskytovány. V případě rozporu jednotlivých smluvních ujednání v rámci uvedených dokumentů má přednost ujednání Smlouvy, dále pak Produktové podmínky a poté Všeobecné obchodní podmínky.

 

Článek 1 | Definice některých pojmů

 

„Aktivační poplatek“ představuje paušální náhradu nákladů na činnosti spojené se sjednáním služeb u společnosti FORMEDIA CZ, jehož podrobnější úprava je obsažena v rámci Všeobecných obchodních podmínek.

 

„Doména“ je internetové doménové jméno jakožto unikátní identifikátor (adresa), který označuje místo, kde je v prostředí sítě internet umístěny webové stránky. Doména je zpravidla registrována u třetí osoby (registrátora).

 

„Hodina“ mluví-li tyto podmínky o poskytování služeb ze strany FORMEDIA CZ v dotacích určených hodinami, má se tím na mysli hodina práce jednoho zaměstnance či spolupracovníka společnosti, používaná jako účetní jednotka. Pracovní čas je společností FORMEDIA interně evidován v softwarové aplikaci Trello.

 

„Hosting“ je pronájem diskového prostoru pro umístění webových stránek na serveru se stálým připojením k internetu.

 

„E-mailové schránky pod doménou“ jsou e-mailové schránky přístupné skrze e-mailovou adresu, jejíž místní část (před znakem @) je určená požadavkem Zákazníka a jejíž internetová doména (část za @) odpovídá Doméně Zákazníka.

 

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

„Produkt“ představuje konkrétní službu, dílo či marketingový nástroj, poskytovaný ze strany FORMEDIA CZ, jehož obsah je určen příslušnými Produktovými podmínkami, případně ujednáním stran v rámci Smlouvy.

 

„Produktový balíček“ je typizovaná kombinace několika jednotlivých Produktů, nabízená společností FORMEDIA CZ za sjednanou cenu, jehož obsah je určen příslušnými Produktovými podmínkami, případně odlišným ujednáním stran v rámci Smlouvy.

 

Všeobecné obchodní podmínky“ jsou obecným závazným dokumentem, vydaným společností FORMEDIA CZ v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku, kterým jsou stanovena obecná pravidla smluvního vztahu mezi společností FORMEDIA CZ a Zákazníkem. 

 

„Smlouva“ je smlouva o marketingových službách, uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, případně ustanovení § 1756 odst. 2 občanského zákoníku, mezi společností FORMEDIA CZ jako poskytovatelem a zákazníkem, jako odběratelem.

 

„Testovací doména“ je hostingový prostor na serveru společnosti FORMEDIA CZ, sloužící především k předvedení funkčnosti a optimalizace Webových stránek.

 

„Webové stránky“ jsou souborem vzájemně propojených hypertextových dokumentů, které nesou informace v podobě textů, obrázků a jiného grafického obsahu, hudby, videa, odkazů, skriptů aj., které jsou zpřístupněny a prezentovány určitým estetickým a systematickým způsobem uživatelům za použití softwarového vybavení osobních počítačů, mobilních telefonů a obdobných zařízení, to vše prostřednictvím sítě internet.

 

Zákazník“ je fyzická nebo právnická osoba, která v rámci svého podnikání vstupuje do smluvního vztahu se společností FORMEDIA CZ.

 

Článek 2 | Základní popis Produktů

 

 1. V rámci tvorby, údržby a správy Webových stránek nabízí společnost FORMEDIA CZ různé varianty jednotlivých dílčích Produktů, jejichž součástí je tvorba Webových stránek a Správa Webových stránek v dále uvedením rozsahu. Typizované kombinace Produktů vytváří Produktové balíčky.

 

 1. Tvorba Webových stránek představují jednorázové plnění, které vždy zahrnuje:

 

 1. a) Vytvoření a zpracování Webových stránek dle zadání Zákazníka, ve velikosti, rozsahu a náročnosti dle sjednané varianty Produktu. Vytvořením a zpracováním Webových stránek se má na mysli tvorba struktury Webových stránek, grafický návrh a kódování Webových stránek.
 2. b) Analýzu a návrh vhodných klíčových slov a optimalizace pro vyhledávače (SEO).
 3. c) Návrh a sepsání základních textů vhodných k uveřejnění na Webových stránkách.
 4. d) Základní úprava grafických podkladů dodaných Zákazníkem.
 5. e) Zveřejnění a aktivace Webových stránek na vybrané Doméně. Pokud Zákazník zajištění Domény od společnosti FORMEDIA CZ neobjedná, nebo Doménu řádným způsobem neoznačí a neumožní k ní společnosti FORMEDIA CZ přístup, případně pokud takto označená doména nebude ke zveřejnění vhodná, vyhrazuje si společnost FORMEDIA CZ právo zveřejnit stránky na vhodné Doméně 3. řádu.

 

 1. Správa Webových stránek (SPW) představuje opakované či dlouhodobé plnění, sjednané za účelem zajištění provozu a fungování Webových stránek po dobu trvání Smlouvy, které ze strany FORMEDIA CZ zahrnuje:

     

 1. a) zajištění Hostingu pro Webové stránky, a to buď na serveru vlastním, nebo prostřednictvím třetí strany,
 2. b) zajištění Hostingu pro Webové stránky, a to buď na serveru vlastním, nebo prostřednictvím třetí strany, a dále včetně zprostředkování úhrady poplatků za provoz Domény 2. řádu, je-li sjednáno,
 3. c) pravidelná aktualizace redakčního systému, pluginů, SSL certifikátu,
 4. d) bezpečnostní zálohování obsahu umístěného na Hostingu,
 5. e) službu vlastního webového editora na telefonu, dostupného v pracovních dnech od 8:30 do 16:30 hod na telefonním čísle +420 734 365 777. Časový rozsah poskytovaných služeb webového editora se liší v závislosti na variantě zakoupeného Produktu, přičemž následný servis nad rámec ujednané časové dotace je účtován nad rámec těchto podmínek. Společnost FORMEDIA CZ poskytuje následující varianty Produktu:

 

 1. Správa Webových stránek START – v rozsahu 1 hodiny ročně
 2. Správa Webových stránek Optimal – v rozsahu 1 hodiny ročně
 3. Správa Webových stránek Pro – v rozsahu 1 hodiny ročně
 4.  Servisní balíček START – v rozsahu 3 hodin ročně
 5. Servisní balíček Optimal – v rozsahu 6 hodin ročně
 6. Servisní balíček Pro – 12 hodin ročně
 7. Správa Webových stránek s aktualizací firemních údajů (AFU SPW) zahrnuje Správu Webových stránek a dále správu firemních údajů Zákazníka v katalozích třetích stran (Google, Seznam, aj.), vč. jejich aktualizace. Aktualizace probíhá 4x ročně, a to prostřednictvím servisního hovoru se Zákazníkem, iniciovaného ze strany FORMEDIA CZ.

 

 1. Zákazník může zvolit u každého produktu variantu RETENCE. Tato varianta přináší Zákazníkovi výhodnější celkovou cenu zakázky s podmínkou opakovaného využití objednaných služeb v ročních periodách, a to v trvání minimálně 3 po sobě jdoucích let. Zákazník je oprávněn služby označené variantou RETENCE vypovědět nejdříve po uplynutí 3 let od uskutečnění objednávky. Výpověď musí být ze strany Zákazníka zaslána nejpozději 14 dnů před výročím objednávky, jinak se služba obnovuje na další kalendářní rok a dále pro ni platí podmínky stanovené článkem 5 těchto produktových podmínek.

 

Článek 3 | Produktové balíčky

 

 1. Zákazník může zvolit některou z následujících variant Produktových balíčků:

  Internetová vizitka

Jedná se o webovou prezentaci vytvořenou na platformě WordPress. Tato varianta produktu zahrnuje zveřejnění loga Zákazníka, představení společnosti, představení produktů nebo služeb v maximálním rozsahu 6 bodů, kontaktní údaje a polohy na mapách. V rámci tohoto Produktového balíčku je poskytován Produkt Správa Webových stránek po dobu 12 měsíců od spuštění webové prezentace.


Webové stránky START

Jedná se o jednostránkovou webovou prezentaci vytvořenou na platformě WordPress. Maximální rozsah Webových stránek v této variantě je 6 bloků (např. úvod, o společnosti, služby, reference, kontakt, kontaktní formulář). Stránky mohou dále obsahovat: logo, slider, mapu, kontaktní formulář, SSL certifikát. V rámci tohoto Produktového balíčku je poskytován Produkt Správa Webových stránek po dobu 12 měsíců od spuštění webové prezentace. Zahrnuje integraci analytického nástroje pro měření statistik návštěvnosti (Google Analytics).


Webové stránky OPTIMAL

Jedná se o maximálně pětistránkovou webovou prezentaci vytvořenou na platformě WordPress. Stránky mohou obsahovat: logo, slider, mapu, kontaktní formulář, SSL certifikát, zveřejnění obsahu a popisu služeb či produktů, klíčových prodejních argumentů a referencí. V rámci tohoto Produktového balíčku je poskytován Produkt Správa Webových stránek po dobu 12 měsíců od spuštění webové prezentace. Zahrnuje integraci analytického nástroje pro měření statistik návštěvnosti (Google Analytics).


Webové stránky PRO

Jedná se o maximálně desetistránkovou webovou prezentaci vytvořenou na platformě WordPress. Stránky mohou obsahovat: logo, slider, mapu, kontaktní formulář, SSL certifikát zveřejnění obsahu a popisu služeb či produktů, klíčových prodejních argumentů a referencí. V rámci tohoto Produktového balíčku je poskytován Produkt Správa Webových stránek po dobu 12 měsíců od spuštění webové prezentace. Zahrnuje integraci analytického nástroje pro měření statistik návštěvnosti (Google Analytics).

 

Web na míru

Představuje individuální řešení Zákazníkových požadavků, které může obsahovat libovolné Produkty a služby z nabídky FORMEDIA CZ. Složení produktu Web na míru je vždy podrobně specifikováno na Smlouvě zpravidla jako Zákazníkem odsouhlasený nabídkový list společnosti FORMEDIA CZ. V rámci tohoto Produktového balíčku je poskytován Produkt Správa Webových stránek po dobu 12 měsíců od spuštění webové prezentace. Zahrnuje integraci analytického nástroje pro měření statistik návštěvnosti (Google Analytics).

 

Článek 4 | Cena a platební podmínky

 1. Cena je cenou smluvní a skládá se v závislosti na zvoleném Produktu či Produktovém balíčku z poplatku za tvorbu Webových stránek, měsíčního poplatku za Správu webových stránek a případných poplatků za volitelné doplňkové služby.

 

 1. Rovněž není-li v rámci Smlouvy ujednáno jinak, je Zákazník při objednání jakéhokoli Produktu či Produktového balíčku, podléhajícího těmto Produktovým podmínkám, povinen uhradit Aktivační poplatek ve výši 60 % celkového poplatku za výrobu Webových stránek. Aktivační poplatek je splatný po podpisu Smlouvy. Do doby úhrady Aktivačního poplatku nevzniká společnosti FORMEDIA povinnost započít se sjednaným plněním. Po dobu prodlení Zákazníka s úhradou Aktivačního poplatku rovněž neběží veškeré lhůty k poskytnutí Produktu, služby, či dokončení díla na straně společnosti FORMEDIA CZ.

 

 1. Není-li sjednáno jinak, je rozdíl mezi Aktivačním poplatkem a plnou sjednanou cenou splatný po předání Webových stránek.

 

 1. V případě jakýchkoliv opakovaných plnění bude Zákazníkovi účtována plná sjednaná cena za poskytnutou službu, splatná v den výročí dne uskutečnění objednávky.

 

Článek 5 | Prodloužení Správy Webových stránek

 1. Neoznámí‐li Zákazník společnosti FORMEDIA CZ písemně nejpozději do uplynutím sjednané doby trvání Správy Webových stránek, že trvá na jejím ukončení smluvního závazku, smluvní závazek Správy se dnem uplynutí sjednané doby automaticky převádí do režimu smlouvy na dobu neurčitou.

 

 1. Smlouvu sjednanou na dobu neurčitou může každá ze stran vypovědět i bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou v délce trvání 3 měsíců. V případě výpovědi skončí výpovědní doba posledním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Pro případ výpovědi ze strany Zákazníka není společností FORMEDIA CZ vracena ani poměrná část zaplacené ceny za Správu Webových stránek, ani Aktivační poplatek.

 

Článek 6 | Poskytnutí součinnosti

 1. Pro řádné plnění v rámci sjednaného Produktu či Produktového balíčku, zejména pak pro tvorbu Webových stránek, je Zákazník povinen poskytnout společnosti FORMEDIA CZ veškeré podklady, které si společnost FORMEDIA CZ vyžádá, a dále součinnost nezbytnou pro plnění závazků ze sjednané Smlouvy, a to do 14 dnů od uzavření Smlouvy. Nesplní-li Zákazník tuto povinnosti, je společnost FORMEDIA CZ oprávněna do Webových stránek vložit přednastavený standartní obsah, vztahující se k zaměření podnikatelské činnosti Zákazníka.

 

 

Článek 7 | Dokončení a předání Webových stránek

 

 1. O dokončení návrhu Webových stránek je Zákazník bez zbytečného odkladu vyrozuměn, a to prostřednictvím e-mailu. Současně s tím je mu návrh Webových stránek předveden, a to zpřístupněním návrhu Webových stránek na Testovací doméně. Tím je současně Zákazníkovi předvedena jejich funkčnost.

 

 1. Ve lhůtě 14 dnů od zveřejnění návrhu Webových stránek je Zákazník povinen vyjádřit se k návrhu, případně vznést požadavky na změnu. Nevznese-li v uvedené lhůtě Zákazník žádné požadavky na změnu, platí, že s návrhem souhlasí a je připraven jej převzít. Případné požadavky na změnu, učiněné po uplynutí uvedené lhůty, jsou považovány za požadavek na provedení víceprací a účtovány nad rámec sjednané ceny, a to hodinovou sazbou ve výši 1.500,- Kč / hodinu.

 

 1. Vznese-li Zákazník k návrhu Webových stránek připomínky či požadavky na změnu, provede společnost FORMEDIA CZ požadované úpravy a notifikuje o provedených změnách Zákazníka, pro kterého bude návrh přístupný na Testovací doméně. V ceně každého Produktu či příslušného Produktového balíčku je zahrnuto zapracování prvních a druhých připomínek Zákazníka a provedení příslušných úprav (tj. maximálně dvojí úpravy). V ceně však jsou pouze takové úpravy, které se podstatně neodchylují od původního zadání a jejichž provedení by tak fakticky znamenalo přepracování Webových stránek. Veškeré další úpravy na základě připomínek Zákazníka, včetně těch překračující přípustný rozsah změn, jsou dále považovány za vícepráce a jsou ze strany společnosti FORMEDIA CZ účtovány nad rámec sjednané ceny, a to hodinovou sazbou ve výši 1.500,- Kč / hodinu.

 

 1. V případě, kdy Zákazník požaduje provedení úprav, které se považují za vícepráce, je společnost FORMEDIA CZ oprávněna podmínit provedení těchto víceprací jejich předchozí úhradou a/nebo úhradou zbytku ceny Produktu, případně Produktového balíčku.

 

 1. Sdělí-li Zákazník, že s návrhem Webových stránek souhlasí, či je-li souhlas Zákazníka dovozován pomocí stanovené fikce, jsou Webové stránky jakožto dílo dokončeny. Dokončené Webové stránky předá společnost FORMEDIA CZ Zákazníkovi, a to, nedohodnou-li se strany jinak, zveřejněním na Zákazníkem vybrané doméně. Neposkytne-li Zákazník ke zveřejnění na označené doméně nezbytnou součinnost, budou Webové stránky předány zveřejněním na Testovací doméně, nebo na jakékoli vhodné Doméně 3. řádu.

 

 1. Smluvně sjednané datum spuštění Webových stránek je pouze orientační. Konečný termín dokončení závisí na spolupráci a komunikaci se Zákazníkem, na termínu dodání potřebných podkladů, instrukcí a požadavků, jakož i dokumentů k tvorbě webové prezentace

 

Článek 8 | Obsah Webových stránek

 1. Zákazník je povinen uvádět v rámci své webové stránky takové údaje a materiály, které nejsou v rozporu s platnými právními předpisy (a to ani předpisy práva autorského) a které nepoškozují práva třetích osob.

 

 1. Společnost FORMEDIA CZ připojuje do patky každé Webové stránky poznámku o tom, že Webové stránky jsou jejím autorským dílem. Jedná se o projev jejího výlučného osobnostního autorského práva, které ani po předání Webových stránek jakožto díla nepřechází na Zákazníka.

 

 1. Společnost FORMEDIA CZ má zákonné a ničím neomezitelné právo osobovat si autorství díla, a to svým podpisem v patce Webových stránek. Společnost FORMEDIA CZ má současně právo, aby se Zákazník, případně jakákoli třetí osoba, zdrželi odstraňování či jakékoli manipulace s autorským označením v patce Webových stránek, případně má právo se domáhat, aby její autorské označení bylo do patky Webových stránek navráceno, což Zákazník bere výslovně na vědomí. Pro případ, kdy Zákazník, nebo jakákoli třetí osoba se svolením Zákazníka, odstraní autorské označení společnosti FORMEDIA CZ z patky Webových stránek, a k vrácení autorského označení nedojde ani do 10 dnů ode dne, kdy k tomu bude Zákazník vyzván, vzniká společnosti FORMEDIA CZ vůči Zákazníkovi právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a dále ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s navrácením autorského označení.

 

 

Článek 9 | Převod Webových stránek

 

 1. Pro případ, že dá Zákazník společnosti FORMEDIA CZ pokyn k převodu Webových stránek z registrované domény k jinému subregistrátorovi, podléhá tento převod servisnímu poplatku ve výši 2.900,- Kč. Servisní poplatek je splatný předem, tj. před provedením příslušné změny ze strany FORMEDIA CZ.

 

Produktové podmínky pro služby sociální sítě FORMEDIA CZ s.r.o. platné od 1. 1. 2020

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ SÍTĚ FORMEDIA CZ S.R.O.

vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(verze 4/2020, účinné od 01.01.2020)

Tyto produktové podmínky pro webové stránky jsou vydané společností FORMEDIA CZ s.r.o., IČO: 04336062, se sídlem Kolbenova 959/27b, 198 00 Praha 14, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246109 (dále jako „FORMEDIA CZ“), když tyto podmínky představují speciální nástavbu k všeobecným obchodním podmínkám společnosti FORMEDIA CZ pro případy konkrétních produktů, a jako takové blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran při tvorbě webových stránek na základě smlouvy o marketingových službách, uzavřené mezi společností FORMEDIA CZ a zákazníkem (dále jako „Produktové podmínky“).

Tyto Produktové podmínky se tedy uplatní ve všech případech, kdy je součástí sjednaného plnění správa či jiná plnění související se správou sociálních sítí Zákazníka, přičemž v takovém případě zvláštní ustanovení těchto Produktových podmínek uplatní na celý Produktový balíček.

Produktové podmínky tvoří spolu se Smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami kompletní smluvní podmínky, za kterých jsou služby společnosti FORMEDIA CZ poskytovány. V případě rozporu jednotlivých smluvních ujednání v rámci uvedených dokumentů má přednost ujednání Smlouvy, dále pak Produktové podmínky a poté Všeobecné obchodní podmínky.

Článek 1 | Definice některých pojmů

 „Hodina“ mluví-li tyto podmínky o poskytování služeb ze strany FORMEDIA CZ v dotacích určených hodinami, má se tím na mysli hodina práce jednoho zaměstnance či spolupracovníka společnosti, používaná jako účetní jednotka. Pracovní čas je společností FORMEDIA interně evidován v softwarové aplikaci Trello.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 „Produkt“ představuje konkrétní službu, dílo či marketingový nástroj, poskytovaný ze strany FORMEDIA CZ, jehož obsah je určen příslušnými Produktovými podmínkami, případně ujednáním stran v rámci Smlouvy.

„Produktový balíček“ je typizovaná kombinace několika jednotlivých Produktů, nabízená společností FORMEDIA CZ za sjednanou cenu, jehož obsah je určen příslušnými Produktovými podmínkami, případně odlišným ujednáním stran v rámci Smlouvy.

Všeobecné obchodní podmínky“ jsou obecným závazným dokumentem, vydaným společností FORMEDIA CZ v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku, kterým jsou stanovena obecná pravidla smluvního vztahu mezi společností FORMEDIA CZ a Zákazníkem. 

 „Smlouva“ je smlouva o marketingových službách, uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, případně ustanovení § 1756 odst. 2 občanského zákoníku, mezi společností FORMEDIA CZ jako poskytovatelem a zákazníkem, jako odběratelem.

Sociální síť“ je služba, poskytovaná v prostředí sítě internet, která uživatelům umožňuje vytvářet osobní či firemní profily, sdílet s ostatními uživateli informace, data, fotografie či videa, vytvářet korporátní identitu, zobrazovat a rozšiřovat reklamní sdělení, jakož i další aktivity.

„Storie“ je v rámci Sociální sítě Instagram příspěvek s omezenou časovou platností 24 hodin od zveřejnění.

Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která v rámci svého podnikání vstupuje do smluvního vztahu se společností FORMEDIA CZ.

 

Článek 2 | Základní popis Produktů

 1. V rámci služeb sociálních sítí nabízí společnost FORMEDIA CZ různé varianty jednotlivých dílčích Produktů, spočívající zejm. ve správě, údržbě, nastavení či analýze uživatelských profilů a firemních identit na Sociálních sítích. Kombinace Produktů vytváří Produktové balíčky.
 2. Tvorba komunikačního plánu představuje vstupní analýzu potřeb Zákazníka spojenou s nastavením strategie pro poskytování služeb v rámci Produktového balíčku, vždy na sjednanou dobu. Zpravidla zahrnuje telefonický hovor se Zákazníkem, osobní schůzku, převzetí podkladů od Zákazníka a práci kreativního týmu FORMEDIA CZ.
 3. Komunikace příspěvků představuje přípravu a publikaci příslušného počtu příspěvků na vybraných Sociálních sítích. Umožněno v rámci sociálních sítí Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Vkontakte.
 4. Revize profilu představuje návrhy a případnou realizaci úprav veřejného profilu Zákazníka na vybrané Sociální síti, včetně úpravy a tvorby jednoduchých textů a grafiky. Zahrnuje rovněž úvodní analýzu současného stavu veřejného profilu Zákazníka. Umožněno v rámci sociální sítě Facebook.
 5. Kredit představuje určitou peněžitou částku, kterou společnost FORMEDIA CZ využije v souladu s pokyny Zákazníka a dle vlastního odborného uvážení na propagační či reklamní služby třetích stran. Nejedná se o pohledávku Zákazníka za společností FORMEDIA CZ, není možné jej vybrat, transformovat v jinou majetkovou hodnotu, ani požadovat jeho vrácení.
 6. Příprava soutěže představuje zajištění marketingové soutěže na Sociální síti, vč. pravidel, zajištění souladu s právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů a jejího vyhodnocení. Není-li ujednáno jinak, nezahrnuje pořízení a distribuci výher.
 7. Příprava a správa pracovních inzerátů představuje zveřejňování pracovních nabídek dle zadání a popisu zadaného Zákazníkem – jde o nastavení reklamy, obsahu příspěvku, jeho načasování a grafiky. Znění inzerátu vždy odsouhlasí Zákazník.

Článek 3 | Produktové balíčky Sociální sítě

 

 1. Zákazník může zvolit některou z následujících variant Produktových balíčků:

  Sociální sítě START

Jedná se o základní variantu Produktového balíčku, který zahrnuje:

 

 1. Tvorbu komunikačního plánu.
 2. Komunikaci příspěvků v rozsahu 2 příspěvků měsíčně na maximálně 2 vybraných Sociálních sítích.
 3. Revizi profilu Zákazníka.
 4. Kredit ve výši 500,- Kč měsíčně, který bude využit jako platba třetím stranám za propagaci a reklamu na Sociálních sítích.

 

Sociální sítě PLUS

Jedná se o rozšířenou variantu Produktového balíčku, který zahrnuje:

 

 1. Tvorbu komunikačního plánu.
 2. Komunikaci příspěvků v rozsahu 4 příspěvků měsíčně na maximálně 3 vybraných Sociálních sítích.
 3. Revizi profilu Zákazníka.
 4. Kredit ve výši 500,- Kč měsíčně, který bude využit jako platba třetím stranám za propagaci a reklamu na Sociálních sítích.

 

 1. Všechny nadepsané Produktové balíčky zahrnují nezbytné základní grafické práce a práci s fotobankou, pravidelné osobní či online schůzky se Zákazníkem v rozsahu nezbytném pro plnění závazků FORMEDIA CZ, reporty a návrhy na zlepšení. Zákazník bere na vědomí, že obsahem grafických prací je zajištění fotografie z licencované fotobanky, její úprava ve photoshopu a následné předložení jednoho grafického návrhu, který je způsobilý k využití ve smyslu objednávky. V případě že Zákazník grafický návrh FORMEDIA CZ odmítne, je Zákazník povinen zajistit si vlastní grafické návrhy, případně je oprávněn využít služeb grafika FORMEDIA CZ, a to jako placenou službu stanovenou sazbou 1200,- Kč/hod.

 

 1. V zájmu zkvalitnění obsahového materiálu Produktové balíčky dále zahrnují pravidelné interní porady týmu FORMEDIA CZ nad obsahem a tématy prezentovaných příspěvků, jakož i jejich následnou evaluaci.

 

 

Článek 4 | Produktové balíčky Facebook

 

 1. Výhradně v rámci Sociální sítě Facebook může Zákazník zvolit některou z následujících variant Produktových balíčků:

 

FACEBOOK SPRÁVA

      Jedná se o Produktový balíček zaměřený na správu a údržbu profilu Zákazníka, který zahrnuje:

 

 1. Tvorbu komunikačního plánu.
 2. Komunikaci příspěvků v rozsahu 6 příspěvků měsíčně, případně + 2 dalších na vyžádání Zákazníka.
 3. Revizi profilu Zákazníka.
 4. Další grafické práce v rozsahu 5 hodin.
 5. Přípravu soutěže v rozsahu jedné reklamní kampaně za kalendářní čtvrtletí.
 6. Přípravu a správu pracovních inzerátů.

 

Nad rámec toho dále Produktový balíček zahrnuje komunikaci a schvalování obsahu k publikaci užitím nástroje Kontentino, nezbytné základní grafické práce, pravidelné osobní či online schůzky se Zákazníkem v rozsahu nezbytném pro plnění závazků FORMEDIA CZ, reporty a návrhy na zlepšení.

 

FACEBOOK REKLAMA

Jedná se o Produktový balíček zaměřený na publikaci a zacílení reklamy Zákazníka, který zahrnuje:

 

 1. Založení a tvorbu účtu (Facebook stránky) případně převzetí již existujícího účtu Zákazníka a jeho propojení s Facebook Business Managerem registrovaným na FORMEDIA CZ, ze které probíhá správa reklamních kampaní.
 2. Návrh a přípravu konceptu reklamních kampaní, návrh klíčového publika (cílové skupiny).
 3. Návrh a přípravu cílů reklamní kampaně dle požadavků Zákazníka.
 4. Měření a statistiku konverzí, reporting statistických výsledků reklamní kampaně.
 5. Propojení účtu Zákazníka s aplikací Facebook Pixel.
 6. Nezbytné základní grafické práce.
 7. Sepsání a příprava textů inzerátů dle podkladů předaných Zákazníkem.
 8. Pravidelná správa a optimalizace reklamních kampaní.

 

 

 Článek 5 | Produktové balíčky Instagram

 

 1. Výhradně v rámci Sociální sítě Facebook může Zákazník zvolit některou z následujících variant Produktových balíčků:

 

INSTAGRAM SPRÁVA

      Jedná se o Produktový balíček zaměřený na správu a údržbu profilu Zákazníka, který zahrnuje:

 

 1. Tvorbu komunikačního plánu.
 2. Komunikaci příspěvků v rozsahu 4 Stories měsíčně, graficky přizpůsobených pro Feed.
 3. Revizi profilu Zákazníka.
 4. Komunikační linka v brandingu Zákazníka, tj. příspěvky dodržující logo, barvy a grafiku kterou Zákazník využívá v běžném obchodním styku nebo si je pro účely propagace výslovně zvolí.
 5. Převod zákaznického profilu na síti Instagram na firemní účet a odemknutí pokročilé analýzy publika.
 6. Přípravu soutěže v rozsahu jedné reklamní kampaně za kalendářní čtvrtletí.

 

Nad rámec toho dále Produktový balíček zahrnuje aktivní správu profilu (hledání vhodných témat, influencerů, nových fanoušků) komunikaci a schvalování obsahu k publikaci užitím nástroje Kontentino, nezbytné základní grafické práce, pravidelné osobní či online schůzky se Zákazníkem v rozsahu nezbytném pro plnění závazků FORMEDIA CZ, reporty a návrhy na zlepšení.

 

 

INSTAGRAM REKLAMA

Jedná se o Produktový balíček zaměřený na publikaci a zacílení reklamy Zákazníka, který zahrnuje:

 

 1. Založení a tvorbu účtu (Instagram stránky) případně převzetí již existujícího účtu Zákazníka jeho její propojení s Business Managerem registrovaným na FORMEDIA CZ, ze které probíhá správa reklamních kampaní.
 2. Návrh a přípravu konceptu reklamních kampaní, návrh klíčového publika (cílové skupiny).
 3. Návrh a přípravu cílů reklamní kampaně dle požadavků Zákazníka.
 4. Měření a statistiku návštěvnosti webových stránek Zákazníka skrze Sociální síť Instagram, reporting statistických výsledků reklamní kampaně.
 5. Nezbytné základní grafické práce.
 6. Pravidelná správa a optimalizace reklamních kampaní.Článek 6 | Cena a platební podmínky

 1. Cena je cenou smluvní a skládá se v závislosti na zvoleném Produktovém balíčku a dohodě stran z pravidelných měsíčních či ročních poplatků a případných poplatků za volitelné doplňkové služby.

 

 1. V případě skončení smluvního vztahu mezi Zákazníkem a společností FORMEDIA CZ se již zaplacené poplatky či ceny za služby nevrací.

 

 1. Veškeré grafické práce, požadované či schválené Zákazníkem nad rámec grafických služeb, zahrnutých v Produktovém balíčku, budou účtovány sazbou ve výši 700 Kč za hodinu práce.

 


Článek 7 | Prodloužení poskytování služeb

 1. Neoznámí‐li Zákazník společnosti FORMEDIA CZ písemně nejpozději do uplynutím sjednané doby trvání sjednané služby, že trvá na jejím ukončení smluvního závazku, smluvní závazek se dnem uplynutí sjednané doby automaticky převádí do režimu smlouvy na dobu neurčitou.

 

 1. Smlouvu sjednanou na dobu neurčitou může každá ze stran vypovědět i bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou v délce trvání 3 měsíců. V případě výpovědi skončí výpovědní doba posledním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Pro případ výpovědi ze strany Zákazníka není společností FORMEDIA CZ vracena ani poměrná část zaplacené ceny za sjednané služby.Článek 8 | Poskytnutí součinnosti

 1. Pro řádné plnění v rámci sjednaného Produktu či Produktového balíčku je Zákazník povinen poskytnout společnosti FORMEDIA CZ veškeré podklady, které si společnost FORMEDIA CZ vyžádá, a dále součinnost nezbytnou pro plnění závazků ze sjednané Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu.

 

 1. V rámci součinnosti je Zákazník především povinen společnosti FORMEDIA CZ poskytnout veškeré přístupové údaje, hesla a loginy, nezbytné k práci s příslušným uživatelským profilem či prezentací na Sociální síti.

 

 1. Výstupy, zveřejňované na Sociálních sítích ve formě příspěvků či komentářů, zasílá v případě nutnosti společnost FORMEDIA CZ Zákazníkovi k odsouhlasení. Pokud se k zaslaným návrhům Zákazník nevyjádří nejpozději do 7 kalendářních dnů, mohou být příspěvky publikovány dle volného uvážení společnosti FORMEDIA CZ.

 

 

 1. Nesplní-li Zákazník svou povinnosti součinnosti, je společnost FORMEDIA CZ oprávněna použít ke zveřejnění obsah dle vlastního uvážení. Není-li to možné a součinnost Zákazníka je ke splnění závazků společnosti FORMEDIA CZ nezbytná, je společnost FORMEDIA CZ oprávněna plnění nerealizovat do doby dodání podkladů.

 

 

Článek 9 | Zveřejňovaný obsah

 

 1. Zákazník je povinen poskytovat společnosti FORMEDIA CZ ke zveřejnění pouze takové údaje a materiály, které nejsou v rozporu s platnými právními předpisy (a to ani předpisy práva autorského) a které nepoškozují práva třetích osob.

 

 

Produktové podmínky pro služby webových vyhledávačů FORMEDIA CZ s.r.o. platné od 1. 1. 2020

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO SLUŽBY WEBOVÝCH VYHLEDÁVAČŮ FORMEDIA CZ S.R.O.

vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(verze 4/2020, účinné od 01.01.2020)


Tyto produktové podmínky pro službu Google ověření firmy jsou vydané společností FORMEDIA CZ s.r.o., IČO: 04336062, se sídlem Kolbenova 959/27b, 198 00 Praha 14, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246109 (dále jako „FORMEDIA CZ“), když tyto podmínky představují speciální nástavbu k všeobecným obchodním podmínkám společnosti FORMEDIA CZ pro případy konkrétních produktů, a jako takové blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran při tvorbě webových stránek na základě smlouvy o marketingových službách, uzavřené mezi společností FORMEDIA CZ a zákazníkem (dále jako „Produktové podmínky“).

 

Tyto Produktové podmínky se tedy uplatní ve všech případech, kdy je součástí sjednaného plnění nastavení služeb webových vyhledávačů, a to zejména při založení a nastavení internetových vizitek.

 

Produktové podmínky tvoří, spolu se Smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami kompletní smluvní podmínky, za kterých jsou služby společnosti FORMEDIA CZ poskytovány. V případě rozporu jednotlivých smluvních ujednání v rámci uvedených dokumentů má přednost ujednání Smlouvy, dále pak Produktové podmínky a poté Všeobecné obchodní podmínky.

 

Článek 1 | Definice některých pojmů

 

„Aktivační poplatek“ představuje paušální náhradu nákladů na činnosti spojené se sjednáním služeb u společnosti FORMEDIA CZ, jehož podrobnější úprava je obsažena v rámci Všeobecných obchodních podmínek.

 

„Doména“ je internetové doménové jméno jakožto unikátní identifikátor (adresa), který označuje místo, kde je v prostředí sítě internet umístěny webové stránky. Doména je zpravidla registrována u třetí osoby (registrátora).

 

Internetová vizitka“ je souborem ucelených informací o firmě, kterou společnost FORMEDIA CZ nastavuje zákazníkovi v síti internet, ve vybraných internetových vyhledávačích, a to dle požadavků Zákazníka. Vizitka zpravidla funguje na platformě internetového vyhledávače a obsahuje: název firmy, kategorii (obor činnosti a podnikání), adresu, telefonní číslo, url adresu webu firmy, popis firmy, datum zahájení činnosti firmy, fotogalerii, případně videogalerii, vymezení obslužné oblasti (tj. lokality v které jsou služby poskytovány), otevírací dobu firmy, speciální otevírací dobu firmy, vymezení služeb, které firma poskytuje, atributy firmy (tj. například informace o možnostech parkování, platby kartou apod.)

 

„Hodina“ mluví-li tyto podmínky o poskytování služeb ze strany FORMEDIA CZ v dotacích určených hodinami, má se tím na mysli hodina práce jednoho zaměstnance či spolupracovníka společnosti, používaná jako účetní jednotka. Pracovní čas je společností FORMEDIA interně evidován v softwarové aplikaci Trello.

 

„Hosting“ je pronájem diskového prostoru pro umístění webových stránek na serveru se stálým připojením k internetu.

 

„E-mailové schránky pod doménou“ jsou e-mailové schránky přístupné skrze e-mailovou adresu, jejíž místní část (před znakem @) je určená požadavkem Zákazníka a jejíž internetová doména (část za @) odpovídá Doméně Zákazníka.

 

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

„Produkt“ představuje konkrétní službu, dílo či marketingový nástroj, poskytovaný ze strany FORMEDIA CZ, jehož obsah je určen příslušnými Produktovými podmínkami, případně ujednáním stran v rámci Smlouvy.

 

Všeobecné obchodní podmínky“ jsou obecným závazným dokumentem, vydaným společností FORMEDIA CZ v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku, kterým jsou stanovena obecná pravidla smluvního vztahu mezi společností FORMEDIA CZ a Zákazníkem. 

 

„Smlouva“ je smlouva o marketingových službách, uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, případně ustanovení § 1756 odst. 2 občanského zákoníku, mezi společností FORMEDIA CZ jako poskytovatelem a zákazníkem, jako odběratelem.

 

„Testovací doména“ je hostingový prostor na serveru společnosti FORMEDIA CZ, sloužící především k předvedení funkčnosti a optimalizace Webových stránek.

 

Zákazník“ je fyzická nebo právnická osoba, která v rámci svého podnikání vstupuje do smluvního vztahu se společností FORMEDIA CZ.

 

Článek 2 | Základní popis Produktů

 

 1. Společnost FORMEDIA CZ nabízí různé varianty jednotlivých dílčích Produktů, jejichž součástí je nastavení a správa služby internetových vizitek v dále uvedeném rozsahu, případně přidávání příspěvků v rámci internetové vizitky a dále přidávání hodnocení (recenzí) k jednotlivým internetovým vizitkám dle zadání Zákazníka.

 

 1. Nastavení služby internetová vizitka představuje jednorázové plnění, které vždy zahrnuje:
 2. Vytvoření vizitky na požadovaném internetovém vyhledávači nebo převzetí již existující internetové vizitky od Zákazníka a její úpravu podle aktuálního zadání a zdrojů předaných Zákazníkem.
 3. Ověření firmy k zajištění unikátnosti a důvěryhodnosti při vyhledávání ve vyhledávači.

 

 1. Aktualizace firemních údajů představuje opakované či dlouhodobé plnění, sjednané za účelem zajištění aktuálnosti internetové vizitky po dobu trvání Smlouvy, které ze strany FORMEDIA CZ zahrnuje službu vlastního editora na telefonu, dostupného v pracovních dnech od 8:30 do 16:30 hod na telefonním čísle +420 734 365 777. Časový rozsah poskytovaných služeb editora se liší v závislosti na variantě zakoupeného Produktu, přičemž následný servis nad rámec ujednané časové dotace je účtován nad rámec těchto podmínek. Společnost FORMEDIA CZ poskytuje standartně v rámci tohoto produktu aktualizaci firemních údajů v rozsahu 4 editací.

 

 1. Přidávání příspěvků na internetové vizitce představuje opakované či dlouhodobé plnění, sjednané za účelem promo akcí firmy a zatraktivnění internetové vizitky po dobu trvání Smlouvy. Společnost FORMEDIA CZ zajišťuje v rozsahu dle zvoleného Produktového typu přidávání příspěvků v rámci internetové vizitky. Znění a obsahovou stránku těchto příspěvků zajišťuje Zákazník.

 

 1. Recenze – Společnost FORMEDIA CZ zajišťuje v rozsahu objednaného Produktového typu přidávání recenzí, a to buď:
 2. a) pozitivních recenzí v rámci zvolené internetové vizitky,
 3. b) negativních recenzí konkurenčním firmám dle specifikace Zákazníka.

 

Článek 3 | Produktové typy

 

 1. Zákazník může zvolit některý z následujících produktových typů:
 2. A) Seznam firmy.cz (SF) – tvorba internetové vizitky na serveru firmy.cz pro vyhledávač Seznam.cz; součástí jsou aktualizace firemních údajů v rozsahu 4 editací.
 3. B) Audit firmy.cz (SFA) – jedná se o aktualizaci již existující SF a související správné nastavení všech údajů Zákazníka, které nebyly z jeho strany dosud vyplněny. Aktualizace a zveřejnění pravých údajů a informací o Zákazníkovi. Služba je provedena řádně i v případě, že bude při jejím poskytnutí zjištěno, že všechny údaje jsou vyplněny a nastaveny řádně.
 4. C) Aktualizace firemních údajů Pobočka (AFU Pobočka) - aktualizace již existující internetové vizitky Google podle skutečných informací. Služba je provedena řádně i v případě, že bude při jejím poskytnutí zjištěno, že všechny údaje jsou vyplněny a nastaveny řádně.
 5. D) Aktualizace firemních údajů START (AFUS) – tvorba internetové vizitky Google – Moje firma pro vyhledávač google.cz včetně ověření firmy. Součástí jsou aktualizace firemních údajů v rozsahu 4 editací.
 6. E) Aktualizace firemních údajů OPTIMAL (AFUO) - tvorba internetové vizitky Google – Moje firma pro vyhledávač google.cz včetně ověření firmy a tvorba internetové vizitky na serveru firmy.cz pro vyhledávač Seznam.cz. Součástí jsou aktualizace firemních údajů v rozsahu 4 editací pro oba vyhledávače.
 7. F) službu Posty START (AFUPS) spočívající v přidávání jednoho promo příspěvku na internetové vizitce Google – Moje firma měsíčně, na základě zadání Zákazníka.
 8. G) službu Posty OPTIMAL (AFUPO) spočívající v přidávání dvou promo příspěvku na internetové vizitce Google – Moje firma měsíčně, na základě zadání Zákazníka.
 9. H) službu Posty PRO (AFUPP) spočívající v přidávání čtyř promo příspěvku na internetové vizitce Google – Moje firma měsíčně, na základě zadání Zákazníka.
 10. CH) Recenze START (AFURS) – spočívající v přidání 10 recenzí dle instrukcí Zákazníka, v periodě 6 měsíců od objednání.
 11. I) Recenze OPTIMAL (AFURO) - spočívající v přidání 25 recenzí dle instrukcí Zákazníka, v periodě 12 měsíců od objednání.
 12. J) Recenze PRO (AFURP) - spočívající v přidání 40 recenzí dle instrukcí Zákazníka, v periodě 12 měsíců od objednání.
 13. Zákazník může zvolit u každého produktu variantu RETENCE. Tato varianta přináší Zákazníkovi výhodnější celkovou cenu zakázky s podmínkou opakovaného využití objednaných služeb v ročních periodách, a to v trvání minimálně 3 po sobě jdoucích let. Zákazník je oprávněn služby označené variantou RETENCE vypovědět nejdříve po uplynutí 3 let od uskutečnění objednávky. Výpověď musí být ze strany Zákazníka zaslána nejpozději 14 dnů před výročím objednávky, jinak se služba obnovuje na další kalendářní rok.

 

 1. Zákazník může zvolit u každého produktu variantu PERMANENT. Tato varianta představuje opakované využití objednaných služeb v ročních periodách, a to na dobu neurčitou s tím, že Zákazník může opakování služby vypovědět, nejpozději však do 14 dnů před výročím objednávky, jinak platí že si službu pro následující rok objednal.

 

Článek 4 | Cena a platební podmínky

 1. Cena je cenou smluvní a skládá se v závislosti na zvoleném Produktu či Produktovém typu z poplatku za tvorbu internetové vizitky, měsíčního poplatku za Správu internetové vizitky a případných poplatků za volitelné doplňkové služby.

 

 1. Rovněž není-li v rámci Smlouvy ujednáno jinak, je Zákazník při objednání jakéhokoli Produktu či Produktového typu, podléhajícího těmto Produktovým podmínkám, povinen uhradit Aktivační poplatek ve výši 60 % celkového poplatku za objednávku. Aktivační poplatek je splatný po podpisu Smlouvy. Do doby úhrady Aktivačního poplatku nevzniká společnosti FORMEDIA povinnost započít se sjednaným plněním. Po dobu prodlení Zákazníka s úhradou Aktivačního poplatku rovněž neběží veškeré lhůty k poskytnutí Produktu, služby, či dokončení díla na straně společnosti FORMEDIA CZ.

 

 1. Není-li sjednáno jinak, je rozdíl mezi Aktivačním poplatkem a plnou sjednanou cenou splatný poskytnutím služby.

 

 1. V případě jakýchkoliv opakovaných plnění pod variantami RETENCE a PERMANENT bude účtována plná sjednaná cena za poskytnutou službu, splatná v den výročí dne uskutečněné objednávky.

 

Článek 5 | Poskytnutí součinnosti

 1. Pro řádné plnění v rámci sjednaného Produktu či Produktového typu, zejména pak pro tvorbu a administraci internetových vizitek, příspěvků a recenzí, je Zákazník povinen poskytnout společnosti FORMEDIA CZ veškeré podklady, které si společnost FORMEDIA CZ vyžádá, a dále součinnost nezbytnou pro plnění závazků ze sjednané Smlouvy, a to do 14 dnů od uzavření Smlouvy. Nesplní-li Zákazník tuto povinnosti, je společnost FORMEDIA CZ oprávněna internetových vizitek, příspěvků a recenzí přednastavený standartní obsah, vztahující se k zaměření podnikatelské činnosti Zákazníka.

 

 

 

 

Článek 6 | Dokončení a předání

 

 1. O dokončení internetové vizitky a dalších služeb dle Produktového typu uvedeného v čl. III je Zákazník bez zbytečného odkladu vyrozuměn, a to prostřednictvím e-mailu.

 

 1. Ve lhůtě 7 dnů od zveřejnění internetové vizitky, případně recenze či příspěvku je Zákazník povinen vyjádřit se k jejich obsahu, případně vznést požadavky na změnu. Nevznese-li v uvedené lhůtě Zákazník žádné požadavky na změnu, platí, že s obsahem souhlasí a produkt bez vad přebírá. Případné požadavky na změnu, učiněné po uplynutí uvedené lhůty, jsou považovány za požadavek na provedení víceprací a účtovány nad rámec sjednané ceny, a to hodinovou sazbou ve výši 1.500,- Kč / hodinu.

 

 1. V případě, kdy Zákazník požaduje provedení úprav, které se považují za vícepráce, je společnost FORMEDIA CZ oprávněna podmínit provedení těchto víceprací jejich předchozí úhradou a/nebo úhradou zbytku ceny Produktu, případně Produktového typu.

 

 1. Sdělí-li Zákazník, že s obsahem internetové vizitky, recenze nebo příspěvku souhlasí, či je-li souhlas Zákazníka dovozován pomocí stanovené fikce, jsou tyto produkty, jakožto dílo dokončeny a řádně předány.

 

 1. Smluvně sjednané datum spuštění internetové vizitky je pouze orientační. Konečný termín dokončení závisí na spolupráci a komunikaci se Zákazníkem, na termínu dodání potřebných podkladů, instrukcí a požadavků, jakož i dokumentů k tvorbě prezentace.

 

Článek 7 | Obsah internetové vizitky, příspěvků a recenzí

 1. Zákazník je povinen uvádět v rámci své internetové vizitky takové údaje a materiály, které nejsou v rozporu s platnými právními předpisy (a to ani předpisy práva autorského) a které nepoškozují práva třetích osob. Totéž platí pro údaje a materiály, které Zákazník uvádí pro zpracování příspěvků a recenzí.

 

 

 

Archiv dokumentů

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
společnosti FORMEDIA CZ s.r.o.

Email: info@formedia.cz

Platné od 1.1.2018 sjednané v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o zveřejnění firmy uzavřené podle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Dodavatel: FORMEDIA CZ s.r.o. Kolbenova 959/27b, 198 00 Praha 14, IČ: 04336062, KB 115–968680247/0100 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246109.

 

Článek 1 | Postup při uzavření Smlouvy

 

 1. Společnost FORMEDIA CZ s.r.o., se sídlem Kolbenova 959/27b, 198 00 Praha 14, IČO 04336062, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246109 (dále jen „FORMEDIA CZ“) jako podnikatel zastoupena svým pověřeným zástupcem podle § 430 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „zástupce“) a zákazník, uzavírají Smlouvu o zveřejnění firmy (dále jen „Smlouva”) v produktech a souvisejících službách nabízených společností FORMEDIA CZ (dále jen „ produkty“), v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě,těchto Všeobecných obchodních podmínkách, případně Produktových podmínkách pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby. Smlouvou projevují FORMEDIA CZ a zákazník vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem Smlouvy.

 2. Smlouva je uzavírána v písemné formě nebo prostřednictvím telefonu. Smlouva je platně uzavřena, jakmile si strany ujednaly písemně nebo prostřednictvím telefonu její obsah.Při uzavírání smlouvy prostřednictvím telefonu sdělí FORMEDIA CZ zákazníkovi základní údaje o sobě a účel hovoru. Zákazník – podnikatel – rovněž uvede své identifikační údaje, včetně identifikačního čísla, pod kterým je zapsán do obchodního rejstříku. Jedná‐li za podnikatele pověřená osoba, pověřená při provozu obchodního závodu určitou činností, uvede tato osoba své jméno a příjmení a své oprávnění k jednání. Je‐li podnikatel plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), uvede též daňové identifikační číslo (DIČ). Zákazník – právnická osoba uvede své identifikační údaje, včetně identifikačního čísla, pod kterým je zapsána ve veřejném rejstříku. Je‐li plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), uvede též daňové identifikační číslo (DIČ). Osoba jednající za právnickou osobu uvede své jméno a příjmení, jakož i své oprávnění jednat za právnickou osobu.

 3. Smlouva, včetně Všeobecných obchodních podmínek případně Produktových podmínek pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby, které jsou její nedílnou součástí, představuje smlouvu mezi společností FORMEDIA CZ a zákazníkem v celém rozsahu a nahrazuje jakákoliv jiná předchozí ústní a písemná ujednání (za písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž elektronická forma tj. e‐ mail) a zadání, týkající se zveřejnění zákazníka v příslušném produktu společnosti FORMEDIA CZ.

 4. Veškeré dodatky a změny týkající se uzavřené Smlouvy musí být sjednány na základě dohody smluvních stran ve formě, kterou byla uzavřena Smlouva. V případě, že se jednalo o smlouvu uzavřenou prostřednictvím telefonu, lze akceptovat jako dodatky a změny rovněž písemná ujednání (za písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž elektronická forma tj.e-mail).

 

 1. Vyplývá‐li z povahy závazku již při jednání o uzavření Smlouvy dlouhodobé opětovné plnění stejného druhu s odkazem na tyto Všeobecné podmínky případně Produktové podmínky pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby či rozumná potřeba jejich pozdější změny, může FORMEDIA CZ v přiměřeném rozsahu tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit, přičemž odkaz na změnu Všeobecných obchodních podmínek uveřejněnou na webové stránce www.formedia.cz spolu s určením její platnosti a účinnosti, oznámí FORMEDIA CZ jeden měsíc před účinností této změny zákazníkovi prostřednictvím e‐mailu či SMS zprávy. Pokud zákazník se změnou Všeobecných obchodních podmínek nesouhlasí, je povinen svůj nesouhlas písemně oznámit společnosti FORMEDIA CZ (za písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž elektronická forma tj. e‐mail) nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení informace o změně. V případě nesouhlasu může zákazník ukončit Smlouvu výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou, přičemž jsou smluvní strany ke dni skončení Smlouvy povinny uhradit veškeré své vzájemné závazky. Pokud zákazník ve výše uvedené lhůtě společnosti FORMEDIA CZ svůj nesouhlas se změnou Všeobecných obchodních podmínek neoznámí, platí, že se změnou souhlasí a vzájemné vztahy smluvních stran se ode dne účinnosti změny řídí změněnými Všeobecnými obchodními podmínkami.

Článek 2 | Předmět Smlouvy a účel produktů a služeb

 1. Předmětem smlouvy je závazek FORMEDIA CZ zveřejnit právnickou osobu nebo obchodní firmu zákazníka v příslušném produktu a poskytnout mu související služby za podmínek a za odměnu dohodnutou ve Smlouvě̌.

 2. Účel produktů a služeb je poskytování lokálního vyhledávání a komplexních reklamních řešení se specializací na online, mobilní a tištené produkty.

Článek 3 | Doba trvání Smlouvy

 1. Doba trvání Smlouvy má přímou vazbu k jednotlivému konkrétnímu produktu a souvisejícím službám.
 2. Smlouva může byt uzavřena s účinností na 12 měsíců, 24 měsíců, na dobu neurčitou či bez časového vymezení na množstevně určenou dodávku služeb, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

Článek 4 | Odstoupení od Smlouvy

 1. Společnost FORMEDIA CZ může od smlouvy kdykoli okamžitě odstoupit v případě že:
  a)obsah nebo jakákoli část zákazníkovy inzerce jsou v rozporu s právními předpisy ČR, oprávněnými zájmy nebo platnými závazky společnosti FORMEDIA CZ nebo je v rozporu s etickými pravidly inzerce v produktech nabízených společností FORMEDIA CZ nebo
  b) je zákazník v prodlení s úhradou ceny za již poskytnuté produkty nebo služby na základě jiné smlouvy uzavřené mezi společností FORMEDIA CZ a zákazníkem nebo
  c) je zákazník v prodlení s úhradou ceny za již poskytnuté produkty nebo služby podle Smlouvy nebo
  d) zákazník včas nepředá podklady pro zpracování jeho firemní prezentace/inzerce podle Smlouvy v rámci sjednaného produktu či služby do 60 dnů od jejího sjednání.

 2. Má‐li zákazník vůči společnosti FORMEDIA CZ závazky v dříve splatných produktech nebo službách podle jiných smluv, bude úhrada podle poslední uzavřené Smlouvy považována za úhradu těchto dříve splatných závazků.

 3. Zákazník je oprávněn od již uzavřené Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, pokud písemné odstoupení od Smlouvy doručí společnosti FORMEDIA CZ nejpozději do 5 dnů od podpisu Smlouvy. Pokud zákazník odstoupí od uzavřené smlouvy později než pátý pracovní den od uzavření smlouvy, je zákazník povinen uhradit společnosti FORMEDIA CZ celou dohodnutou cenu služby, a to včetně příslušné daně z přidané hodnoty.

Článek 5 | Platební podmínky

 1. Zákazník se zavazuje uhradit společnosti FORMEDIACZ cenu stanovenou ve Smlouvě včetně příslušné daně z přidané hodnoty, která je účtována k jednotlivým položkám uvedených se Smlouvě. Součástí ceny může být rovněž aktivační poplatek jako procentuální paušální podíl na nákladech a investicích vynaložených společnsotí FORMEDA CZ za účelem spuštění smluvně sjednané služby. Aktivační poplatek je nevratný a může být započten se storno poplatkem při odstoupení zákazníka od smlouvy. Cena za poskytnuté produkty a služby je splatná po podpisu Smlouvy před zveřejněním smluvně dohodnutých produktů a služeb, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného společností FORMEDIA CZ, na bankovní účet společnosti FORMEDIA CZ uvedený na daňovém dokladu, nejpozději k datu splatnosti, které je na daňovém dokladu uvedeno.

 2. FORMEDIA CZ může v případě prodlení s placením odmítnout realizaci dalších služeb pro zákazníka. Popřípadě realizovat další službu až poté, co zákazník uhradí zálohu, kterou může společnost FORMEDIA CZ v takovém případě požadovat až do výše 100% ceny poskytované služby. Do doby provedení úhrady zálohy může FORMEDIA CZ odmítnout plnění sjednané služby.

 3. FORMEDIA CZ je plátcem daně z přidané hodnoty. Pokud se změní sazba daně z přidané hodnoty v období mezi uzavřením Smlouvy a fakturací ceny za zveřejnění inzerce, zákazník bere na vědomí a souhlasí, že FORMEDIA CZ je oprávněna jednostranně upravit cenu dle platné výše sazby daně z přidané hodnoty.

 4. Zákazník udělil před podpisem smlouvy společnosti FORMEDIA CZ souhlas k zasílání daňových dokladů (faktur) v elektronické podobě, elektronickou cestou ve smyslu ustanovení §26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Elektronicky vyhotovené faktury jsou smluvními stranami považovány za faktury plnohodnotné.

Článek 6 | Doručování

 1. Za písemné právní úkony se považují právní úkony učiněné faxem, elektronickou poštou či datovou schránkou. FORMEDIA CZ doručí písemnosti na adresu zákazníka, naposledy oznámenou společnosti FORMEDIA CZ poštou, elektronickou poštou, osobně nebo jiným dohodnutým způsobem.

 2. Při uzavírání Smlouvy se FORMEDIA CZ a zákazník dohodli, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí den po odeslání. Za doručenou se považuje také písemnost, která byla uložena v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence a nebyla zákazníkem vyzvednuta ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů ode dne jejího uložení. Doručení je účinné i tehdy, když se zákazník na zasílací adrese, kterou uvedl ve smlouvě, nezdržuje.
  To však neplatí, pokud FORMEDIA CZ písemnost doručoval na zasílací adresu, o které FORMEDIA CZ oznámil, že není aktuální. Odepře-li zákazník písemnost přijmout, je doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno.

 3. Osobní převzetí zásilky předpokládá potvrzení zákazníka o převzetí s uvedením data, jména, příjmení, případně firmy, s jeho podpisem.

Článek 7 | Povinnosti z vadného plnění

 1. Produkty a s nimi související služby jsou vytvářeny na základě podkladů zákazníka. Pokud inzerce vykazuje vadu, která spočívá v předání nesprávných podkladů pro její vytvoření či vadu, která nebrání v užívání této inzerce, má se za to, že produkt byl vytvořen smluveným způsobem a zákazníkovi tak vzniká povinnost zaplatit smluvní cenu.

 2. Pokud zákazník uplatní vady včas, má nárok požadovat slevu z ceny inzerce nebo požadovat slevu z uveřejnění v příštím vydání příslušného produktu. Uplatněný nárok nemůže zákazník měnit bez souhlasu společnosti FORMEDIA CZ.

 3. Zákazník má povinnost informovat FORMEDIA CZ o všech změnách svých zveřejňovaných údajů týkajících se poskytovaného produktu a související služby. V případě, že zákazník poruší tuto povinnost, FORMEDIA CZ neodpovídá za vady či škodu způsobenou zákazníkovi v důsledku uveřejnění kontaktů a dalších údajů o zákazníkovi v jakémkoliv produktu, jež zákazník prokazatelně poskytl společnosti FORMEDIA CZ jako poslední platné.

Článek 8 | Odpovědnost za škodu, smluvní pokuty

 1. FORMEDIA CZ odpovídá zákazníkovi za škodu, která mu vznikla porušením povinností ze strany společnosti FORMEDIA CZ v rozsahu stanoveném následujícími ustanoveními, pokud FORMEDIA CZ neprokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími zcela nebo zčásti jeho odpovědnost.

 2. Smluvní strany se před uzavřením Smlouvy dohodly, že úhrnná předvídatelná škoda, která by mohla vzniknout jako následek porušení povinností společnosti FORMEDIA CZ, může činit maximálně částku odpovídající částce sjednané za produkt, u kterého došlo k porušení stanovené povinnosti.

 3. V případě, že zákazník neoznámí společnosti FORMEDIA CZ písemně vady inzerce ve lhůtě, ve které je oprávněn uplatnit vady podle § 7, odst. 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek, má se za to, že nesplnil svou zákonnou povinnost a FORMEDIA CZ není povinna nahradit škodu, která vznikla v souvislosti s tímto nesplněním povinnosti, a to zejména škodu vzniklou do doby splnění povinnosti informovat o vzniku nebo možnosti vzniku škodné události.
 4. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou společnosti FORMEDIA CZ v případě porušení povinnosti obsažené v článku 5 těchto Všeobecných obchodních v rozsahu § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 5. V případě prodlení zákazníka s úhradou ceny za zveřejnění inzerce je FORMEDIA CZ oprávněna účtovat zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 8 % p.a. z dlužné částky, a dále úhradu nákladů společnosti FORMEDIA CZ spojených s vymáháním dlužné částky.

 

 1. V případě prodlení zákazníka s úhradou odstupného dle čl. 4 ods. 4 Obchodních podmínek je FORMEDIA CZ oprávněna účtovat zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 8 % p.a. z částky odstupného a náklady spojené s jeho vymáháním. Zaplacením odstupného není dotčen nárok společnosti FORMEDIA CZ na náhradu škody.

Článek 9 | Souhlas se zpracováním a uveřejněním údajů, změny údajů

 1. Zákazník poskytuje souhlas s uveřejněním svých osobních či identifikačních údajů (osobní a identifikační údaje dále společně jen „údaje“) v produktech a službách nabízených FORMEDIA CZ včetně šíření obsahu produktů a služeb společnosti FORMEDIA CZ na internetu a v partnerských distribučních sítích; a dále i v produktech a službách, jež mají stejný nebo obdobný účel jako produkty a služby nabízené společností FORMEDIA CZ, včetně šíření těchto produktů a služeb na internetu a v partnerských distribučních sítích a jsou vydávány subjekty ovládanými přímo nebo nepřímo osobami, jež patří mezi osoby ovládající FORMEDIA CZ, anebo subjekty, jež jsou ovládány společností FORMEDIA CZ, anebo subjekty, jež jsou osobami ovládajícími FORMEDIA CZ, ať už přímo nebo nepřímo (dále jen „spřízněné společnosti“).

 2. Osobní a identifikační údaje zákazníka jsou zpracovávány elektronicky. Zákazník byl seznámen rovněž s informacemi a svými právy v rozsahu dle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., tedy zejména s tím, že poskytnutí jeho souhlasu je dobrovolné, že má v souladu se zákonem právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. Bezplatné změny a aktualizace osobních a identifikačních údajů v průběhu trvání i po skončení Smlouvy lze provádět písemně e‐mailem na info@formedia.cz.

 3. Zákazník je oprávněn kdykoliv souhlas se zpracováním či uveřejňováním osobních údajů podle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek doporučeným dopisem adresovaným společnosti FORMEDIA CZ odvolat.

 4. Při uzavření Smlouvy se zákazník mohl vyjádřit, zda si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu, pokud tak neučinil vyjadřuje souhlas s tím, aby byly jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném ve Smlouvě využity společností FORMEDIA CZ pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení včetně informací o marketingových akcích společnosti FORMEDIA CZ prostřednictvím SMS zpráv, e‐mailů jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 5. Zákazník podpisem Smlouvy vyjádřil svůj souhlas s tím, že uveřejnění v produktech a prostřednictvím služeb nabízených společností FORMEDIA CZ umožňuje vyhledání jeho identifikačních, kontaktních a jiných údajů poskytnutých společností FORMEDIA CZ na základě Smlouvy dle jakéhokoli zadaného vstupního údaje (dostatečně určujícího pro vyhledání kontaktu).

 6. Souhlasy zákazníka podle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti i po skončení platnosti smlouvy mezi společností FORMEDIA CZ a zákazníkem.


Článek 10 | Reklamace

 

 1. Reklamace je právní úkon zákazníka, při kterém uplatňuje své nároky z vadně vyúčtované ceny nebo z vadně poskytnutých služeb.

 

 1. Zákazník má právo podat reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 2 měsíců od aktivace produktu, případně od vadného poskytnutí služby. V reklamaci zákazník uvede své identifikační údaje a srozumitelně vylíčí, v čem spatřuje chybný postup.
 2. Reklamaci je možné uplatnit elektronickou formou na adresu info@formedia.cz nebo písemně na adresu pobočky FORMEDIA CZ s.r.o., Vančurovo nám.309, 500 02 Hradec Králové.

 3. Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost uhradit vyúčtovanou cenu.

 4. FORMEDIA CZ vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu v nejkratších možných lhůtách odpovídajících složitosti, technické a administrativní náročnosti uplatněné reklamace, nejpozději do 30 dní ode dne jejího doručení.

Článek 11 Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva, tyto Všeobecné obchodní podmínky, jakož i Produktové podmínky pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby se řídí právním řádem České republiky a zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 2. FORMEDIA CZ a zákazník se před podpisem Smlouvy dohodli, že všechny spory vznikající ze Smlouvy, z těchto Všeobecných obchodních podmínek, případně Produktových podmínek pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby a v souvislosti s nimi, budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude‐li smírného řešení dosaženo, budou řešeny u Obvodního soudu pro Hradec Králové.

 3. Znění Všeobecných obchodních podmínek společnosti FORMEDIA CZ s.r.o., Produktových podmínek pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby jsou k dispozici na webové stránce www.formedia.cz anebo v sídle a provozovnách společnosti FORMEDIA CZ, vždy ve verzi k datu jejich platnosti a účinnosti.

 4. V případě, že některá část těchto Všeobecných obchodních podmínek, Produktových podmínek pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby či Smlouvy bude považována za neplatnou nebo v rozporu s platným právním řádem, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti.

 5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2018.

 

Všeobecné obchodní podmínky platné od 14. 11. 2015 do 31. 12. 2017

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti FORMEDIA CZ s.r.o.

Email: info@formedia.cz

Účinné od 14.11.2015 sjednané v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o zveřejnění firmy uzavřené podle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Dodavatel: FORMEDIA CZ s.r.o., Kolbenova 959/27b, 198 00 Praha 14, IČ: 04336062, KB 115–968680247/0100 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246109

Článek 1 | Postup při uzavření Smlouvy

1. Společnost FORMEDIA CZ s.r.o., se sídlem Kolbenova 959/27b, 198 00 Praha 14, IČO 04336062, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246109 (dále jen „FORMEDIA CZ“) jako podnikatel zastoupena svým pověřeným zástupcem podle § 430 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „zástupce“) a zákazník, uzavírají Smlouvu o zveřejnění firmy (dále jen „Smlouva”) v produktech a souvisejících službách nabízených společností FORMEDIA CZ (dále jen „ produkty“), v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě,těchto Všeobecných obchodních podmínkách, případně Produktových podmínkách pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby. Smlouvou projevují FORMEDIA CZ a zákazník vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem Smlouvy.

2. Smlouva je uzavírána v písemné formě. Smlouva je platně uzavřena, jakmile si strany ujednaly písemně její obsah. Jedná‐li za podnikatele pověřená osoba, pověřená při provozu obchodního závodu určitou činností, uvede tato osoba své jméno a příjmení a své oprávnění k jednání za podnikatele. Je‐li podnikatel plátcemdaně z přidané hodnoty (DPH), uvede též daňové identifikační číslo (DIČ). Zákazník – právnická osoba uvede své identifikační údaje, včetně identifikačního čísla, pod kterým je zapsána ve veřejném rejstříku. Je‐li plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), uvede též daňové identifikační číslo (DIČ). Osoba jednající za právnickou osobu uvede své jméno a příjmení, jakož i své oprávnění jednat za právnickou osobu.

3. Smlouva, včetně Všeobecných obchodních podmínek případně Produktových podmínek pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby, které jsou její nedílnou součástí, představuje smlouvu mezi společností FORMEDIA CZa zákazníkem v celém rozsahu a nahrazuje jakákoliv jiná předchozí ústní a písemná ujednání. Písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž elektronická forma tj. e‐mail) a zadání, týkající se zveřejnění zákazníka v příslušném produktuspolečnosti FORMEDIA CZ.

Článek 2 | Předmět Smlouvy a účel produktů a služeb

1. Předmětem smlouvy je závazek FORMEDIA CZ zveřejnit právnickou osobu nebo obchodní firmu zákazníka v příslušném produktu a poskytnout mu související služby za podmínek a za odměnu dohodnutou ve Smlouvě.

2. Účel produktů a služeb je poskytování lokálního vyhledávání a komplexních reklamních řešení se specializací na online, mobilní a tištěné produkty.

Článek 3 | Doba trvání Smlouvy

1. Doba trvání Smlouvy má přímou vazbu k jednotlivému konkrétnímu produktu a souvisejícím službám.

2. Smlouva může byt uzavřena s účinností na 12 měsíců, 24 měsíců, na dobu neurčitou či bez časového vymezení na množstevně určenou dodávku služeb, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

Článek 4 | Odstoupení od Smlouvy

1. Společnost FORMEDIA CZ může od smlouvy kdykoli okamžitě odstoupit v případě že:

a) obsah nebo jakákoli část zákazníkovy inzerce jsou v rozporu s právními předpisy ČR, oprávněnými zájmy nebo platnými závazky společnosti FORMEDIA CZ nebo je v rozporu s etickými pravidly inzerce v produktech nabízených společností FORMEDIA CZ nebo

b) je zákazník v prodlení s úhradou ceny za již poskytnuté produkty nebo služby na základě jiné smlouvy uzavřené mezi společností FORMEDIA CZ a zákazníkem nebo

c) je zákazník v prodlení s úhradou ceny za již poskytnuté produkty nebo služby podle Smlouvy nebo

d) zákazník včas nepředá podklady pro zpracování jeho firemní prezentace/inzerce podle Smlouvy v rámci sjednaného produktu či služby do 60 dnů od jejího sjednání.

2. Má‐li zákazník vůči společnosti FORMEDIA CZ závazky v dříve splatných produktech nebo službách podle jiných smluv, bude úhrada podle poslední uzavřené Smlouvy považována zaúhradu těchto dříve splatných závazků.

3. Zákazník je oprávněn od již uzavřené Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, pokud písemné odstoupení od smlouvy doručí společnosti FORMEDIA CZ nejpozději do 7 dnů od podpisu Smlouvy.

4. Zákazník je oprávněn od již uzavřené Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu I v období mezi 8. dnem a 30. dnem od uzavření Smlouvy. Za včasné odstoupení od Smlouvy se považuje písemné oznámení (i emailem) o odstoupení doručené mezi 8. a 30 dnem od uzavření Smlouvy. V případě takového odstoupení od Smlouvy je FORMEDIA CZ oprávněna požadovat odstupné, které činí 30 % z ceny sjednané ve Smlouvě bez daně z přidané hodnoty, nejméně však částku 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) bez daně z přidané hodnoty. V případě, že je cena produktů a souvisejících služeb sjednaná ve Smlouvě, nižší než 3 000 Kč, činí částka odstupného 100 % sjednané ceny. Pokud by zákazník odstupoval pouze od části Smlouvy (od některých produktů či služeb), uplatní se tento článek analogicky na část Smlouvy, od které zákazník odstupuje.

Článek 5 | Platební podmínky

1. Zákazník se zavazuje uhradit FORMEDIACZ cenu stanovenou ve Smlouvě. Cena za poskytnuté produkty a služby je splatná po podpisu Smlouvy před zveřejněním smluvně dohodnutých produktů a služeb, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného společností FORMEDIA CZ, na bankovní účet společnosti uvedený na daňovém dokladu, nejpozději k datu splatnosti, které je na daňovém dokladu uvedeno.

2. FORMEDIA CZ je plátcem daně z přidané hodnoty. Pokud se změní sazba daně z přidané hodnoty v období mezi uzavřením Smlouvy a fakturací ceny za zveřejnění inzerce, zákazník bere na vědomí a souhlasí, že FORMEDIA CZ je oprávněna jednostranně upravitcenu dle platné výše sazby daně z přidané hodnoty.

3. Zákazník udělil před podpisem smlouvy souhlas k zasílání daňovýchdokladů (faktur) v elektronické podobě, elektronickou cestou ve smyslu ustanovení §26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Elektronicky vyhotovené faktury jsou smluvními stranami považovány za faktury plnohodnotné.

Článek 6 | Doručování

1. Za písemné právní úkony se považují právní úkony učiněné faxem, elektronickou poštou či datovou schránkou. FORMEDIA CZ doručí písemnosti na adresu zákazníka, naposledy oznámenou společnosti FORMEDIA CZ poštou, elektronickou poštou, osobně nebo jiným dohodnutým způsobem.

2. Při uzavírání Smlouvy se FORMEDIA CZ a zákazník dohodli, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí den po odeslání. Za doručenou se považuje také písemnost, která byla uložena v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence a nebyla zákazníkem vyzvednuta ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů ode dne jejího uložení. Doručení je účinné i tehdy, když se zákazník na zasílací adrese, kterou uvedl ve smlouvě, nezdržuje. To však neplatí, pokud FORMEDIA CZ písemnost doručoval na zasílací adresu, o které FORMEDIA CZ oznámil, že není aktuální. Odepře‐li zákazník písemnost přijmout, je doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno.

3. Osobní převzetí zásilky předpokládá potvrzení zákazníka o převzetí s uvedením data, jména, příjmení, případně firmy, s jeho podpisem.

Článek 7 | Povinnosti z vadného plnění

1. Produkty a s nimi související služby jsou vytvářeny na základě podkladů zákazníka. Pokud inzerce vykazuje vadu, která spočívá v předání nesprávných podkladů pro její vytvoření či vadu, která nebrání v užívání této inzerce, má se za to, že produkt byl vytvořen smluveným způsobem a zákazníkovi tak vzniká povinnost zaplatit smluvní cenu.

2. Pokud zákazník uplatní vady včas, má nárok požadovat slevu z ceny inzerce nebo požadovat slevu z uveřejnění v příštím vydání příslušného produktu. Uplatněný nárok nemůže zákazník měnit bez souhlasu FORMEDIA CZ.

3. Zákazník má povinnost informovat FORMEDIA CZ o všech změnách svých zveřejňovaných údajů týkajících se poskytovaného produktu a související služby. V případě, že zákazník poruší tuto povinnost, FORMEDIA CZ neodpovídá za vady či škodu způsobenou zákazníkovi v důsledku uveřejnění kontaktů a dalších údajů o zákazníkovi v jakémkoliv produktu, jež zákazník prokazatelně poskytl FORMEDIA CZ jako poslední platné.

Článek 8 | Odpovědnost za škodu, smluvní pokuty

1. FORMEDIA CZ odpovídá zákazníkovi za škodu, která mu vznikla porušením povinností ze strany FORMEDIA CZ v rozsahu stanoveném následujícími ustanoveními, pokud FORMEDIA CZ neprokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími zcela nebo zčásti jeho odpovědnost.

2. Smluvní strany se před uzavřením Smlouvy dohodly, že úhrnná předvídatelná škoda, která by mohla vzniknout jako následek porušení povinností FORMEDIA CZ, může činit maximálně částku odpovídající částce sjednané za produkt, u kterého došlo k porušení stanovené povinnosti.

3. V případě, že zákazník neoznámí FORMEDIA CZ písemně vady inzerce ve lhůtě, ve které je oprávněn uplatnit vady podle § 7, odst. 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek, má se za to, že nesplnil svou zákonnou povinnost a FORMEDIA CZnení povinna nahradit škodu, která vznikla v souvislosti s tímto nesplněním povinnosti, a to zejména škoduvzniklou do doby splnění povinnosti informovat o vzniku nebo možnosti vznikuškodné události.

4. Zákazník odpovídá za škodu způsobenouspolečnosti FORMEDIA CZ v případě porušení povinnosti obsažené v článku 5 těchto Všeobecných obchodních v rozsahu § 2913 anásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5. V případě prodlení zákazníka s úhradou ceny za zveřejnění inzerce je FORMEDIA CZ oprávněna účtovat zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 8 % p.a. z dlužné částky, a dále úhradu nákladů FORMEDIA CZ spojených s vymáháním dlužné částky.

6. V případě prodlení zákazníka s úhradou odstupného dle čl. 4 ods. 4 Obchodních podmínek je FORMEDIA CZ oprávněna účtovat zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 8 % p.a. z částky odstupného a náklady spojené s jeho vymáháním. Zaplacením odstupného není dotčen nárok FORMEDIA CZ na náhradu škody.

Článek 9 | Souhlas se zpracováním a uveřejněním údajů, změny údajů

1. Zákazník poskytuje souhlas s uveřejněním svých osobních či identifikačních údajů (osobní a identifikační údaje dále společně jen „údaje“) v produktech a službách nabízených FORMEDIA CZ včetně šíření obsahu produktů a služeb FORMEDIA CZna internetu a v partnerských distribučních sítích; a dále i v produktech a službách, jež mají stejný nebo obdobný účel jako produkty a služby nabízené FORMEDIA CZ, včetně šíření těchto produktů a služeb na internetu a v partnerských distribučních sítích a jsou vydávány subjekty ovládanými přímo nebo nepřímo osobami, jež patří mezi osoby ovládající FORMEDIA CZ, anebo subjekty, jež jsou ovládány FORMEDIA CZ, anebo subjekty, jež jsou osobami ovládajícími FORMEDIA CZ, ať už přímo nebo nepřímo (dále jen „spřízněné společnosti“).

2. Osobní a identifikační údaje zákazníka jsou zpracovávány elektronicky. Zákazník byl seznámen rovněž s informacemi a svými právy v rozsahu dle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., tedy zejména s tím, že poskytnutí jeho souhlasu je dobrovolné, že má v souladu se zákonem právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. Bezplatné změny a aktualizace osobních a identifikačních údajů v průběhu trvání i po skončení Smlouvy lze provádět e‐mailemn a info@formedia.cz, prostřednictvím písemně či prostřednictvím formuláře zveřejněného na webových stránkách FORMEDIA CZ.

3. Zákazník je oprávněn kdykoliv souhlas se zpracováním či uveřejňováním osobních údajůpodletohotočlánk u Všeobecnýchobchodníchpodmínekdoporučeným dopisem adresovaným FORMEDIA CZ odvolat.

4. Při uzavření Smlouvy se zákazník mohl vyjádřit, zda si nepřeje byt kontaktován za účelem marketingu, pokud tak neučinil vyjadřuje souhlas s tím, aby byly jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném ve Smlouvě využity FORMEDIA CZ pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení včetně informací o marketingových akcích FORMEDIA CZ prostřednictvím SMS zpráv,e-mailů jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

5. Zákazník podpisem Smlouvy vyjádřil svůj souhlas s tím, že uveřejnění v produktech a prostřednictvím služeb nabízených FORMEDIACZ umožňuje vyhledání jeho identifikačních, kontaktních a jiných údajů poskytnutých FORMEDIA CZ na základě Smlouvy dle jakéhokoli zadaného vstupního údaje (dostatečně určujícího pro vyhledání kontaktu).

6. Souhlasy zákazníka podle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti i po skončení platnosti smlouvy mezi FORMEDIA CZ a zákazníkem.

Článek 10 | Reklamace

1. Reklamace je právní úkon zákazníka, při kterémuplatňuje své nároky z vadně vyúčtované ceny nebo z vadně poskytnutých služeb.

2. Zákazník má právo podat reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 2 měsíců od aktivace produktu, případně od vadného poskytnutí služby. V reklamaci zákazník uvede své identifikační údaje a srozumitelně vylíčí, v čem spatřuje chybný postup.

3. Reklamaci je možné uplatnit elektronickou formou na adrese info@formedia.cz nebo písemně na adrese FORMEDIA CZ s.r.o., Kolbenova 959/27b, 198 00 Praha 14.

4. Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost uhradit vyúčtovanou cenu.

5. FORMEDIA CZ vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu v nejkratších možných lhůtách odpovídajících složitosti, technické a administrativní náročnosti uplatněné reklamace, nejpozději do 30 dní ode dne jejího doručení.

Článek 11 | Závěrečná ustanovení

1. Smlouva, tyto Všeobecné obchodní podmínky, jakož I Produktové podmínky pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby se řídí právním řádem České republiky a zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. FORMEDIA CZ a zákazník se před podpisem Smlouvy dohodli, že všechny spory vznikající ze Smlouvy, z těchto Všeobecných obchodních podmínek, případně Produktových podmínek pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby a vsouvislosti s nimi, budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude‐li smírného řešení dosaženo, budou řešeny u Obvodního soudu pro Prahu 3.

3. Znění Všeobecných obchodních podmínek společnosti FORMEDIA CZ s.r.o., Produktových podmínek pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkčtyi služby j sou k dispozici na webové stránce wwwf.ormedia.cz anebo v sídle a provozovnách společnosti FORMEDIA CZ, vždy ve verzi k datu jejich platnosti a účinnosti.

4. V případě, že některá část těchto Všeobecných obchodních podmínek, Produktových podmínek pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby či Smlouvy bude považována za neplatnou nebo v rozporu s platným právním řádem, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti.

5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 14.11.2015.

Produktové podmínky pro GOOGLE MY BUSINESS platné od 1. 1. 2016

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO GOOGLE MY BUSINESS
společnosti FORMEDIA CZ s.r.o.

Email: info@formedia.cz

 

Platné od 1.1.2016 sjednané jako součást Všeobecných obchodních podmínek společnosti FORMEDIA CZ, s.r.o., v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o zveřejnění firmy uzavřené podle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V uvedených stanoveních tyto Produktové podmínky pro Google My Business rozšiřují Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORMEDA CZ, s.r.o., případně mají před jejich ustanoveními přednost jako podmínky speciální.

 

Dodavatel: FORMEDIA CZ s.r.o., Kolbenova 959/27b, 198 00 Praha 14, IČ: 04336062, KB 115–968680247/0100 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246109.

 

Článek 1 | Účel Google My Business

 

 1. Vymezení pojmů

Účelem služby Google my business je zviditelnění Zákazníka, jeho sídla a informací o jeho podnikání ve vyhledávači Google.

 

Článek 2 | Podoba inzerce

 

 1. Službou Google My Business se pro účely těchto Produktových podmínek rozumí zpřístupnění online rozhraní s možností editace informací o Zákazníkovi, které jsou následně zveřejněny ve vyhledavači Google.

 

 1. Pokud Zákazník projeví zájem o službu Google My Business u společnosti FORMEDIA CZ, je možnost využít služby Retence. Tato služba je vhodná pro Zákazníky, kteří mají placenou službu online prezentace (např. zápis na online katalogu) u jiné společnosti. Při předložení aktuální smlouvy získává Zákazník po dobu platnosti smlouvy u jiné společnosti službu zcela zdarma. Registrační a správní
  poplatek Zákazník hradí až k datu ukončení platnosti konkurenční smlouvy.

 

 1. Zákazník je povinen uvést v návrhu inzerce pouze pravdivé a nezavádějící údaje. Zákazník tímto prohlašuje, že má oprávnění prodávat nebo poskytovat inzerované výrobky nebo služby, a že je oprávněn užívat kontakty a další údaje předané společnosti FORMEDIA CZ v rámci smluvního vztahu a uzavřením smlouvy potvrzuje jejich správnost a úplnost. Zákazník se zavazuje na žádost společnosti FORMEDIA CZ doložit svá oprávnění.

 

 1. FORMEDIA CZ je oprávněna po dobu platnosti Smlouvy prověřovat správnost, úplnost a aktuálnost předaných kontaktů a jejich údajů Zákazníkem společnosti FORMEDIA CZ a pravdivost prohlášení o oprávnění Zákazníka využívat kontakty a další údaje předané společnosti FORMEDIA CZ. Zákazník se dále zavazuje písemně informovat FORMEDIA CZ bez zbytečného odkladu o jakékoliv změně kontaktů a dalších údajů předaných společnosti FORMEDIA CZ v rámci smluvních vztahů.

 2. V případě, že Zákazník použije v návrhu pro inzerci fotografické, grafické nebo textové podklady, které jsou chráněny podle právních předpisů upravujících ochranu duševních vlastnictví, zejména dle autorského zákona nebo zákona o ochranných známkách, je Zákazník povinen použít pouze takové fotografické, grafické a textové podklady pro inzerci, u nichž je vlastníkem autorských nebo jiných obdobných práv k duševnímu vlastnictví, nebo u nichž má oprávnění od autora či vlastníka práv k duševnímu vlastnictví k jejich užití k inzerci a šíření podle této smlouvy a odměna za toto užití a šíření byla uhrazena. Výše uvedené platí i v případě užití písemností osobní povahy, podobizen, obrazových projevů, snímků a zvukových záznamů týkajících se třetí osoby nebo projevů její osobní povahy.

 

 1. Zákazník odpovídá společnosti FORMEDIA CZ za škodu, která mu vznikla porušením kteréhokoliv ustanovení tohoto článku těchto Produktových podmínek.

Článek 3 | Cena

 1. Cena je cenou smluvní a skládá se z poplatku za výrobu zhotovení zápisu a ročního poplatku za správu.

 2. Cena je určena platným ceníkem Poskytovatele.

 3. Aktivační poplatek je paušální cenou za jednorázové činnosti Poskytovatele, související se vznikem smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Objednavatelem, je součástí celkové kupní ceny, nevratný a splatný jednorázově po podpisu Smlouvy.

Článek 4 | Fakturace a ukončení smlouvy

 1. Smlouva je platná od data jejího uzavření a účinná po dobu 12 měsíců od spuštění produktu.

 2. Neoznámí‐li Zákazník společnosti FORMEDIA CZ písemně nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby trvání Smlouvy dle článku 4 odst.1 těchto produktových podmínek, že trvá na jejich ukončení, Smlouva se automaticky prodlužuje o dalších 12 měsíců a to opakovaně.

 3. Fakturace probíhá ročně.

Článek 5 | Doba trvání smlouvy

 1. Za datum spuštění produktu/služby se považuje datum fakturace. FORMEDIA CZ si vyhrazuje právo odložit sjednané datum spuštění nového produktu, pokud ze strany Zákazníka nebude poskytnuta potřebná součinnost (např. nebudou dodány potřebné podklady), a to o dobu prokazatelně neposkytnuté součinnosti a o dobu přiměřenou k vytvoření produktu poté, co byla součinnost opožděně poskytnuta.

Článek 7 | Souhlas se šířením reklamního sdělení

 1. Zákazník dává souhlas se šířením reklamního sdělení prostřednictvím služby v rámci celosvětové počítačové sítě Internet a dalšími prostředky elektronické komunikace dle Smlouvy, a to všemi možnými způsoby, jež mají v povaze vybrané prostředky elektronické komunikace.

 

KONTAKTUJTE NÁS
Marketing | Tvorba webů | Internetové obchody | PPC reklama | Správa sociálních sítí | Google ověření firmy | Grafické práce | Zabezpečení SSL | 3D prohlídky
KONZULTACE ZDARMA
© 2021 FORMEDIA CZ s.r.o.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram