Důležité dokumenty

Přehled platných dokumentů

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 1. 2020

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY FORMEDIA CZ S.R.O.

vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(verze 4/2020, účinné od 01.01.2020)

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydané společností FORMEDIA CZ s.r.o., IČO: 04336062, se sídlem Kolbenova 959/27b, 198 00 Praha 14, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246109 (dále jako „FORMEDIA CZ“), když tyto podmínky blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran při poskytování a využívání služeb na základě smlouvy o marketingových službách, uzavřené mezi společností FORMEDIA CZ a zákazníkem (dále jako „Všeobecné obchodní podmínky“).

Všeobecné obchodní podmínky tvoří spolu se Smlouvou a Produktovými podmínkami kompletní smluvní podmínky, za kterých jsou služby společnosti FORMEDIA CZ poskytovány. V případě rozporu jednotlivých smluvních ujednání v rámci uvedených dokumentů má přednost ujednání Smlouvy, dále pak Produktové podmínky a poté Všeobecné obchodní podmínky.

 

Článek 1 | Definice některých pojmů

 „Hodina“ mluví-li tyto podmínky o poskytování služeb ze strany FORMEDIA CZ v dotacích určených hodinami, má se tím na mysli hodina práce jednoho zaměstnance či spolupracovníka společnosti, používaná jako účetní jednotka. Pracovní čas je společností FORMEDIA interně evidován ve vlastní softwarové aplikaci.

 „Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 „Produkt“ představuje konkrétní službu, dílo či marketingový nástroj, poskytovaný ze strany FORMEDIA CZ, jehož obsah je určen příslušnými Produktovými podmínkami, případně ujednáním stran v rámci Smlouvy.

„Produktový balíček“ je typizovaná kombinace několika jednotlivých Produktů, nabízená společností FORMEDIA CZ za sjednanou cenu, jehož obsah je určen příslušnými Produktovými podmínkami, případně odlišným ujednáním stran v rámci Smlouvy.

Produktové podmínky“ jsou zvláštním dokumentem, kterým společnost FORMEDIA CZ stanovuje typizovaný obsah služeb a marketingových produktů, či jejich skupin a kombinací, které poskytuje svým Zákazníkům. V případě sjednání Smlouvy mezi společností FORMEDIA CZ a zákazníkem tak Produktové podmínky doplňují právní závazky ze Smlouvy a konkretizují Všeobecné obchodní podmínky.

 „Smlouva“ je smlouva o marketingových službách, uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, případně ustanovení § 1756 odst. 2 občanského zákoníku, mezi společností FORMEDIA CZ jako poskytovatelem a zákazníkem, jako odběratelem.

Zákazník“ je fyzická nebo právnická osoba, která v rámci svého podnikání vstupuje do smluvního vztahu se společností FORMEDIA CZ.

„Zástupce“ je osoba, zastupující společnost FORMEDIA CZ na základě smluvního zmocnění ve smyslu § 441 a násl. občanského zákoníku, a to v rozsahu nezbytném ke sjednání Smlouvy a k provádění činností bezprostředně souvisejících.

 

Článek 2 | Postup při uzavření Smlouvy

 1. Společnost FORMEDIA CZ a Zákazník uzavírají Smlouvu, jejíž obsah je vedle výslovně sjednaných náležitostí a těchto Všeobecných obchodních podmínek určen především specifikací Produktu či Produktového balíčku, a to odkazem na příslušné Produktové podmínky. Uzavřením Smlouvy projevuje společnost FORMEDIA CZ a Zákazník vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem příslušné Smlouvy, Všeobecných obchodních podmínek a příslušných Produktových podmínek.

 

 1. Smlouva je uzavírána v písemné formě̌, a to v listinné podobě, nebo prostřednictvím elektronické komunikace. Smlouva je platně̌ uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah.

 

 1. Veškeré dodatky a změny uzavřené Smlouvy musí být sjednány na základě dohody smluvních stran ve formě, kterou je možné ujednat samotnou Smlouvu.

 

Článek 3 | Předmět smluvního vztahu

 1. Předmětem smluvního vztahu je závazek FORMEDIA CZ poskytnout Zákazníkovi marketingové služby, a to za podmínek a způsobem dle příslušného Zákazníkem zvoleného Produktu či Produktového balíčku, jehož obsah a bližší specifikace jsou určeny příslušnými Produktovými podmínkami, a to za podmínek a za úplatu sjednanou ve Smlouvě.

 

 1. Marketingové služby poskytované společností FORMEDIA CZ zahrnují zpravidla komplexní reklamní řešení se specializací na online, mobilní a tištěné produkty, a dále služby lokálního vyhledávání.

 

 1. Společnost FORMEDIA CZ plní své závazky ze smluvního vztahu sama, nebo zajistí plnění prostřednictvím třetích osob.

 

 1. Zákazník je povinen k řádnému plnění smluvních povinností společnosti FORMEDIA CZ poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k řádnému plnění závazků, a to minimálně v tom rozsahu, v jakém bude ze strany společnosti FORMEDIA CZ výslovně vyžadována.

 

 1. Veškeré zásahy, změny, opravy, rozšíření či jiné modifikace Produktu, resp. jeho výstupu, je Zákazník oprávněn činit pouze po předchozím odsouhlasení ze strany společnosti FORMEDIA CZ, nebo za podmínek stanovených Produktovými podmínkami, přičemž je povinen respektovat doporučení, které společnost FORMEDIA CZ stanoví pro řádné a bezproblémové užívání Produktu. Při porušení této povinnosti ze strany Zákazníka neodpovídá společnost FORMEDIA CZ za jakékoli případné vady Produktu, případně za škody, které by v důsledku toho Zákazníkovi vznikly.

 

 Článek 4 | Doba trvání smluvního vztahu

 1. Doba trvání smluvního vztahu je určena konkrétními Produktovými podmínkami, nebo ujednáním stran v rámci Smlouvy.

 

 1. Není-li doba trvání smlouvy výslovně sjednána a nevyplývá-li z okolností něco jiného, má se za to, že je smlouva sjednána na dobu neurčitou.

 

 Článek 5 | Zánik smluvních závazků

 1. Sjednaná Smlouva zaniká dohodu smluvních stran, výpovědí smluvní strany výlučně z důvodů sjednaných ve Smlouvě nebo stanovených Všeobecnými obchodními podmínkami nebo Produktovými podmínkami, odstoupením od smlouvy, případně splněním závazků či uplynutím sjednané doby trvání Smlouvy.

 

 1. Společnost FORMEDIA CZ je oprávněna sjednanou Smlouvu vypovědět v případě, že:

 

 1. je Zákazník v prodlení s úhradou dle příslušné Smlouvy delším, než 15 kalendářních dnů,
 2. je Zákazník v prodlení s úhradou na základě jiné Smlouvy, sjednané mezi stejnými smluvními stranami, delším, než 30 kalendářních dnů,
 3. Zákazník nepředá podklady nezbytné pro plnění dle Smlouvy, požadované v rámci příslušného Produktu, a to ve lhůtě určené v Produktových podmínkách; není-li lhůta určena pak do 60 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy,
 4. z podkladů, dodaných Zákazníkem společnosti FORMEDIA CZ, vyplyne, že obsah inzerce či plnění marketingových služeb jako takové je v rozporu s oprávněnými zájmy nebo platnými závazky společnosti FORMEDIA CZ,
 5. Zákazník jiným podstatným způsobem poruší své závazky ze sjednané Smlouvy.

 

 1. Zákazník je oprávněn Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce trvání 1 měsíce v případě, že společnost FORMEDIA CZ poruší své závazky z příslušné smlouvy podstatným způsobem.

 

 1. Je-li Smlouva sjednána na dobu neurčitou a neurčí-li Produktové podmínky či nesjednají-li strany jinak, může každá ze stran Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou v délce trvání 1 měsíce.

 

 1. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

 

 1. Společnost FORMEDIA CZ je oprávněna od Smlouvy s okamžitou platností odstoupit v případě̌ že:

 

 1. obsah Zákazníkovy inzerce, či jakákoli její část, je v rozporu s právními předpisy České republiky, hrubě odporuje dobrým mravům, nebo je v rozporu s etickými pravidly inzerce v produktech nabízených společností FORMEDIA CZ,
 2. Zákazníkova inzerce přímo či nepřímo směřuje k propagaci hnutí či názorů směřujících k potlačení práv a svobod člověka, či k propagaci násilného či sexuálního obsahu,
 3. dochází ke zjevnému zneužití služeb společnosti FORMEDIA CZ.

 

 1. Obě smluvní strany mají dále právo smluvní vztah vypovědět v případě, kdy bude rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany, a to bez výpovědní doby.

 

Článek 6 | Cena a platební podmínky

 1. Zákazník se zavazuje uhradit společnosti FORMEDIACZ cenu sjednanou ve Smlouvě̌, případně určenou v rámci Produktových podmínek, a to včetně příslušné daně z přidané hodnoty, která je účtována k jednotlivým položkám uvedeným se Smlouvě. Pokud dojde ke změně sazby daně z přidané hodnoty v období mezi uzavřením Smlouvy a fakturací ceny, bere Zákazník na vědomí a souhlasí s tím, že společnost FORMEDIA CZ je oprávněna jednostranně upravit cenu dle platné výše sazby daně z přidané hodnoty.

 

 1. Cena ve Smlouvě je sjednána jako cena na základě rozpočtu s výhradou neúplnosti. Objeví-li se tedy při poskytování služeb potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, má společnost FORMEDIA CZ právo za podmínek § 2622 občanského zákoníku zvýšit sjednanou cenu.

 

 1. V případě, kdy je mezi společností FORMEDIA CZ a Zákazníkem uzavřena Smlouva na dobu neurčitou, je cena za poskytované plnění splatná ročně dopředu. Faktura je v takovém případě zákazníkovi vystavena vždy se splatností k datu odpovídajícímu jednomu roku od uzavření smlouvy, případně od poslední fakturace. V případě výpovědi či odstoupení od smlouvy na dobu neurčitou nevzniká zákazníkovi právo na vrácení ani poměrné části již splatného plnění.

 

 1. Součástí ceny může být rovněž aktivační poplatek. Aktivační poplatek je stanoven procentem z celkové ceny Produktu či Produktového balíčku a představuje paušální náhradu nákladů na činnosti spojené se sjednáním služeb u společnosti FORMEDIA CZ, jakož i náhradu za volnou kapacitu a další výdaje, spojené se sjednáním služeb u společnosti FORMEDIA CZ.

 

 1. Poměrná část aktivačního poplatku je vracena Zákazníkovi pouze v případě, že tento od sjednané Smlouvy odstoupí pro podstatné porušení povinností na straně společnosti FORMEDIA CZ. V ostatních případech je aktivační poplatek nevratný.

 

 1. Je-li v rámci Smlouvy sjednán, nebo Produktovými podmínkami určen storno poplatek, je společnost FORMEDIA CZ tento storno poplatek oprávněna z části či zcela započíst proti uhrazenému aktivačnímu poplatku v případě, kdy společnosti FORMEDIA CZ vznikne povinnost aktivační poplatek vrátit Zákazníkovi.

 

 1. Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, je cena za Produkt či Produktový balíček splatná na základě faktury, vystavené společností FORMEDIA CZ, a to ve lhůtě splatnosti, která nebude kratší než 5 kalendářních dnů. Za prodlení s úhradou faktur je ze strany FORMEDIA CZ účtována smluvní pokuta z prodlení ve výši 0,5 % za každý den prodlení.

 

 1. Společnost FORMEDIA CZ je oprávněna podmínit zveřejnění, předání, realizaci či dokončení příslušného Produktu do doby plné úhrady ceny služby, tedy je např. výslovně oprávněna nezveřejnit příslušnou prezentaci či neprovést příslušnou službu do doby, než bude cena služby uhrazena způsobem určeným příslušnou fakturou. Pro případ prodlení Zákazníka s úhradou se lhůty pro dokončení, předání či realizaci prodlužují o dobu, po kterou prodlení Zákazníka s úhradou trvá.

 

 1. Společnost FORMEDIA CZ rovněž může v případě prodlení s placením služeb odmítnout realizaci dalších služeb pro Zákazníka, popřípadě realizovat další služby až poté, co Zákazník uhradí zálohu na další služby až do výše 100 % ceny poskytovaných služeb. Do doby úhrady zálohy může FORMEDIA CZ odmítnout plnění sjednané služby.

 

 1. V případě, že bude Zákazník v prodlení s úhradou dle příslušné Smlouvy delším, než 15 kalendářních dnů anebo je Zákazník v prodlení s úhradou na základě jiné Smlouvy, sjednané mezi stejnými smluvními stranami, delším, než 30 kalendářních dnů, si společnost FORMEDIA CZ vyhrazuje právo pozastavit jakékoliv poskytované služby Zákazníkovi do doby, než dojde k úhradě pohledávky.

 

 1. Zákazník uděluje podpisem Smlouvy společnosti FORMEDIA CZ souhlas se zasíláním daňových dokladů (faktur) v elektronické podobě̌ ve smyslu ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

 

Článek 7 | Doručování a forma jednání

 1. Nesjednají-li účastníci smluvního vztahu odlišně, musí být veškeré závazné projevy vůle, adresované druhé smluvní straně v souvislosti se smluvním vztahem mezi společností FORMEDIA CZ a Zákazníkem, učiněny, nebo následně potvrzeny v písemné formě. Veškeré písemné projevy vůle jsou pak druhé smluvní straně doručovány prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím elektronické pošty či SMS zprávy za dále stanovených podmínek, či osobně oproti podpisu.

 

 1. Pro účely smluvního vztahu mezi FORMEDIA CZ a Zákazníkem se za písemnou formu vedle formy listinné považuje rovněž projev vůle učiněný prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu), a to na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, nebo později druhé straně písemně označenou jako doručovací. Projev vůle jakéhokoli z účastníků smluvního vztahu, učiněný prostřednictvím elektronické pošty, se však považuje za řádně přijatý toliko v případě, kdy je přijetí příslušné elektronické zprávy druhým účastníkem potvrzeno, či je z jeho strany alespoň konkludentním způsobem projeveno, že měl možnost se s obsahem příslušného projevu vůle druhé smluvní strany seznámit.

 

 1. Písemná forma je zachována rovněž v případě SMS zpráv. Doručování prostřednictvím SMS zpráv je však v souvislosti se smluvním vztahem mezi společností FORMEDIA CZ a Zákazníkem možné pouze v případě, kdy je telefonní číslo smluvní strany uvedeno ve Smlouvě, nebo kdy je jako doručovací později písemně výslovně označeno.

 

 1. Veškeré listiny, doručované druhé smluvní straně v souvislosti se smluvním vztahem mezi společností FORMEDIA CZ a Zákazníkem, jsou zasílány na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě, případně na adresu, kterou jako doručovací strana druhé smluvní straně písemně jako doručovací označí, nebo alternativně na adresu sídla smluvní strany zapsanou v obchodním nebo živnostenském rejstříku. V souvislosti s tím stíhá obě smluvní strany povinnost zajistit řádné přebírání poštovních zásilek na uvedených adresách po celou dobu existence smluvního závazku, a po jeho zániku dále případně do doby vypořádání všech dosud nevypořádaných vzájemných práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu mezi společností FORMEDIA a Zákazníkem. Smluvní strany v návaznosti na to nesou veškerou odpovědnost pro případ porušení této povinnosti.

 

Článek 8 | Podklady dodané Zákazníkem

 1. Společnost FORMEDIA CZ vytváří Produkty a poskytuje marketingové služby na základě podkladů poskytnutých Zákazníkem a dle jeho pokynů a zadání. Veškeré potřebné podklady jsou pak buď výslovně vyžádány ze strany FORMEDIA CZ, nebo jsou uvedeny v Produktových podmínkách.

 

 1. V zájmu zajištění co nejvyšší kvality poskytovaných služeb je Zákazník povinen dodat společnosti FORMEDIA CZ právě ty podklady, které jsou ze strany společnosti FORMEDIA CZ vyžadovány, a to ve srozumitelné formě a ve vhodném formátu. Na případnou nevhodnost, nesrozumitelnost či věcnou nepoužitelnost dodaných podkladů upozorní společnost FORMEDIA CZ Zákazníka bez zbytečného odkladu.

 

 1. Za účelem funkčnosti a aktuálnosti Produktů může být v rámci Produktových podmínek stanoveno, nebo může z povahy Produktu vyplývat, že Zákazník je povinen poskytnuté podklady aktualizovat či průběžně doplňovat.

 

 1. Není-li pak ujednáno jinak, dodá Zákazník veškeré písemné podklady a texty v takové podobě, aby nevyžadovaly další podstatné úpravy či korekci ze strany společnosti FORMEDIA CZ. Nesplní-li Zákazník tuto svou povinnost, představuje tato skutečnost překážku dokončení Produktu či poskytnutí služby na straně Zákazníka, přičemž se veškeré sjednané lhůty a termíny dodání prodlužují o dobu, po kterou tato překážka trvá.

 

 1. Vady Produktů či služeb, případně nesplnění sjednaných termínů dokončení či realizace, způsobené dodáním vadných či nesprávných podkladů, nemají žádný vliv na povinnost Zákazníka řádně a včas uhradit sjednanou cenu.

 

Článek 9 | Předání Produktu

 1. V případě, že je součástí Produktu, vytvářeného na základě Smlouvy společností FORMEDIA CZ, dle svého charakteru služba, dochází ke splnění povinnosti společnosti FORMEDIA CZ provedením služby.

 

 1. V případě, že je součástí Produktu, vytvářeného na základě Smlouvy společností FORMEDIA CZ, dle svého charakteru dílo, dojde k předání díla způsobem sjednaným ve Smlouvě, nebo stanoveným v příslušných Produktových podmínkách. Není-li způsob předání sjednán nebo stanoven, dojde k předání díla jeho zasláním prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou ve Smlouvě, případně nahráním na internetový server, ze kterého bude mít Zákazník možnost příslušné dílo stáhnout.

 

 Článek 10 | Práva z vadného plnění

 1. Veškeré Produkty jsou ze strany společnosti FORMEDIA poskytovány a realizovány na základě zadání a pokynů Zákazníka. Za vadu Produktu je tak považována situace, kdy Produkt nemá vlastnosti sjednané ve Smlouvě a v Produktových podmínkách, případně kdy neodpovídá jasným a jednoznačným pokynům Zákazníka.

 

 1. Za vady Produktu však výslovně nemůže být považována estetická stránka Produktu v případě, že realizovaný Produkt odpovídá dodaným podkladům a výslovným a jasným požadavkům Zákazníka. Vadou Produktu rovněž nejsou takové skutečnosti, které byly způsobeny dodáním podkladů v rozporu s ustanovením těchto Všeobecných obchodních podmínek, případně které vznikly v důsledku pokynu Zákazníka, či v důsledku jeho zásahu do Produktu.

 

Článek 11 | Odpovědnost za škodu, smluvní pokuty

 1. Každá ze stran odpovídá druhé smluvní straně za škodu, která jí vznikla porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy, způsobem stanoveným příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a dále v rozsahu vymezeném těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

 

 1. Celková částka, na kterou může z titulu náhrady škody z porušení smluvní povinnosti Zákazníkovi za společností FORMEDIA CZ vzniknout nárok, je omezena výší plnění, které Zákazník z příslušné Smlouvy uhradil.

 

 1. Společnost FORMEDIA CZ neodpovídá Zákazníkovi za škodu, vzniklou v důsledku porušení povinnosti Zákazníka dodat společnosti FORMEDIA CZ kompletní a správné podklady, případně v důsledku porušení povinnosti tyto podklady doplňovat a aktualizovat. Není-li v Produktových podmínkách určeno jinak, společnost FORMEDIA CZ dále neodpovídá za ztrátu, poškození či zneužití dat Zákazníka, nahraných na serverech třetích osob. Je výhradní odpovědností Zákazníka provádět nezbytná opatření k předcházení ztrátám, poškození či zneužití těchto dat, a to alespoň formou průběžného zálohování.

 

 1. Zákazník rovněž nese veškerou odpovědnost za poškození, neodborné zásahy či chybnou manipulaci s Produktem, které způsobil Zákazník, nebo osoby, kterým Zákazník umožnil k Produktu přístup.

 

 1. V případě mimořádných nepředvídatelných událostí, výpadků na straně třetích osob, či zásahu vyšší moci, je společnost FORMEDIA CZ oprávněna pozastavit poskytování služeb až na dobu 2 kalendářních měsíců. V takovém případě nevzniká Zákazníkovi právo na náhradu škody, která by mu v důsledku takové události a s tím spojeného pozastavení poskytování služeb vznikla. Bude-li mimořádná situace trvat delší dobu, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od sjednané smlouvy odstoupit, přičemž v takovém případě společnost FORMEDIA CZ vrátí Zákazníkovi poměrnou část plnění, která již ze strany Zákazníka byla uhrazena.

 

Článek 12 | Reklamace

 1. Reklamace představuje právní jednání Zákazníka, kterým vůči společnosti FORMEDIA CZ uplatňuje své nároky z vadného plnění nebo z vadně vyúčtované ceny.

 

 1. Zjevné vady díla nebo služby je Zákazník povinen uplatit bez zbytečného odkladu po převzetí díla či poskytnutí služby, nejpozději však do 10 dnů od předání díla či poskytnutí služby.

 

 1. Případné vady Zákazník vůči společnosti FORMEDIA CZ uplatňuje prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu info@formedia.cz, případně poštou na adresu FORMEDIA CZ, s.r.o., Vančurovo nám. 309, 500 02 Hradec Králové. V reklamaci Zákazník uvede své identifikační údaje, označí příslušnou smlouvu a stručně a srozumitelně uvede, v čem spatřuje vadu díla či služby.

 

 1. Poté, co společnost FORMEDIA CZ obdrží reklamaci, potvrdí její přijetí a následně vyřídí uplatněnou reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení reklamace.

 

 1. Uplatnění vady díla či služby nemá odkladný účinek na povinnost Zákazníka uhradit vyúčtovanou cenu.

 

Článek 13 | Autorská práva

 1. Má-li výsledek činnosti společnosti FORMEDIA CZ povahu autorského díla, podléhá režimu příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. V takovém případě má Zákazník právo dílo užít pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a těchto Všeobecných obchodních podmínek, a to výlučně k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy.

 

 1. Tímto je činěno nesporným, že veškeré výstupy grafického, textového či zvukového charakteru, jejichž původcem je společnost FORMEDIA CZ, mají povahu autorského díla a jsou chráněny autorským zákonem.

 

 1. Pro případ, že některé Zákazníkem dodané podklady jsou chráněny autorským právem či právem průmyslového vlastnictví, zavazuje se Zákazník předat společnosti FORMEDIA CZ jen takové podklady, se kterými je oprávněn předvídaným způsobem nakládat. Zákazník se v návaznosti na to zavazuje uhradit veškerou škodu, která by společnosti FORMEDIA CZ vznikla z neoprávněného užití dodaných podkladů.

 

 1. Společnost FORMEDIA CZ je oprávněna propagovat své autorské dílo prostřednictvím reference (tj. odkazu na webovou prezentaci Zákazníka, fotografie díla či jeho užití, záznamu elektronické podoby díla, apod.) společně s uvedením Zákazníka (tj. jeho názvu a případně loga).

 

 

Článek 14 | Změny všeobecných obchodních podmínek a Produktových podmínek

 1. Společnost FORMEDIA CZ je oprávněna tyto Všeobecné obchodní podmínky i Produktové podmínky, v přiměřeném rozsahu měnit nebo do nich doplňovat nová ustanovení v případě, vyvstane-li rozumná potřeba takové změny nebo doplnění, a to například v návaznosti na změnu právní úpravy, dostupných technologií, podmínek spolupráce smluvních partnerů či subposkytovatelů společnosti FORMEDIA CZ, změnu obchodní politiky společnosti FORMEDIA CZ, změnu situace na příslušném trhu služeb, apod.

 

 1. Změna či doplnění Všeobecných obchodních podmínek a Produktových podmínek se týká dlouhodobých závazků k opětovaným plněním stejného či typizovaného druhu, ujednaných odkazem na tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo na Produktové podmínky.

 

 1. Ke změně či doplnění Všeobecných obchodních podmínek či Produktových podmínek bude docházet jejich zveřejněním na webových stránkách na adrese www.formedia.cz, a to spolu s určením účinnosti příslušné změny. Změna bude Zákazníkům oznámena nejméně 1 měsíc před plánovanou účinností této změny prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy.

 

 1. V případě, že Zákazník se změnou či doplněním Všeobecných obchodních podmínek nebo Produktových podmínek nesouhlasí, má možnost svůj nesouhlas se změnou oznámit společnosti FORMEDIA CZ v písemné formě nejpozději do 1 měsíce ode dne obdržení informace o plánované změně. Pokud Zákazník v uvedené lhůtě svůj nesouhlas se změnou či doplněním společnosti FORMEDIA CZ nesdělí, platí, že se změnou či doplněním Všeobecných obchodních podmínek či Produktových podmínek souhlasí. V takovém případě se veškeré další smluvní vztahy mezi Zákazníkem a společností FORMEDIA CZ řídí ode dne účinnosti změněným či doplněným zněním Všeobecných obchodních podmínek a Produktových podmínek.

 

 1. V případě, že Zákazník řádně vysloví svůj nesouhlas s plánovanou změnou či doplněním, má možnost smluvní vztah se společností FORMEDIA CZ vypovědět s dvouměsíční výpovědní dobou. V případě výpovědi jsou si smluvní strany ke dni skončení smluvního vztahu povinny uhradit veškeré své vzájemné dluhy.

 

Článek 15 | Prorogační doložka

 

 1. Smluvní strany sjednávají doložku místní příslušnosti soudu, a to tak, že veškeré spory vzniklé ze smluvního vztahu mezi společností FORMEDIA CZ a zákazníkem je se souhlasem smluvních stran oprávněn řešit výlučně Okresní soud v Hradci Králové.

 

Článek 16 | Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva, tyto Všeobecné obchodní podmínky, jakož i Produktové podmínky se řídí právním řádem České republiky a zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

 1. Pokud některé z ustanovení Smlouvy, Všeobecných obchodních podmínek nebo Produktových podmínek je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Všeobecných obchodních podmínek, nebo Smlouvy jako celku, ani jiných ustanovení Smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradí novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

 

 1. Účinné znění Všeobecných obchodních podmínek a Produktových podmínek, a rovněž jejich znění dřívější, jsou k dispozici na internetových stránkách www.formedia.cz anebo v sídle a provozovnách společnosti FORMEDIA CZ.

Produktové podmínky pro webové stránky platné od 1. 1. 2020

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO WEBOVÉ STRÁNKY FORMEDIA CZ S.R.O.

vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(verze 4/2020, účinné od 01.01.2020)

Tyto produktové podmínky pro webové stránky jsou vydané společností FORMEDIA CZ s.r.o., IČO: 04336062, se sídlem Kolbenova 959/27b, 198 00 Praha 14, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246109 (dále jako „FORMEDIA CZ“), kdy tyto podmínky představují speciální nástavbu k všeobecným obchodním podmínkám společnosti FORMEDIA CZ pro případy konkrétních produktů, a jako takové blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran při tvorbě webových stránek na základě smlouvy o marketingových službách, uzavřené mezi společností FORMEDIA CZ a zákazníkem (dále jako „Produktové podmínky“).

Tyto Produktové podmínky se tedy uplatní ve všech případech, kdy je součástí sjednaného splnění tvorba webových stránek, přičemž v takovém případě zvláštní ustanovení těchto Produktových podmínek uplatní na celý Produktový balíček.

Produktové podmínky tvoří spolu se Smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami kompletní smluvní podmínky, za kterých jsou služby společnosti FORMEDIA CZ poskytovány. V případě rozporu jednotlivých smluvních ujednání v rámci uvedených dokumentů má přednost ujednání Smlouvy, dále pak Produktové podmínky a poté Všeobecné obchodní podmínky.

Článek 1 | Definice některých pojmů

„Aktivační poplatek“ představuje paušální náhradu nákladů na činnosti spojené se sjednáním služeb u společnosti FORMEDIA CZ, jehož podrobnější úprava je obsažena v rámci Všeobecných obchodních podmínek.

„Doména“ je internetové doménové jméno jakožto unikátní identifikátor (adresa), který označuje místo, kde je v prostředí sítě internet umístěny webové stránky. Doména je zpravidla registrována u třetí osoby (registrátora).

„Hodina“ mluví-li tyto podmínky o poskytování služeb ze strany FORMEDIA CZ v dotacích určených hodinami, má se tím na mysli hodina práce jednoho zaměstnance či spolupracovníka společnosti, používaná jako účetní jednotka. Pracovní čas je společností FORMEDIA interně evidován v softwarové aplikaci Trello.

„Hosting“ je pronájem diskového prostoru pro umístění webových stránek na serveru se stálým připojením k internetu.

„E-mailové schránky pod doménou“ jsou e-mailové schránky přístupné skrze e-mailovou adresu, jejíž místní část (před znakem @) je určená požadavkem Zákazníka a jejíž internetová doména (část za @) odpovídá Doméně Zákazníka.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 „Produkt“ představuje konkrétní službu, dílo či marketingový nástroj, poskytovaný ze strany FORMEDIA CZ, jehož obsah je určen příslušnými Produktovými podmínkami, případně ujednáním stran v rámci Smlouvy. 

„Produktový balíček“ je typizovaná kombinace několika jednotlivých Produktů, nabízená společností FORMEDIA CZ za sjednanou cenu, jehož obsah je určen příslušnými Produktovými podmínkami, případně odlišným ujednáním stran v rámci Smlouvy. 

Všeobecné obchodní podmínky“ jsou obecným závazným dokumentem, vydaným společností FORMEDIA CZ v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku, kterým jsou stanovena obecná pravidla smluvního vztahu mezi společností FORMEDIA CZ a Zákazníkem.  

„Smlouva“ je smlouva o marketingových službách, uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, případně ustanovení § 1756 odst. 2 občanského zákoníku, mezi společností FORMEDIA CZ jako poskytovatelem a zákazníkem, jako odběratelem.

„Testovací doména“ je hostingový prostor na serveru společnosti FORMEDIA CZ, sloužící především k předvedení funkčnosti a optimalizace Webových stránek.

„Webové stránky“ jsou souborem vzájemně propojených hypertextových dokumentů, které nesou informace v podobě textů, obrázků a jiného grafického obsahu, hudby, videa, odkazů, skriptů aj., které jsou zpřístupněny a prezentovány určitým estetickým a systematickým způsobem uživatelům za použití softwarového vybavení osobních počítačů, mobilních telefonů a obdobných zařízení, to vše prostřednictvím sítě internet.

Cookie lišta“ je familiární název vývojářů webů pro prvek, kterým návštěvníci webu projevují informovaný souhlas s tím, že web využívá cookies. Cookies jsou krátké textové soubory ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Nejčastěji slouží k odlišení uživatelů, autentizaci či personalizaci.

Zákazník“ je fyzická nebo právnická osoba, která v rámci svého podnikání vstupuje do smluvního vztahu se společností FORMEDIA CZ.

Článek 2 | Základní popis Produktů 

 1. V rámci tvorby, údržby a správy Webových stránek nabízí společnost FORMEDIA CZ různé varianty jednotlivých dílčích Produktů, jejichž součástí je tvorba Webových stránek a Správa Webových stránek v dále uvedením rozsahu. Typizované kombinace Produktů vytváří Produktové balíčky. 
 2. Tvorba Webových stránekpředstavují jednorázové plnění, které vždy zahrnuje:
 3. a) Vytvoření a zpracování Webových stránek dle zadání Zákazníka, ve velikosti, rozsahu a náročnosti dle sjednané varianty Produktu. Vytvořením a zpracováním Webových stránek se má na mysli tvorba struktury Webových stránek, grafický návrh a kódování Webových stránek.
 4. b) Analýzu a návrh vhodných klíčových slov a optimalizace pro vyhledávače (SEO).
 5. c) Návrh a sepsání základních textů vhodných k uveřejnění na Webových stránkách.
 6. d) Základní úprava grafických podkladů dodaných Zákazníkem.
 7. e) Zveřejnění a aktivace Webových stránek na vybrané Doméně. Pokud Zákazník zajištění Domény od společnosti FORMEDIA CZ neobjedná, nebo Doménu řádným způsobem neoznačí a neumožní k ní společnosti FORMEDIA CZ přístup, případně pokud takto označená doména nebude ke zveřejnění vhodná, vyhrazuje si společnost FORMEDIA CZ právo zveřejnit stránky na vhodné Doméně 3. řádu. 
 8. Správa Webových stránek (SPW)představuje opakované či dlouhodobé plnění, sjednané za účelem zajištění provozu a fungování Webových stránek po dobu trvání Smlouvy, které ze strany FORMEDIA CZ zahrnuje:
 9. zajištění Hostingu pro Webové stránky, a to buď na serveru vlastním, nebo prostřednictvím třetí strany, a dále včetně zprostředkování úhrady poplatků za provoz Domény 2. řádu, je-li sjednáno,
 10. pravidelná aktualizace redakčního systému, pluginů, SSL certifikátu,
 11. bezpečnostní zálohování obsahu umístěného na Hostingu,
 12. e) službu vlastního webového editora na telefonu, dostupného v pracovních dnech od 8:30 do 16:30 hod na telefonním čísle +420 734 365 777. Časový rozsah poskytovaných služeb webového editora se liší v závislosti na variantě zakoupeného Produktu, přičemž následný servis nad rámec ujednané časové dotace je účtován nad rámec těchto podmínek.

Společnost FORMEDIA CZ poskytuje následující varianty Produktu: 

 1. Správa Webových stránek START– v rozsahu 1 hodiny ročně, 1 až 2 e-mailových účtů s celkovou kapacitou 2 GB,
 2. Správa Webových stránek Optimal– v rozsahu 1 hodiny ročně, 3 až 5 e-mailových účtů s celkovou kapacitou 10 GB,
 3. Správa Webových stránek Pro– v rozsahu 1 hodiny ročně, 5 až 10 e-mailových účtů s celkovou kapacitou 15 GB.
 4. Základní roční podpora webu (ZRP) představuje opakované či dlouhodobé plnění, sjednané za účelem zajištění provozu a fungování Webových stránek po dobu trvání Smlouvy, které ze strany FORMEDIA CZ zahrnuje:
 5. zajištění Hostingu pro Webové stránky, a to buď na serveru vlastním, nebo prostřednictvím třetí strany
 6. zajištění Hostingu pro Webové stránky, a to buď na serveru vlastním, nebo prostřednictvím třetí strany, a dále včetně zprostředkování úhrady poplatků za provoz Domény 2. řádu, je-li sjednáno,
 7. pravidelná aktualizace redakčního systému, pluginů, SSL certifikátu,
 8. e-mailový účet s celkovou kapacitou 100 MB.
 9. Dodatečná stránka webu (VDP) představuje jednorázové plnění, sjednané za účelem rozšíření již existujících či nově vytvářených Webových stránek. Službu lze objednat samostatně či jako doplňující službu k Produktovým balíčkům „Webové stránky – START/OPTIMAL/PRO".
 10. Navýšení e-mailu o 10 GB představuje opakované či dlouhodobé plnění, sjednané za účelem navýšení kapacity stávající e-mailové schránky či schránek existujících dle Zákazníkem užívaného typu SPW.
 11. Cookie lišta představuje jednorázové plnění, sjednané za účelem vytvoření či úpravy Cookie lišty na webových stránkách Zákazníka, přičemž její design a funkčnost se takovým stránkám přizpůsobí dle potřeb a technických možností webových stránek.
 12. Programátorské práce představují jednorázové či opakované plnění, sjednané za účelem úpravy funkčnosti webových stránek dle zadání Zákazníka a současně v rámci technických a aplikovatelných možností úprav vycházejících z omezení upravovaných webových stránek.
 13. Zákazník může zvolit u každého produktu variantu RETENCE. Tato varianta přináší Zákazníkovi výhodnější celkovou cenu zakázky s podmínkou opakovaného využitíobjednaných služeb v ročních periodách, a to v trvání minimálně 3 po sobě jdoucích let. Zákazník je oprávněn služby označené variantou RETENCE vypovědět nejdříve po uplynutí 3 let od uskutečnění objednávky. Výpověď musí být ze strany Zákazníka zaslána nejpozději 14 dnů před výročím objednávky, jinak se služba obnovuje na další kalendářní rok a dále pro ni platí podmínky stanovené článkem 5 těchto produktových podmínek.

Článek 3 | Produktové balíčky

 1. Zákazník může zvolit některou z následujících variant Produktových balíčků:
  1. Internetová vizitka

Jedná se o webovou prezentaci vytvořenou na platformě WordPress. Tato varianta produktu zahrnuje zveřejnění loga Zákazníka, představení společnosti, představení produktů nebo služeb v maximálním rozsahu 6 bodů, kontaktní údaje a polohy na mapách. V rámci tohoto Produktového balíčku je poskytován Produkt Správa Webových stránek po dobu 12 měsíců od spuštění webové prezentace.

 1. Webové stránky START

Jedná se o jednostránkovou webovou prezentaci vytvořenou na platformě WordPress. Maximální rozsah Webových stránek v této variantě je 6 bloků (např. úvod, o společnosti, služby, reference, kontakt, kontaktní formulář). Stránky mohou dále obsahovat: logo, slider, mapu, kontaktní formulář, SSL certifikát. V rámci tohoto Produktového balíčku je poskytován Produkt Správa Webových stránek po dobu 12 měsíců od spuštění webové prezentace. Zahrnuje integraci analytického nástroje pro měření statistik návštěvnosti (Google Analytics).

 1. Webové stránky OPTIMAL

Jedná se o maximálně pětistránkovou webovou prezentaci vytvořenou na platformě WordPress. Stránky mohou obsahovat: logo, slider, mapu, kontaktní formulář, SSL certifikát, zveřejnění obsahu a popisu služeb či produktů, klíčových prodejních argumentů a referencí. V rámci tohoto Produktového balíčku je poskytován Produkt Správa Webových stránek po dobu 12 měsíců od spuštění webové prezentace. Zahrnuje integraci analytického nástroje pro měření statistik návštěvnosti (Google Analytics).

 1. Webové stránky PRO

Jedná se o maximálně desetistránkovou webovou prezentaci vytvořenou na platformě WordPress. Stránky mohou obsahovat: logo, slider, mapu, kontaktní formulář, SSL certifikát zveřejnění obsahu a popisu služeb či produktů, klíčových prodejních argumentů a referencí. V rámci tohoto Produktového balíčku je poskytován Produkt Správa Webových stránek po dobu 12 měsíců od spuštění webové prezentace. Zahrnuje integraci analytického nástroje pro měření statistik návštěvnosti (Google Analytics).

 1. Web INDIVIDUAL

Představuje individuální řešení Zákazníkových požadavků, které může obsahovat libovolné Produkty a služby z nabídky FORMEDIA CZ. Složení produktu Web INDIVIDUAL je vždy podrobně specifikováno na Smlouvě, přičemž bližší parametry odchylující se od Produktových podmínek dále stanoví zpravidla Zákazníkem podepsaná individuálně označená nabídka. V rámci tohoto Produktového balíčku je poskytován Produkt Správa Webových stránek po dobu 12 měsíců od spuštění webové prezentace. Zahrnuje integraci analytického nástroje pro měření statistik návštěvnosti (Google Analytics).

Článek 4 | Cena a platební podmínky

 1. Cena je cenou smluvní a skládá se v závislosti na zvoleném Produktu či Produktovém balíčku z poplatku za tvorbu Webových stránek, měsíčního poplatku za Správu webových stránek a případných poplatků za volitelné doplňkové služby. 
 1. Rovněž není-li v rámci Smlouvy ujednáno jinak, je Zákazník při objednání jakéhokoli Produktu či Produktového balíčku, podléhajícího těmto Produktovým podmínkám, povinen uhradit Aktivační poplatek ve výši 60 % celkového poplatku za výrobu Webových stránek. Aktivační poplatek je splatný po podpisu Smlouvy. Do doby úhrady Aktivačního poplatku nevzniká společnosti FORMEDIA povinnost započít se sjednaným plněním. Po dobu prodlení Zákazníka s úhradou Aktivačního poplatku rovněž neběží veškeré lhůty k poskytnutí Produktu, služby, či dokončení díla na straně společnosti FORMEDIA CZ. 
 1. Není-li sjednáno jinak, je rozdíl mezi Aktivačním poplatkem a plnou sjednanou cenou splatný po předání Webových stránek. 
 1. V případě jakýchkoliv opakovaných plnění bude Zákazníkovi účtována plná sjednaná cena za poskytnutou službu, splatná v den výročí dne uskutečnění objednávky.

Článek 5 | Prodloužení Správy Webových stránek

 1. Neoznámí‐li Zákazník společnosti FORMEDIA CZ písemně nejpozději do uplynutím sjednané doby trvání Správy Webových stránek, že trvá na jejím ukončení smluvního závazku, smluvní závazek Správy se dnem uplynutí sjednané doby automaticky převádí do režimu smlouvy na dobu neurčitou.
 2. Smlouvu sjednanou na dobu neurčitou může každá ze stran vypovědět i bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou v délce trvání 3 měsíců. V případě výpovědi skončí výpovědní doba posledním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Pro případ výpovědi ze strany Zákazníka není společností FORMEDIA CZ vracena ani poměrná část zaplacené ceny za Správu Webových stránek, ani Aktivační poplatek.

Článek 6 | Poskytnutí součinnosti

 1. Pro řádné plnění v rámci sjednaného Produktu či Produktového balíčku, zejména pak pro tvorbu Webových stránek, je Zákazník povinen poskytnout společnosti FORMEDIA CZ veškeré podklady, které si společnost FORMEDIA CZ vyžádá, a dále součinnost nezbytnou pro plnění závazků ze sjednané Smlouvy, a to do 14 dnů od uzavření Smlouvy. Nesplní-li Zákazník tuto povinnosti, je společnost FORMEDIA CZ oprávněna do Webových stránek vložit přednastavený standartní obsah, vztahující se k zaměření podnikatelské činnosti Zákazníka.

Článek 7 | Dokončení a předání Webových stránek

 1. O dokončení návrhu Webových stránek je Zákazník bez zbytečného odkladu vyrozuměn, a to prostřednictvím e-mailu. Současně s tím je mu návrh Webových stránek předveden, a to zpřístupněním návrhu Webových stránek na Testovací doméně. Tím je současně Zákazníkovi předvedena jejich funkčnost.
 1. Ve lhůtě 14 dnů od zveřejnění návrhu Webových stránek je Zákazník povinen vyjádřit se k návrhu, případně vznést požadavky na změnu. Nevznese-li v uvedené lhůtě Zákazník žádné požadavky na změnu, platí, že s návrhem souhlasí a je připraven jej převzít. Případné požadavky na změnu, učiněné po uplynutí uvedené lhůty, jsou považovány za požadavek na provedení víceprací a účtovány nad rámec sjednané ceny, a to hodinovou sazbou ve výši 1.990,- Kč / hodinu.
 1. Vznese-li Zákazník k návrhu Webových stránek připomínky či požadavky na změnu, provede společnost FORMEDIA CZ požadované úpravy a notifikuje o provedených změnách Zákazníka, pro kterého bude návrh přístupný na Testovací doméně. V ceně každého Produktu či příslušného Produktového balíčku je zahrnuto zapracování prvních a druhých připomínek Zákazníka a provedení příslušných úprav (tj. maximálně dvojí úpravy). V ceně však jsou pouze takové úpravy, které se podstatně neodchylují od původního zadání a jejichž provedení by tak fakticky znamenalo přepracování Webových stránek. Veškeré další úpravy na základě připomínek Zákazníka, včetně těch překračující přípustný rozsah změn, jsou dále považovány za vícepráce a jsou ze strany společnosti FORMEDIA CZ účtovány nad rámec sjednané ceny, a to hodinovou sazbou ve výši 1.990 Kč / hodinu.
 1. V případě, kdy Zákazník požaduje provedení úprav, které se považují za vícepráce, je společnost FORMEDIA CZ oprávněna podmínit provedení těchto víceprací jejich předchozí úhradou a/nebo úhradou zbytku ceny Produktu, případně Produktového balíčku.
 1. Sdělí-li Zákazník, že s návrhem Webových stránek souhlasí, či je-li souhlas Zákazníka dovozován pomocí stanovené fikce, jsou Webové stránky jakožto dílo dokončeny. Dokončené Webové stránky předá společnost FORMEDIA CZ Zákazníkovi, a to, nedohodnou-li se strany jinak, zveřejněním na Zákazníkem vybrané doméně. Neposkytne-li Zákazník ke zveřejnění na označené doméně nezbytnou součinnost, budou Webové stránky předány zveřejněním na Testovací doméně, nebo na jakékoli vhodné Doméně 3. řádu.
 1. Smluvně sjednané datum spuštění Webových stránek je pouze orientační. Konečný termín dokončení závisí na spolupráci a komunikaci se Zákazníkem, na termínu dodání potřebných podkladů, instrukcí a požadavků, jakož i dokumentů k tvorbě webové prezentace

Článek 8 | Obsah Webových stránek

 1. Zákazník je povinen uvádět v rámci své webové stránky takové údaje a materiály, které nejsou v rozporu s platnými právními předpisy (a to ani předpisy práva autorského) a které nepoškozují práva třetích osob.
 1. Společnost FORMEDIA CZ připojuje do patky každé Webové stránky poznámku o tom, že Webové stránky jsou jejím autorským dílem. Jedná se o projev jejího výlučného osobnostního autorského práva, které ani po předání Webových stránek jakožto díla nepřechází na Zákazníka.
 1. Společnost FORMEDIA CZ má zákonné a ničím neomezitelné právo osobovat si autorství díla, a to svým podpisem v patce Webových stránek. Společnost FORMEDIA CZ má současně právo, aby se Zákazník, případně jakákoli třetí osoba, zdrželi odstraňování či jakékoli manipulace s autorským označením v patce Webových stránek, případně má právo se domáhat, aby její autorské označení bylo do patky Webových stránek navráceno, což Zákazník bere výslovně na vědomí. Pro případ, kdy Zákazník, nebo jakákoli třetí osoba se svolením Zákazníka, odstraní autorské označení společnosti FORMEDIA CZ z patky Webových stránek, a k vrácení autorského označení nedojde ani do 10 dnů ode dne, kdy k tomu bude Zákazník vyzván, vzniká společnosti FORMEDIA CZ vůči Zákazníkovi právo na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a dále ve výši 500 Kč za každý den prodlení s navrácením autorského označení.

Článek 9 | Převod Webových stránek

 1. Pro případ, že dá Zákazník společnosti FORMEDIA CZ pokyn k převodu Webových stránek z registrované domény k jinému subregistrátorovi, podléhá tento převod servisnímu poplatku ve výši 2.900 Kč. Servisní poplatek je splatný předem, tj. před provedením příslušné změny ze strany FORMEDIA CZ.

Produktové podmínky pro služby sociální sítě FORMEDIA CZ s.r.o. platné od 1. 1. 2020

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ SÍTĚ FORMEDIA CZ S.R.O.

vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(verze 4/2020, účinné od 01.01.2020)

Tyto produktové podmínky pro webové stránky jsou vydané společností FORMEDIA CZ s.r.o., IČO: 04336062, se sídlem Kolbenova 959/27b, 198 00 Praha 14, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246109 (dále jako „FORMEDIA CZ“), kdy tyto podmínky představují speciální nástavbu k všeobecným obchodním podmínkám společnosti FORMEDIA CZ pro případy konkrétních produktů, a jako takové blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran při tvorbě webových stránek na základě smlouvy o marketingových službách, uzavřené mezi společností FORMEDIA CZ a zákazníkem (dále jako „Produktové podmínky“).

Tyto Produktové podmínky se tedy uplatní ve všech případech, kdy je součástí sjednaného plnění správa či jiná plnění související se správou sociálních sítí Zákazníka, přičemž v takovém případě zvláštní ustanovení těchto Produktových podmínek uplatní na celý Produktový balíček.

Produktové podmínky tvoří spolu se Smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami kompletní smluvní podmínky, za kterých jsou služby společnosti FORMEDIA CZ poskytovány. V případě rozporu jednotlivých smluvních ujednání v rámci uvedených dokumentů má přednost ujednání Smlouvy, dále pak Produktové podmínky a poté Všeobecné obchodní podmínky.

Článek 1 | Definice některých pojmů

 „Hodina“ mluví-li tyto podmínky o poskytování služeb ze strany FORMEDIA CZ v dotacích určených hodinami, má se tím na mysli hodina práce jednoho zaměstnance či spolupracovníka společnosti, používaná jako účetní jednotka. Pracovní čas je společností FORMEDIA interně evidován v softwarové aplikaci Trello.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 „Produkt“ představuje konkrétní službu, dílo či marketingový nástroj, poskytovaný ze strany FORMEDIA CZ, jehož obsah je určen příslušnými Produktovými podmínkami, případně ujednáním stran v rámci Smlouvy.

„Produktový balíček“ je typizovaná kombinace několika jednotlivých Produktů, nabízená společností FORMEDIA CZ za sjednanou cenu, jehož obsah je určen příslušnými Produktovými podmínkami, případně odlišným ujednáním stran v rámci Smlouvy.

Všeobecné obchodní podmínky“ jsou obecným závazným dokumentem, vydaným společností FORMEDIA CZ v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku, kterým jsou stanovena obecná pravidla smluvního vztahu mezi společností FORMEDIA CZ a Zákazníkem. 

 „Smlouva“ je smlouva o marketingových službách, uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, případně ustanovení § 1756 odst. 2 občanského zákoníku, mezi společností FORMEDIA CZ jako poskytovatelem a zákazníkem, jako odběratelem.

Sociální síť“ je služba, poskytovaná v prostředí sítě internet, která uživatelům umožňuje vytvářet osobní či firemní profily, sdílet s ostatními uživateli informace, data, fotografie či videa, vytvářet korporátní identitu, zobrazovat a rozšiřovat reklamní sdělení, jakož i další aktivity.

„Stories“ jsou v rámci Sociální sítě Instagram příspěvky s omezenou časovou platností 24 hodin od zveřejnění.

Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která v rámci svého podnikání vstupuje do smluvního vztahu se společností FORMEDIA CZ.

Článek 2 | Základní popis Produktů

 1. V rámci služeb sociálních sítí nabízí společnost FORMEDIA CZ různé varianty jednotlivých dílčích Produktů, spočívající zejm. ve správě, údržbě, nastavení či analýze uživatelských profilů a firemních identit na Sociálních sítích. Kombinace Produktů vytváří Produktové balíčky.
 1. Tvorba komunikačního plánu představuje vstupní analýzu potřeb Zákazníka spojenou s nastavením strategie pro poskytování služeb v rámci Produktového balíčku, vždy na sjednanou dobu. Zpravidla zahrnuje telefonický hovor se Zákazníkem, osobní schůzku, převzetí podkladů od Zákazníka a práci kreativního týmu FORMEDIA CZ.
 2. Komunikace příspěvků představuje přípravu a publikaci příslušného počtu příspěvků na vybraných Sociálních sítích. Umožněno v rámci sociálních sítí Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest.
 3. Revize profilu představuje návrhy a případnou realizaci úprav veřejného profilu Zákazníka na vybrané Sociální síti, včetně úpravy a tvorby jednoduchých textů a grafiky. Zahrnuje rovněž úvodní analýzu současného stavu veřejného profilu Zákazníka. Umožněno v rámci sociální sítě Facebook či Instagram.
 4. Kredit představuje určitou peněžitou částku, kterou společnost FORMEDIA CZ využije v souladu s pokyny Zákazníka a dle vlastního odborného uvážení na propagační či reklamní služby třetích stran. Nejedná se o pohledávku Zákazníka za společností FORMEDIA CZ, není možné jej vybrat, transformovat v jinou majetkovou hodnotu, ani požadovat jeho vrácení.
 5. Příprava soutěže představuje zajištění marketingové soutěže na Sociální síti, vč. pravidel, zajištění souladu s právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů a jejího vyhodnocení. Není-li ujednáno jinak, nezahrnuje pořízení a distribuci výher.
 6. Příprava a správa pracovních inzerátů představuje zveřejňování pracovních nabídek dle zadání a popisu zadaného Zákazníkem – jde o nastavení reklamy, obsahu příspěvku, jeho načasování a grafiky. Znění inzerátu vždy odsouhlasí Zákazník.

Článek 3 | Produktové balíčky Sociální sítě

Zákazník může zvolit některou z následujících variant Produktových balíčků:

 1. Sociální sítě START

Jedná se o základní variantu Produktového balíčku, který zahrnuje:

 1. Tvorbu komunikačního plánu.
 2. Komunikaci příspěvků v rozsahu 2 příspěvků měsíčně na maximálně 2 Sociální sítě, a to Facebook a Google My Business.
 3. Kredit ve výši 500,- Kč měsíčně, který bude využit jako platba třetím stranám za propagaci a reklamu na Sociálních sítích.
 4. Sociální sítě PLUS

Jedná se o rozšířenou variantu Produktového balíčku, který zahrnuje:

 1. Tvorbu komunikačního plánu.
 2. Komunikaci příspěvků v rozsahu 4 příspěvků měsíčně na maximálně 2 vybrané sítě, přičemž si Zákazník může zvolit mezi variantami:
  1. Facebook a Instagram,
  2. nebo Facebook a Google My Business.
 3. Připravení a správu pracovního inzerátu na Facebooku dle zadání Zákazníka.
 4. Kredit ve výši 500,- Kč měsíčně, který bude využit jako platba třetím stranám za propagaci a reklamu na Sociálních sítích.
 5. Sociální sítě INDIVIDUAL 1

Jedná se o základní variantu Produktového balíčku, který zahrnuje:

 1. Tvorbu komunikačního plánu.
 2. Komunikaci příspěvků v rozsahu až 6 příspěvků měsíčně na maximálně 3 vybraných Sociálních sítích, a to Facebook, Instagram a Google My Business.
 3. Možnost rozšíření příspěvků na tzv. videopříspěvky, které spočívají v náhradě statického obrázku za video.
 4. Připravení a správu pracovního inzerátu na Facebooku dle zadání Zákazníka.
 5. Kredit ve výši 1000 Kč měsíčně, který bude využit jako platba třetím stranám za propagaci a reklamu na Sociálních sítích.
 6. Sociální sítě INDIVIDUAL 2

Jedná se o základní variantu Produktového balíčku, který zahrnuje:

 1. Tvorbu komunikačního plánu.
 2. Komunikaci příspěvků v rozsahu až 10 příspěvků měsíčně na maximálně 3 vybraných Sociálních sítích, a to Facebook, Instagram a Google My Business.
 3. Možnost rozšíření příspěvků na tzv. videopříspěvky, které spočívají v náhradě statického obrázku za video.
 4. Připravení a správu pracovního inzerátu na Facebooku dle zadání Zákazníka.
 5. Kredit ve výši 1000 Kč měsíčně, který bude využit jako platba třetím stranám za propagaci a reklamu na Sociálních sítích.
 6. Všechny nadepsané Produktové balíčky zahrnují nezbytné základní grafické práce a práci s fotobankou, pravidelné osobní či online schůzky se Zákazníkem v rozsahu nezbytném pro plnění závazků FORMEDIA CZ, reporty a návrhy na zlepšení. Zákazník bere na vědomí, že obsahem grafických prací je zajištění fotografie z licencované fotobanky, její úprava ve photoshopu a následné předložení jednoho grafického návrhu, který je způsobilý k využití ve smyslu objednávky. V případě že Zákazník grafický návrh FORMEDIA CZ odmítne, je Zákazník povinen zajistit si vlastní grafické návrhy, případně je oprávněn využít služeb grafika FORMEDIA CZ, a to jako placenou službu stanovenou sazbou 1.990,-Kč/hod.
 7. V zájmu zkvalitnění obsahového materiálu Produktové balíčky dále zahrnují pravidelné interní porady týmu FORMEDIA CZ nad obsahem a tématy prezentovaných příspěvků, jakož i jejich následnou evaluaci.

Článek 4 | Produktové balíčky Facebook

Výhradně v rámci Sociální sítě Facebook může Zákazník zvolit některou z následujících variant Produktových balíčků:

 1. FACEBOOK CONTROL

Jedná se o jednorázový Produktový balíček zaměřený na důkladnou revizi Facebook profilu Zákazníka, který zahrnuje:

 1. Tvorbu komunikačního plánu.
 2. Kontrolu Facebook profilu společnosti Zákazníka a následné doplnění všech chybějících či neaktuálních informací včetně úvodní a profilové fotografie, popisu společnosti, kontaktních údajů a zaměření společnosti. Dále přidání Facebook tlačítka s přesměrováním na webové stránky Zákazníka.
 3. Úpravu názvu stránky a uživatelského jména.
 4. Vytvoření až 2 úvodních příspěvků o společnosti na daném profilu.
 5. FACEBOOK FANOUŠCI PRO

Jedná se o jednorázový Produktový balíček zaměřený na získání sledujících na Facebook profilu Zákazníka, který zahrnuje:

 1. Tvorbu komunikačního plánu.
 2. Vytvoření reklamy cílené na získávání nových fanoušků pro Facebook profil Zákazníka s garancí získání 500-1000 sledujících na daném Facebook profilu, a to zpravidla do 30 dnů od započetí služby.

 Článek 5 | Produktové balíčky Instagram

Výhradně v rámci Sociální sítě Facebook může Zákazník zvolit některou z následujících variant Produktových balíčků:

 1. INSTAGRAM CONTROL

Jedná se o jednorázový Produktový balíček zaměřený na důkladnou revizi Instagramového profilu Zákazníka, který zahrnuje:

 1. Tvorbu komunikačního plánu.
 2. Kontrolu Facebook profilu společnosti Zákazníka a následné doplnění všech chybějících či neaktuálních informací včetně úvodní a profilové fotografie, popisu společnosti, kontaktních údajů a zaměření společnosti.
 3. Možnost přepnutí základního Instagramového účtu na firemní.
 4. Úpravu názvu stránky a uživatelského jména.
 5. Vytvoření až 2 úvodních příspěvků o společnosti na daném profilu a až 3 výběrů příběhů.
 6. INSTAGRAM FANOUŠCI

Jedná se o jednorázový Produktový balíček zaměřený na zvýšení počtu sledujících na Instagram profilu Zákazníka, který představuje zajištění nových sledujících Instagram profilu z celého světa prostřednictvím portálů třetích stran s garancí 1000 nových sledujících během 7 dnů.

 1. INSTAGRAM FANOUŠCI PRO

Jedná se o jednorázový Produktový balíček zaměřený na získání sledujících na Instagram profilu Zákazníka, který zahrnuje:

 1. Tvorbu komunikačního plánu.
 2. Vytvoření reklamy cílené na získávání nových sledujících pro Instagram profil Zákazníka s garancí získání 500-1000 sledujících na daném Instagram profilu, a to zpravidla do 30 dnů od započetí služby.

Článek 6 | Cena a platební podmínky

 1. Cena je cenou smluvní a skládá se v závislosti na zvoleném Produktovém balíčku a dohodě stran z pravidelných měsíčních či ročních poplatků a případných poplatků za volitelné doplňkové služby.
 1. V případě skončení smluvního vztahu mezi Zákazníkem a společností FORMEDIA CZ se již zaplacené poplatky či ceny za služby nevrací.
 1. Veškeré grafické práce, požadované či schválené Zákazníkem nad rámec grafických služeb, zahrnutých v Produktovém balíčku, budou účtovány sazbou ve výši 1990 Kč za hodinu práce.


Článek 7 | Prodloužení poskytování služeb

 1. Neoznámí‐li Zákazník společnosti FORMEDIA CZ písemně nejpozději do uplynutím sjednané doby trvání sjednané služby, že trvá na jejím ukončení smluvního závazku, smluvní závazek se dnem uplynutí sjednané doby automaticky převádí do režimu smlouvy na dobu neurčitou.
 1. Smlouvu sjednanou na dobu neurčitou může každá ze stran vypovědět i bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou v délce trvání 3 měsíců. V případě výpovědi skončí výpovědní doba posledním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Pro případ výpovědi ze strany Zákazníka není společností FORMEDIA CZ vracena ani poměrná část zaplacené ceny za sjednané služby.

Článek 8 | Poskytnutí součinnosti

 1. Pro řádné plnění v rámci sjednaného Produktu či Produktového balíčku je Zákazník povinen poskytnout společnosti FORMEDIA CZ veškeré podklady, které si společnost FORMEDIA CZ vyžádá, a dále součinnost nezbytnou pro plnění závazků ze sjednané Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu.
 1. V rámci součinnosti je Zákazník především povinen společnosti FORMEDIA CZ poskytnout veškeré přístupové údaje, hesla a loginy, nezbytné k práci s příslušným uživatelským profilem či prezentací na Sociální síti.
 1. Výstupy, zveřejňované na Sociálních sítích ve formě příspěvků či komentářů, zasílá v případě nutnosti společnost FORMEDIA CZ Zákazníkovi k odsouhlasení. Pokud se k zaslaným návrhům Zákazník nevyjádří nejpozději do 7 kalendářních dnů, mohou být příspěvky publikovány dle volného uvážení společnosti FORMEDIA CZ.
 1. Nesplní-li Zákazník svou povinnosti součinnosti, je společnost FORMEDIA CZ oprávněna použít ke zveřejnění obsah dle vlastního uvážení. Není-li to možné a součinnost Zákazníka je ke splnění závazků společnosti FORMEDIA CZ nezbytná, je společnost FORMEDIA CZ oprávněna plnění nerealizovat do doby dodání podkladů.

Článek 9 | Zveřejňovaný obsah

 1. Zákazník je povinen poskytovat společnosti FORMEDIA CZ ke zveřejnění pouze takové údaje a materiály, které nejsou v rozporu s platnými právními předpisy (a to ani předpisy práva autorského) a které nepoškozují práva třetích osob.

Produktové podmínky pro služby webových vyhledávačů FORMEDIA CZ s.r.o. platné od 1. 1. 2020

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO SLUŽBY WEBOVÝCH VYHLEDÁVAČŮ FORMEDIA CZ S.R.O.

vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(verze 4/2020, účinné od 01.01.2020)

Tyto produktové podmínky pro službu Google ověření firmy jsou vydané společností FORMEDIA CZ s.r.o., IČO: 04336062, se sídlem Kolbenova 959/27b, 198 00 Praha 14, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246109 (dále jako „FORMEDIA CZ“), kdy tyto podmínky představují speciální nástavbu k všeobecným obchodním podmínkám společnosti FORMEDIA CZ pro případy konkrétních produktů, a jako takové blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran při tvorbě webových stránek na základě smlouvy o marketingových službách, uzavřené mezi společností FORMEDIA CZ a zákazníkem (dále jako „Produktové podmínky“).

Tyto Produktové podmínky se uplatní ve všech případech, kdy je součástí sjednaného plnění nastavení a správa internetových vizitek, a to zejména jejich vytvoření, úpravy a nastavení internetových vizitek či jakékoliv další související služby.

Produktové podmínky tvoří, spolu se Smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami kompletní smluvní podmínky, za kterých jsou služby společnosti FORMEDIA CZ poskytovány. V případě rozporu jednotlivých smluvních ujednání v rámci uvedených dokumentů má přednost ujednání Smlouvy, dále pak Produktové podmínky a poté Všeobecné obchodní podmínky.

Článek 1 | Definice některých pojmů

 „Aktivační poplatek“ představuje paušální náhradu nákladů na činnosti spojené se sjednáním služeb u společnosti FORMEDIA CZ, jehož podrobnější úprava je obsažena v rámci Všeobecných obchodních podmínek. 

Internetová vizitka“ je souborem ucelených informací o firmě, kterou společnost FORMEDIA CZ nastavuje zákazníkovi v síti internet, ve vybraných internetových vyhledávačích, a to dle požadavků Zákazníka. Vizitka zpravidla funguje na platformě internetového vyhledávače a obsahuje: název firmy, kategorii (obor činnosti a podnikání), adresu, telefonní číslo, url adresu webu firmy, popis firmy, datum zahájení činnosti firmy, fotogalerii, případně videogalerii, vymezení obslužné oblasti (tj. lokality v které jsou služby poskytovány), otevírací dobu firmy, speciální otevírací dobu firmy, vymezení služeb, které firma poskytuje, atributy firmy (tj. například informace o možnostech parkování, platby kartou apod.)

 „Hodina“ mluví-li tyto podmínky o poskytování služeb ze strany FORMEDIA CZ v dotacích určených hodinami, má se tím na mysli hodina práce jednoho zaměstnance či spolupracovníka společnosti, používaná jako účetní jednotka. Pracovní čas je společností FORMEDIA interně evidován v softwarové aplikaci Trello. 

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

„Produkt“ představuje konkrétní službu, dílo či marketingový nástroj, poskytovaný ze strany FORMEDIA CZ, jehož obsah je určen příslušnými Produktovými podmínkami, případně ujednáním stran v rámci Smlouvy.

„Produktový balíček“ je typizovaná kombinace několika jednotlivých Produktů, nabízená společností FORMEDIA CZ za sjednanou cenu, jehož obsah je určen příslušnými Produktovými podmínkami, případně odlišným ujednáním stran v rámci Smlouvy. 

Všeobecné obchodní podmínky“ jsou obecným závazným dokumentem, vydaným společností FORMEDIA CZ v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku, kterým jsou stanovena obecná pravidla smluvního vztahu mezi společností FORMEDIA CZ a Zákazníkem.  

„Smlouva“ je smlouva o marketingových službách, uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, případně ustanovení § 1756 odst. 2 občanského zákoníku, mezi společností FORMEDIA CZ jako poskytovatelem a zákazníkem, jako odběratelem.

Zákazník“ je fyzická nebo právnická osoba, která v rámci svého podnikání vstupuje do smluvního vztahu se společností FORMEDIA CZ.

Článek 2 | Základní popis Produktů

 1. Společnost FORMEDIA CZ nabízí různé varianty jednotlivých dílčích Produktů, jejichž součástí je nastavení a správa služby internetových vizitek v dále uvedeném rozsahu, případně přidávání příspěvků v rámci internetové vizitky dle zadání Zákazníka.
 2. Nastavení služby internetová vizitkapředstavuje jednorázové plnění, které vždy zahrnuje:
  1. Vytvoření vizitky na požadovaném internetovém vyhledávači nebo převzetí již existující internetové vizitky od Zákazníka a její úpravu podle aktuálního zadání a zdrojů předaných Zákazníkem.
  2. Ověření firmy k zajištění unikátnosti a důvěryhodnosti při vyhledávání ve vyhledávači.
 3. Aktualizace firemních údajů představuje opakované či dlouhodobé plnění, sjednané za účelem zajištění aktuálnosti internetové vizitky po dobu trvání Smlouvy, které ze strany FORMEDIA CZ zahrnuje službu vlastního editora na telefonu, dostupného v pracovních dnech od 8:30 do 16:30 hod na telefonním čísle +420 734 365 777. Časový rozsah poskytovaných služeb editora se liší v závislosti na variantě zakoupeného Produktu, přičemž následný servis nad rámec ujednané časové dotace je účtován nad rámec těchto podmínek. Společnost FORMEDIA CZ poskytuje standartně v rámci tohoto produktu aktualizaci firemních údajů v rozsahu 3 editací.
 4. Přidávání příspěvků na internetové vizitce představuje opakované či dlouhodobé plnění, sjednané za účelem promo akcí firmy a zatraktivnění internetové vizitky po dobu trvání Smlouvy. Společnost FORMEDIA CZ zajišťuje v rozsahu dle zvoleného Produktového balíčku přidávání příspěvků v rámci internetové vizitky. Znění a obsahovou stránku těchto příspěvků zajišťuje Zákazník.

Článek 3 | Produktové balíčky

 1. Zákazník může zvolit některý z následujících Produktových balíčků:
  1. Seznam firmy.cz (SF)– tvorba internetové vizitky na serveru firmy.cz pro vyhledávač Seznam.cz; součástí jsou aktualizace firemních údajů v rozsahu 3 editací.
  2. Audit firmy.cz (SFA)– jedná se o aktualizaci již existující SF a související správné nastavení všech údajů Zákazníka, které nebyly z jeho strany dosud vyplněny. Aktualizace a zveřejnění pravých údajů a informací o Zákazníkovi. Služba je provedena řádně i v případě, že bude při jejím poskytnutí zjištěno, že všechny údaje jsou vyplněny a nastaveny řádně.
  3. Aktualizace firemních údajů Pobočka (AFU Pobočka)- aktualizace již existující internetové vizitky Google podle skutečných informací. Služba je provedena řádně i v případě, že bude při jejím poskytnutí zjištěno, že všechny údaje jsou vyplněny a nastaveny řádně.
  4. Aktualizace firemních údajů START (AFUS)– tvorba internetové vizitky Google – Moje firma pro vyhledávač google.cz včetně ověření firmy.cz Součástí jsou aktualizace firemních údajů v rozsahu 3 editací, garantovány 2 servisními hovory za rok.
  5. Aktualizace firemních údajů OPTIMAL (AFUO)- tvorba internetové vizitky Google – Moje firma pro vyhledávač google.cz včetně ověření firmy a tvorba internetové vizitky na serveru firmy.cz pro vyhledávač Seznam.cz. Součástí jsou aktualizace firemních údajů v rozsahu 3 editací pro oba vyhledávače, garantovány 2 servisními hovory za rok.
  6. Službu Posty START (AFUPS)spočívající v přidávání jednoho promo příspěvku na internetové vizitce Google – Moje firma měsíčně, na základě zadání Zákazníka.
  7. Službu Posty OPTIMAL(AFUPO) spočívající v přidávání dvou promo příspěvku na internetové vizitce Google – Moje firma měsíčně, na základě zadání Zákazníka.
  8. Službu Posty PRO(AFUPP) spočívající v přidávání dvou promo příspěvku na internetové vizitce Google – Moje firma měsíčně a Facebook profilu, na základě zadání Zákazníka.
 2. Zákazník může zvolit u každého produktu variantu RETENCE. Tato varianta přináší Zákazníkovi výhodnější celkovou cenu zakázky s podmínkou opakovaného využitíobjednaných služeb v ročních periodách, a to v trvání minimálně 3 po sobě jdoucích let. Zákazník je oprávněn služby označené variantou RETENCE vypovědět nejdříve po uplynutí 3 let od uskutečnění objednávky. Výpověď musí být ze strany Zákazníka zaslána nejpozději 14 dnů před výročím objednávky, jinak se služba obnovuje na další kalendářní rok. 
 3. Zákazník může zvolit u každého produktu variantu PERMANENT. Tato varianta představuje opakované využití objednaných služeb v ročních periodách, a to na dobu neurčitou s tím, že Zákazník může opakování služby vypovědět, nejpozději však do 14 dnů před výročím objednávky, jinak platí že si službu pro následující rok objednal.

Článek 4 | Cena a platební podmínky

 1. Cena je cenou smluvní a skládá se v závislosti na zvoleném Produktu či Produktovém balíčku z poplatku za tvorbu internetové vizitky, měsíčního poplatku za Správu internetové vizitky a případných poplatků za volitelné doplňkové služby.
 2. V případě jakýchkoliv opakovaných plnění pod variantami RETENCE a PERMANENT bude účtována plná sjednaná cena za poskytnutou službu, splatná v den výročí dne uskutečněné objednávky.

Článek 5 | Poskytnutí součinnosti

 1. Pro řádné plnění v rámci sjednaného Produktu či Produktového balíčku, zejména pak pro tvorbu a administraci internetových vizitek a příspěvků, je Zákazník povinen poskytnout společnosti FORMEDIA CZ veškeré podklady, které si společnost FORMEDIA CZ vyžádá, a dále součinnost nezbytnou pro plnění závazků ze sjednané Smlouvy, a to do 14 dnů od uzavření Smlouvy. Nesplní-li Zákazník tuto povinnost, je společnost FORMEDIA CZ oprávněna při tvorbě internetových vizitek a příspěvků použít přednastavený standartní obsah, vztahující se k zaměření podnikatelské činnosti Zákazníka.

Článek 6 | Dokončení a předání

 1. O dokončení internetové vizitky a dalších služeb dle Produktového balíčku uvedeného v čl. 3 je Zákazník bez zbytečného odkladu vyrozuměn, a to prostřednictvím e-mailu.
 2. Ve lhůtě 7 dnů od zveřejnění internetové vizitky, případně či příspěvku je Zákazník povinen vyjádřit se k jejich obsahu, případně vznést požadavky na změnu. Nevznese-li v uvedené lhůtě Zákazník žádné požadavky na změnu, platí, že s obsahem souhlasí a produkt bez vad přebírá. Případné požadavky na změnu, učiněné po uplynutí uvedené lhůty, jsou považovány za požadavek na provedení víceprací a účtovány nad rámec sjednané ceny, a to hodinovou sazbou ve výši 1.990 Kč / hodinu.
 3. V případě, kdy Zákazník požaduje provedení úprav, které se považují za vícepráce, je společnost FORMEDIA CZ oprávněna podmínit provedení těchto víceprací jejich předchozí úhradou a/nebo úhradou zbytku ceny Produktu, případně Produktového balíčku.
 4. Sdělí-li Zákazník, že s obsahem internetové vizitky nebo příspěvku souhlasí, či je-li souhlas Zákazníka dovozován pomocí stanovené fikce, jsou tyto produkty, jakožto dílo dokončeny a řádně předány.
 5. Smluvně sjednané datum spuštění internetové vizitky je pouze orientační. Konečný termín dokončení závisí na spolupráci a komunikaci se Zákazníkem, na termínu dodání potřebných podkladů, instrukcí a požadavků, jakož i dokumentů k tvorbě prezentace.

Článek 7 | Obsah internetové vizitky, příspěvků

 1. Zákazník je povinen uvádět v rámci své internetové vizitky takové údaje a materiály, které nejsou v rozporu s platnými právními předpisy (a to ani předpisy práva autorského) a které nepoškozují práva třetích osob. Totéž platí pro údaje a materiály, které Zákazník uvádí pro zpracování příspěvků.

Produktové podmínky pro PPC reklamu FORMEDIA CZ s.r.o. platné od 1. 1. 2020

Produktové podmínky pro PPC reklamu FORMEDIA CZ s.r.o.

vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(verze 1/2020, účinné od 01.01.2020)

Tyto produktové podmínky pro webové stránky jsou vydané společností FORMEDIA CZ s.r.o., IČO: 04336062, se sídlem Kolbenova 959/27b, 198 00 Praha 14, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246109 (dále jako „FORMEDIA CZ“), kdy tyto podmínky představují speciální nástavbu k všeobecným obchodním podmínkám společnosti FORMEDIA CZ pro případy konkrétních produktů, a jako takové blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran při tvorbě webových stránek na základě smlouvy o marketingových službách, uzavřené mezi společností FORMEDIA CZ a zákazníkem (dále jako „Produktové podmínky“).

Tyto Produktové podmínky se tedy uplatní ve všech případech, kdy jsou součástí sjednaného plnění služby související s PPC reklamou, konkrétně s jejím nastavením, analýzou a správou a dále také PPC auditem, nastavením „Google Nákupy“, výrobou reklamních bannerů a video reklamou na Instagramu.

Produktové podmínky tvoří spolu se Smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami kompletní smluvní podmínky, za kterých jsou služby společnosti FORMEDIA CZ poskytovány. V případě rozporu jednotlivých smluvních ujednání v rámci uvedených dokumentů má přednost ujednání Smlouvy, dále pak Produktové podmínky a poté Všeobecné obchodní podmínky.

Článek 1 | Definice některých pojmů

„Aktivační poplatek“ představuje paušální náhradu nákladů na činnosti spojené se sjednáním služeb u společnosti FORMEDIA CZ, jehož podrobnější úprava je obsažena v rámci Všeobecných obchodních podmínek.

„Hodina“ mluví-li tyto podmínky o poskytování služeb ze strany FORMEDIA CZ v dotacích určených hodinami, má se tím na mysli hodina práce jednoho zaměstnance či spolupracovníka společnosti, používaná jako účetní jednotka. Pracovní čas je společností FORMEDIA interně evidován v softwarové aplikaci Trello.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

„Produkt“ představuje konkrétní službu, dílo či marketingový nástroj, poskytovaný ze strany FORMEDIA CZ, jehož obsah je určen příslušnými Produktovými podmínkami, případně ujednáním stran v rámci Smlouvy.

„Produktový typ“ je typizovaná kombinace několika jednotlivých Produktů, nabízená společností FORMEDIA CZ za sjednanou cenu, jehož obsah je určen příslušnými Produktovými podmínkami, případně odlišným ujednáním stran v rámci Smlouvy.

„Všeobecné obchodní podmínky“ jsou obecným závazným dokumentem, vydaným společností FORMEDIA CZ v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku, kterým jsou stanovena obecná pravidla smluvního vztahu mezi společností FORMEDIA CZ a Zákazníkem.

„Smlouva“ je smlouva o marketingových službách, uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, případně ustanovení § 1756 odst. 2 občanského zákoníku, mezi společností FORMEDIA CZ jako poskytovatelem a zákazníkem, jako odběratelem.

„Zákazník“ je fyzická nebo právnická osoba, která v rámci svého podnikání vstupuje do smluvního vztahu se společností FORMEDIA CZ.

„PPC reklama“ je jeden z produktů nabízených společností FORMEDIA CZ, jedná se o tzv. platbu za kliknutí (anglicky pay-per-click, PPC), tj. model internetové reklamy, kde inzerent platí za kliknutí na reklamní inzerát a s tím související nabízené služby (dále také jako „PPC kampaň“).

„vyhledávací reklama“ je druh PPC reklamy v příslušné vyhledávací síti (např. Google či Seznam) anebo sociální síti, která spočívá v použití vybraných klíčových slov inzerenta, jež uživateli vyhledávací či sociální sítě při zadání dotazu obsahujícího vybraná klíčová slova mohou vedle výsledků vyhledávání zobrazit také reklamu odkazující na požadovaný web.

„rozšíření reklamy“ představuje rozšíření vyhledávací reklamy o odkazy na podstránky webu Zákazníka, obrázky či další údaje dle domluvy se Zákazníkem a možností technického řešení.

„bannerová reklama“ je rozšířením PPC reklamy zobrazující se cílové skupině uživatelů formou obrázků (bannerů) v reklamních boxech na webových stránkách, se kterými vyhledávací či sociální síť spolupracuje.

„remarketing reklama“ představuje druh PPC reklamy zobrazující se v reklamních boxech na webových stránkách, se kterými vyhledávací síť spolupracuje, a to na základě předchozího projeveného zájmu návštěvníků a potenciálních klientů, např. návštěvou webu či prokliknutím odkazu bez konverze. Taková reklama se poté zobrazuje právě této množině lidí.

„Google produkty“ je rozšířením PPC reklamy pro Zákazníky propagující své e-shopy, které po zadání klíčových slov uživatelem vyhledávací či sociální sítě mohou zobrazit seznam vybraných Zákazníkových produktů z e-shopu nad výsledky vyhledávání.

Článek 2 | Základní popis Produktů

 1. Společnost FORMEDIA CZ nabízí různé varianty jednotlivých dílčích Produktů upravených v těchto Produktových podmínkách, jejichž součástí je nastavení a správa služby PPC reklamy v rozsahu určeném variantou Produktového typu, dále také jednorázové služby „Google Nákupy“, PPC Audit a výroba bannerů 15 ks. Jednotlivé Produktové typy jsou popsány v článku 3 těchto Produktových podmínek.
 2. Nastavení a analýza PPC reklamy představuje založení či převzetí reklamního účtu a provedení hloubkového PPC auditu s nastavením analytických nástrojů pro transparentní měřitelnost kampaně, dále analýzu a následné doporučení relevantních klíčových slov užívaných v kampani. Sepsání inzerátů, které jsou po konzultaci se Zákazníkem nasazeny do reklamního účtu a propojeny s analytickými službami pro měření konverzí a remarketing.
 3. Správa PPC reklamy představuje opakované či dlouhodobé plnění, sjednané za účelem zajištění aktuálnosti a funkčnosti původně nastavené PPC reklamy po dobu trvání Smlouvy, které ze strany FORMEDIA CZ zahrnuje také správu a optimalizaci PPC kampaně.
 4. Nastavení „Google Nákupy“ představuje službu poskytovanou Zákazníkům s e-shopy, která spočívá v nastavení reklamy zobrazující seznam vybraných Zákazníkových produktů nad výsledky hledání v příslušné vyhledávací či sociální síti.
 5. PPC Audit představuje jednorázovou službu spočívající v provedení auditu stávajícího reklamního účtu Zákazníka, zejména pak analýzu reklamních kampaní, samotné reklamy, klíčových slov a rozpočtu.
 6. Výroba bannerů 15 ks představuje jednorázovou službu spočívající ve vytvoření 15 kusů bannerů v rozměrech dle potřeb Zákazníka.
 7. Video reklama představuje službu spočívající v natočení a sestříhání 3 reklamních videí se stopáži 5 sekund k využití na propagaci v prostředí Instagram Reels. (Reels je prostředí na zveřejňování videí, ve kterých můžete kreativně vyjádřit příběh své značky, vzdělávat své publikum a nechat se objevit případnými zákazníky).

Článek 3 | Produktové typy

 1. Zákazník může zvolit některý z následujících produktových typů určující konkrétní rozsah poskytovaných služeb:
  1. PPC MIKRO - spočívající v základním nastavení vyhledávací reklamy na smluvené vyhledávací či sociální síti a její správě.
  2. PPC START - spočívající v nastavení vyhledávací reklamy na smluvené vyhledávací či sociální síti, rozšíření reklamy a její správě.
  3. PPC NORMAL - spočívající v nastavení vyhledávací reklamy na smluvené vyhledávací či sociální síti, rozšíření reklamy, dále v nastavení bannerové reklamy, remarketing reklamy a její správě.
  4. PPC OPTIMAL - spočívající v nastavení vyhledávací reklamy na smluvené vyhledávací či sociální síti, rozšíření reklamy, dále nastavení bannerové reklamy, remarketing reklamy a Google produktů a její správě.
  5. PPC PRO - spočívající v nastavení vyhledávací reklamy na smluvené vyhledávací či sociální síti, rozšíření reklamy, dále nastavení bannerové reklamy, remarketing reklamy a Google produktů a její správě za využití vyššího rozpočtu pro reklamu a média.
  6. Nastavení „Google Nákupy“ - spočívající v nastavení PPC reklamy pro e-shopy, a to provázáním se seznamem produktů z příslušného e-shopu umožňující zobrazení Zákazníkových produktů ve vyhledávací či sociální síti vedle výsledků vyhledávání.
  7. PPC Audit – spočívající v jednorázové analýze reklamního účtu Google či Seznam.
  8. Výroba bannerů 15 ks – spočívající ve vytvoření bannerů pro reklamu v rozměrech dle potřeb Zákazníka.
  9. Video reklama - spočívající v natočení a sestříhání 3 reklamních videí se stopáži 5 sekund k využití na propagaci v prostředí Instagram Reels.
 2. Smlouvu na dobu určitou pro Produkty či Produktové typy uvedené v tomto článku pod bodem 1., písmeny a.-e. Smluvní strany sjednávají vždy na období nejméně 5 měsíců od data uzavření Smlouvy, a to z důvodu řádného plnění v rámci sjednaného Produktu či Produktového typu, konkrétně z důvodu provedení správné prvotní analýzy po dobu 1. měsíce služby a následného sledování výsledků reklamy po dobu nejméně následujících 2 měsíců.

Článek 4 | Cena a platební podmínky

 1. Cena je cenou smluvní a skládá se v závislosti na zvoleném Produktovém typu a dohodě stran z poplatku za nastavení a analýzu PPC reklamy, měsíčního či ročního poplatku za správu kampaní a média a případně poplatků za doplňkové služby ve formě jednorázových Produktových typů uvedených v čl. 3, bodě 1., písm. f.-h. těchto Produktových podmínek.
 2. Platba za správu a média je hrazena vždy v termínu před koncem předplaceného a začátkem bezprostředně navazujícího období. Společnost FORMEDIA CZ si vyhrazuje právo pozastavit služby v případě, že ve výše uvedeném termínu od klienta platbu neobdrží.
 3. Rovněž není-li v rámci Smlouvy ujednáno jinak, je Zákazník při objednání Produktu či Produktového typu, uvedeném v článku 3, bodě 1, písm. a.-e. těchto Produktových podmínek, povinen uhradit jednorázovou cenu za prvotní nastavení a analýzu sjednanou ve Smlouvě na základě aktuálního ceníku proklikové kampaně společnosti FORMEDIA CZ. Prvotní nastavení a analýza je splatná po podpisu Smlouvy. Do doby úhrady ceny za prvotní nastavení a analýzy nevzniká společnosti FORMEDIA CZ povinnost započít se sjednaným plněním. Po dobu prodlení Zákazníka s úhradou faktury za prvotní nastavení a analýzu rovněž neběží veškeré lhůty k poskytnutí Produktu, služby, či dokončení díla na straně společnosti FORMEDIA CZ.
 4. Dojde-li ze strany Zákazníka k prodlení s úhradou faktur, je ze strany FORMEDIA CZ účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.990 Kč a současně si u Produktových typů uvedených v článku 3, bodě 1, písm. a.-e. FORMEDIA CZ vyhrazuje právo pozastavit reklamní kampaně do doby, než bude faktura uhrazena.
 5. V případě skončení smluvního vztahu mezi Zákazníkem a společností FORMEDIA CZ se již zaplacené poplatky či ceny za služby nevrací.

Článek 5 | Prodloužení poskytování služeb

 1. Neoznámí‐li Zákazník společnosti FORMEDIA CZ písemně nejpozději do uplynutí sjednané doby trvání služby, že trvá na ukončení smluvního závazku, smluvní závazek se dnem uplynutí sjednané doby automaticky převádí do režimu smlouvy na dobu neurčitou.
 2. Smlouvu sjednanou na dobu neurčitou může každá ze stran vypovědět i bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou v délce trvání 3 měsíců. V případě výpovědi skončí výpovědní doba posledním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Pro případ výpovědi ze strany Zákazníka není společností FORMEDIA CZ vracena ani poměrná část zaplacené ceny za sjednané služby.

Článek 6 | Poskytnutí součinnosti

 1. Pro řádné plnění v rámci sjednaného Produktu či Produktového typu je Zákazník povinen poskytnout společnosti FORMEDIA CZ veškeré podklady, které si společnost FORMEDIA CZ vyžádá, a dále součinnost nezbytnou pro plnění závazků ze sjednané Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu.
 2. V rámci součinnosti je Zákazník především povinen společnosti FORMEDIA CZ poskytnout veškeré přístupové údaje, hesla a loginy, nezbytné k práci s příslušným uživatelským profilem.
 3. Nesplní-li Zákazník svou povinnost součinnosti, je společnost FORMEDIA CZ oprávněna použít ke zveřejnění obsah dle vlastního uvážení. Není-li to možné a součinnost Zákazníka je ke splnění závazků společnosti FORMEDIA CZ nezbytná, je společnost FORMEDIA CZ oprávněna plnění nerealizovat do doby dodání podkladů.

Článek 7 | Dokončení a předání

 1. O dokončení PPC reklamy a dalších služeb dle Produktového typu uvedeného v čl. 3 těchto produktových podmínek je Zákazník bez zbytečného odkladu vyrozuměn, a to prostřednictvím e-mailu.
 2. Ve lhůtě 7 dnů od zveřejnění PPC reklamy, případně dalších služeb dle Produktového typu uvedeného v čl. 3 těchto Produktových podmínek je Zákazník povinen vyjádřit se k jejich obsahu, případně vznést požadavky na změnu. Nevznese-li v uvedené lhůtě Zákazník žádné požadavky na změnu, platí, že s obsahem souhlasí a produkt bez vad přebírá. Případné požadavky na změnu, učiněné po uplynutí uvedené lhůty, jsou považovány za požadavek na provedení víceprací a účtovány nad rámec sjednané ceny, a to hodinovou sazbou ve výši 1.500,- Kč / hodinu.
 3. V případě, kdy Zákazník požaduje provedení úprav, které se považují za vícepráce, je společnost FORMEDIA CZ oprávněna podmínit provedení těchto víceprací jejich předchozí úhradou a/nebo úhradou zbytku ceny Produktu, případně Produktového typu.
 4. Sdělí-li Zákazník, že s obsahem PPC reklamy, případně dalšími službami dle Produktového typu uvedeného v čl. 3 těchto Produktových podmínek souhlasí, či je-li souhlas Zákazníka dovozován pomocí stanovené fikce, jsou tyto produkty, jakožto dílo dokončeny a řádně předány.
 5. Smluvně sjednané datum spuštění PPC reklamy či předání dalších Produktů upravených v těchto produktových podmínkách je pouze orientační. Konečný termín dokončení závisí na spolupráci a komunikaci se Zákazníkem, na termínu dodání potřebných podkladů, instrukcí a požadavků, jakož i dokumentů k tvorbě prezentace.

Článek 8 | Zveřejňovaný obsah

 1. Zákazník je povinen poskytovat společnosti FORMEDIA CZ ke zveřejnění pouze takové údaje a materiály, které nejsou v rozporu s platnými právními předpisy (a to ani předpisy práva autorského), a které nepoškozují práva třetích osob.

Produktové podmínky pro SEO FORMEDIA CZ s.r.o. platné od 1. 1. 2020

Produktové podmínky pro SEO FORMEDIA CZ s.r.o.

vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(verze 1/2020, účinné od 01.01.2020)

Tyto produktové podmínky pro webové stránky jsou vydané společností FORMEDIA CZ s.r.o., IČO: 04336062, se sídlem Kolbenova 959/27b, 198 00 Praha 14, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246109 (dále jako „FORMEDIA CZ“), kdy tyto podmínky představují speciální nástavbu k všeobecným obchodním podmínkám společnosti FORMEDIA CZ pro případy konkrétních produktů, a jako takové blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran při tvorbě webových stránek na základě smlouvy o marketingových službách, uzavřené mezi společností FORMEDIA CZ a zákazníkem (dále jako „Produktové podmínky“).

Tyto Produktové podmínky se tedy uplatní ve všech případech, kdy jsou součástí sjednaného plnění služby související se SEO a zpětnými odkazy.

Produktové podmínky tvoří spolu se Smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami kompletní smluvní podmínky, za kterých jsou služby společnosti FORMEDIA CZ poskytovány. V případě rozporu jednotlivých smluvních ujednání v rámci uvedených dokumentů má přednost ujednání Smlouvy, dále pak Produktové podmínky a poté Všeobecné obchodní podmínky.

Článek 1 | Definice některých pojmů

„Aktivační poplatek“ představuje paušální náhradu nákladů na činnosti spojené se sjednáním služeb u společnosti FORMEDIA CZ, jehož podrobnější úprava je obsažena v rámci Všeobecných obchodních podmínek.

„Hodina“ mluví-li tyto podmínky o poskytování služeb ze strany FORMEDIA CZ v dotacích určených hodinami, má se tím na mysli hodina práce jednoho zaměstnance či spolupracovníka společnosti, používaná jako účetní jednotka. Pracovní čas je společností FORMEDIA interně evidován v softwarové aplikaci Trello.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

„Produkt“ představuje konkrétní službu, dílo či marketingový nástroj, poskytovaný ze strany FORMEDIA CZ, jehož obsah je určen příslušnými Produktovými podmínkami, případně ujednáním stran v rámci Smlouvy.

„Produktový typ“ je typizovaná kombinace několika jednotlivých Produktů, nabízená společností FORMEDIA CZ za sjednanou cenu, jehož obsah je určen příslušnými Produktovými podmínkami, případně odlišným ujednáním stran v rámci Smlouvy.

„Všeobecné obchodní podmínky“ jsou obecným závazným dokumentem, vydaným společností FORMEDIA CZ v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku, kterým jsou stanovena obecná pravidla smluvního vztahu mezi společností FORMEDIA CZ a Zákazníkem.

„Smlouva“ je smlouva o marketingových službách, uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, případně ustanovení § 1756 odst. 2 občanského zákoníku, mezi společností FORMEDIA CZ jako poskytovatelem a Zákazníkem, jako odběratelem.

„Zákazník“ je fyzická nebo právnická osoba, která v rámci svého podnikání vstupuje do smluvního vztahu se společností FORMEDIA CZ.

Webové stránky“ jsou souborem vzájemně propojených hypertextových dokumentů, které nesou informace v podobě textů, obrázků a jiného grafického obsahu, hudby, videa, odkazů, skriptů aj., které jsou zpřístupněny a prezentovány určitým estetickým a systematickým způsobem uživatelům za použití softwarového vybavení osobních počítačů, mobilních telefonů a obdobných zařízení, to vše prostřednictvím sítě internet.

„SEO“ jako zkratka Search Engine Optimization znamená dlouhodobé služby poskytované zákazníkovi, aby se odkaz na jím určené Webové stránky umisťoval na co nejvyšších pozicích vyhledávačů Seznam.cz a Google.cz. Produkty SEO nabízené společností FORMEDIA CZ se zpravidla zaměřují na tzv. „SEO on-page“, tj. optimalizaci přímo Webové stránky Zákazníka pomocí úpravy struktury stránek, textů, netextového obsahu a dalších faktorů.

„SEO skóre“ je měřítkem toho, jak dobře uživatelské a technické aspekty vašeho webu přispívají k optimalizaci pro vyhledávače a v konečném důsledku k vyššímu hodnocení a organické návštěvnosti.

Blind-Friendly“ Webové stránky jsou optimalizované pro handicapované uživatele a jsou mnohem snadněji přístupné, mohou se na nich snadno pohybovat a rychleji se dostanou k požadovaným informacím.

Klíčová slova“ jsou takové výrazy, jednoslovné či víceslovné, které uživatelé vyhledávají na internetu pomocí fulltextového vyhledávače (Google, Seznam) s cílem nalézt stránky, o které má zájem. Pojem Klíčové slovo v těchto Produktových podmínkách znamená vstupní hodnotu pro vyhledávače Google a Seznam.            

Zpětný odkaz“ je termín, který označuje jakýkoliv odkaz směřující na konkrétní web z jiných internetových stránek. Spadá do oblasti optimalizace pro vyhledávače.

Článek 2 | Základní popis Produktů

 1. Společnost FORMEDIA CZ nabízí různé varianty jednotlivých dílčích Produktů upravených v těchto Produktových podmínkách zaměřujících se na SEO a zpětné odkazování webu Zákazníka, jednotlivé Produktové typy jsou popsány v čl. 3 těchto Produktových podmínek.
 2. SEO START a SEO OPTIMAL představují provedení SEO auditu webu Zákazníka s cílem následného nastavení SEO a dalších úprav webových stránek pro získání lepších výsledků ve vyhledávání.
 3. ODKAZ START a ODKAZ OPTIMAL představují jednorázové služby ve formě poskytnutí smluveného počtu zpětných odkazů s vysokým SEO skóre na web zákazníka zobrazujících se na relevantních webových portálech s garancí funkčnosti 12 měsíců.

Článek 3 | Produktové typy

 1. Zákazník může zvolit některý z následujících Produktových typů určující konkrétní rozsah poskytovaných služeb:
  1. SEO START – je jednorázovou službou spočívající v provedení jednorázového SEO auditu, analýze webových stránek, kontroly stavových kódů, kontrole zdrojů návštěvnosti, detailních návrzích úprav obsahu a testu mobilní i PC verze webu nástroji Page Speed Insight. Součástí je report klíčových slov, hodnocení SEO a návrhu úpravy Webové stránky.
  2. SEO OPTIMAL – je dlouhodobou službou uzavíranou nejméně na dobu 12 měsíců, pakliže není ve Smlouvě sjednáno jinak, z čehož 1. měsíc je zpravidla věnován vstupní analýze. Služba spočívá v provedení prvotního SEO auditu, pokročilé analýze webových stránek, kontrole stavových kódů, kontrole zdrojů návštěvnosti, detailních návrhů úprav obsahu, testu mobilní i PC verze webu nástroji Page Speed Insight, kontrole kódu webu a „Robots.txt“, posouzení Blind-Friendly, úprav mobilní i PC verze webu s garancí zvýšení návštěvnosti i pozic ve vyhledávání. Součástí je report klíčových slov, hodnocení SEO a úpravy Webové stránky. Tato služba se skládá z jednorázové úhrady za provedení prvotního auditu a dále pravidelných měsíčních plateb za správu a optimalizaci dle Smlouvy.
  3. ODKAZ START – je jednorázovou službou spočívající ve vytvoření 5 zpětných odkazů s vysokým SEO skóre pro zvýšení síly při vyhledávání webu Zákazníka s garancí funkčnosti po dobu 12 měsíců od předání Produktu Zákazníkovi.
  4. ODKAZ OPTIMAL - je jednorázovou službou spočívající ve vytvoření 10 zpětných odkazů s vysokým SEO skóre, přednostním nasazením odkazů a garancí jejich kvality pro zvýšení síly při vyhledávání webu Zákazníka s garancí funkčnosti po dobu 12 měsíců od předání Produktu Zákazníkovi.

Článek 4 | Cena a platební podmínky

 1. Cena je cenou smluvní a skládá se v závislosti na zvoleném Produktovém typu a dohodě stran z jednorázového poplatku za provedení sjednaných služeb. Úhrada za službu SEO OPTIMAL je rozúčtována do jednotlivých měsíčních splátek ve výši stanovené Smlouvou.
 2. Není-li v rámci Smlouvy ujednáno jinak, je Zákazník při objednání Produktu či Produktového typu SEO OPTIMAL povinen uhradit jednorázovou cenu za prvotní SEO audit sjednanou ve Smlouvě, jež vychází z aktuálního ceníku služeb společnosti FORMEDIA CZ. Jednorázová cena za prvotní SEO audit rovněž zahrnuje Aktivační poplatek, přičemž celá tato odměna je splatná po podpisu Smlouvy. Do doby její úhrady nevzniká společnosti FORMEDIA CZ povinnost započít se sjednaným plněním. Po dobu prodlení Zákazníka s úhradou rovněž neběží veškeré lhůty k poskytnutí Produktu, služby, či dokončení díla na straně společnosti FORMEDIA CZ.
 3. V případě prodlení s úhradou faktury je FORMEDIA CZ oprávněná přerušit (pozastavit) poskytování služby, a to až do úplného uhrazení dluhu, který vůči Zákazníkovi eviduje.
 4. FORMEDIA CZ je oprávněná vypovědět službu v případě, že je Zákazník v prodlení s úhradou kterékoliv faktury za službu delší než 30 dnů ode dne splatnosti. Pro případ této výpovědi u závazku na dobu určitou, je FORMEDIA CZ oprávněná po Zákazníkovi požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši zbývající části celkové ceny služby. Je-li Smlouva sjednána na dobu neurčitou, představuje smluvní pokuta částku odpovídající trojnásobku měsíční úhrady za službu SEO OPTIMAL sjednanou ve Smlouvě.
 5. V případě skončení smluvního vztahu mezi Zákazníkem a společností FORMEDIA CZ se již zaplacené poplatky či ceny za služby nevrací.

Článek 5 | Prodloužení poskytování služeb

 1. Neoznámí‐li Zákazník společnosti FORMEDIA CZ písemně nejpozději do uplynutím sjednané doby trvání sjednané služby, že trvá na ukončení smluvního závazku, smluvní závazek se dnem uplynutí sjednané doby automaticky převádí do režimu Smlouvy na dobu neurčitou.
 2. Smlouvu sjednanou na dobu neurčitou může každá ze stran vypovědět i bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou v délce trvání 3 měsíců. V případě výpovědi skončí výpovědní doba posledním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Pro případ výpovědi ze strany Zákazníka není společností FORMEDIA CZ vracena ani poměrná část zaplacené ceny za sjednané služby.

Článek 6 | Poskytnutí součinnosti

 1. Pro řádné plnění v rámci sjednaného Produktu či Produktového typu je Zákazník povinen poskytnout společnosti FORMEDIA CZ veškeré podklady, které si společnost FORMEDIA CZ vyžádá, a dále součinnost nezbytnou pro plnění závazků ze sjednané Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu.
 2. V rámci součinnosti je Zákazník především povinen společnosti FORMEDIA CZ poskytnout veškeré přístupové údaje, hesla a loginy, nezbytné k práci s příslušným uživatelským profilem.
 3. Nesplní-li Zákazník svou povinnost součinnosti, je společnost FORMEDIA CZ oprávněna použít ke zveřejnění obsah dle vlastního uvážení. Není-li to možné a součinnost Zákazníka je ke splnění závazků společnosti FORMEDIA CZ nezbytná, je společnost FORMEDIA CZ oprávněna plnění nerealizovat do doby dodání podkladů.
 4. Zákazník je povinen po celou dobu trvání Smlouvy udržovat své Webové stránky funkční a dostupné.
 5. Zákazník je povinen společnost FORMEDIA CZ dopředu upozornit o prováděných změnách jím či jakoukoliv třetí stranou na Webových stránkách, se kterými souvisí poskytování Produktů upravených v těchto Produktových podmínkách. Případnou chystanou změnu součástí Webových stránek je Zákazník povinen konzultovat se společností FORMEDIA CZ.
 6. V případě porušení ustanovení tohoto článku Zákazník ztrácí jakoukoliv poskytovanou garanci od společnosti FORMEDIA CZ.

Článek 7 | Práva a povinnosti Smluvních stran

 1. Společnost FORMEDIA CZ se zavazuje, že poskytnuté přístupové údaje, hesla a loginy, nezbytné k práci s příslušným uživatelským profilem, neposkytne třetím stranám a bude je používat pouze pro účely optimalizace Webových stránek Zákazníka a plnění sjednaných služeb.
 2. Zákazník výslovně akceptuje, že společnost FORMEDIA CZ nemůže žádnými svými prostředky ovlivnit obchodní politiku a technická řešení vyhledávačů co do typu stránek a/nebo obsahu, které akceptují nebo budou akceptovat.
 3. Společnost FORMEDIA CZ neodpovídá za jakékoliv negativní následky promítnuté do návštěvnosti či pozici ve vyhledávání Webových stránek Zákazníka, které jsou výsledkem činnosti Zákazníka anebo činností třetích stran.

Článek 8 | Dokončení a předání

 1. O dokončení Produktů upravených v těchto Produktových podmínkách je Zákazník bez zbytečného odkladu vyrozuměn, a to prostřednictvím e-mailu.
 2. Ve lhůtě 7 dnů od vyrozumění o dokončení Produktů dle Produktového typu uvedeného v čl. 3 těchto Produktových podmínek je Zákazník povinen vyjádřit se k jejich obsahu, případně vznést požadavky na změnu. Nevznese-li v uvedené lhůtě Zákazník žádné požadavky na změnu, platí, že s obsahem souhlasí a produkt bez vad přebírá. Případné požadavky na změnu, učiněné po uplynutí uvedené lhůty, jsou považovány za požadavek na provedení víceprací a účtovány nad rámec sjednané ceny, a to hodinovou sazbou ve výši 1.990 Kč / hodina.
 3. V případě, kdy Zákazník požaduje provedení úprav, které se považují za vícepráce, je společnost FORMEDIA CZ oprávněna podmínit provedení těchto víceprací jejich předchozí úhradou a/nebo úhradou zbytku ceny Produktu, případně Produktového typu.
 4. Sdělí-li Zákazník, že s provedením SEO, případně dalšími službami dle Produktového typu uvedeného v čl. 3 těchto Produktových podmínek souhlasí, či je-li souhlas Zákazníka dovozován pomocí stanovené fikce, jsou tyto Produkty, jakožto dílo dokončeny a řádně předány.
 5. Smluvně sjednané datum předání Produktů upravených v těchto Produktových podmínkách je pouze orientační. Konečný termín dokončení závisí na spolupráci a komunikaci se Zákazníkem, na termínu dodání potřebných podkladů, instrukcí a požadavků, jakož i dokumentů k tvorbě prezentace.

Článek 8 | Zveřejňovaný obsah

 1. Zákazník je povinen poskytovat společnosti FORMEDIA CZ ke zveřejnění pouze takové údaje a materiály, které nejsou v rozporu s platnými právními předpisy (a to ani předpisy práva autorského), a které nepoškozují práva třetích osob.

Produktové podmínky pro backlink FORMEDIA CZ S.R.O. platné od 1. 1. 2020

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO BACKLINK FORMEDIA CZ S.R.O.

vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(verze 4/2020, účinné od 01.01.2020)

Tyto produktové podmínky pro webové stránky jsou vydané společností FORMEDIA CZ s.r.o., IČO: 04336062, se sídlem Kolbenova 959/27b, 198 00 Praha 14, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246109 (dále jako „FORMEDIA CZ“), kdy tyto podmínky představují speciální nástavbu k všeobecným obchodním podmínkám společnosti FORMEDIA CZ pro případy konkrétních produktů, a jako takové blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran při tvorbě webových stránek na základě smlouvy o marketingových službách, uzavřené mezi společností FORMEDIA CZ a zákazníkem (dále jako „Produktové podmínky“).

Tyto Produktové podmínky se tedy uplatní ve všech případech, kdy je součástí sjednaného splnění kontrola zpětných odkazů (backlinků) vedoucích na webové stránky klienta a analýza jejich kvality, případně další související služby.

Produktové podmínky tvoří spolu se Smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami kompletní smluvní podmínky, za kterých jsou služby společnosti FORMEDIA CZ poskytovány. V případě rozporu jednotlivých smluvních ujednání v rámci uvedených dokumentů má přednost ujednání Smlouvy, dále pak Produktové podmínky a poté Všeobecné obchodní podmínky.

Článek 1 | Definice některých pojmů

„Aktivační poplatek“ představuje paušální náhradu nákladů na činnosti spojené se sjednáním služeb u společnosti FORMEDIA CZ, jehož podrobnější úprava je obsažena v rámci Všeobecných obchodních podmínek.

„Hodina“ mluví-li tyto podmínky o poskytování služeb ze strany FORMEDIA CZ v dotacích určených hodinami, má se tím na mysli hodina práce jednoho zaměstnance či spolupracovníka společnosti, používaná jako účetní jednotka. Pracovní čas je společností FORMEDIA interně evidován v softwarové aplikaci Trello.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 „Produkt“ představuje konkrétní službu, dílo či marketingový nástroj, poskytovaný ze strany FORMEDIA CZ, jehož obsah je určen příslušnými Produktovými podmínkami, případně ujednáním stran v rámci Smlouvy. 

Všeobecné obchodní podmínky“ jsou obecným závazným dokumentem, vydaným společností FORMEDIA CZ v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku, kterým jsou stanovena obecná pravidla smluvního vztahu mezi společností FORMEDIA CZ a Zákazníkem.  

„Smlouva“ je smlouva o marketingových službách, uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, případně ustanovení § 1756 odst. 2 občanského zákoníku, mezi společností FORMEDIA CZ jako poskytovatelem a zákazníkem, jako odběratelem.

„Webové stránky“ jsou souborem vzájemně propojených hypertextových dokumentů, které nesou informace v podobě textů, obrázků a jiného grafického obsahu, hudby, videa, odkazů, skriptů aj., které jsou zpřístupněny a prezentovány určitým estetickým a systematickým způsobem uživatelům za použití softwarového vybavení osobních počítačů, mobilních telefonů a obdobných zařízení, to vše prostřednictvím sítě internet.

„Internetový katalog“ je internetový portál představující katalogy firem a katalogy odkazů na webové stránky, které jsou setříděny do stromu kategorií a podkategorií a zpravidla umožňují i fulltextové vyhledávání.

Backlink“ neboli zpětný odkaz, je odkaz směřující z jiných stránek na nějaký konkrétní web. Backlinky mají svůj význam pro SEO, ten spočívá ve faktu, že jejich počet a relevanci berou vyhledávače jako jedno z kritérií při řazení ve fulltextu. Jde o svého druhu referenci ostatních stránek na cizí internetovou stránku.

„SEO“ jako zkratka Search Engine Optimization znamená dlouhodobé služby poskytované zákazníkovi, aby se odkaz na jím určené Webové stránky umisťoval na co nejvyšších pozicích vyhledávačů Seznam.cz a Google.cz. Produkty SEO nabízené společností FORMEDIA CZ se zpravidla zaměřují na tzv. „SEO on-page“, tj. optimalizaci přímo Webové stránky Zákazníka pomocí úpravy struktury stránek, textů, netextového obsahu a dalších faktorů.

„SEO skóre“ je měřítkem toho, jak dobře uživatelské a technické aspekty vašeho webu přispívají k optimalizaci pro vyhledávače a v konečném důsledku k vyššímu hodnocení a organické návštěvnosti.

Zákazník“ je fyzická nebo právnická osoba, která v rámci svého podnikání vstupuje do smluvního vztahu se společností FORMEDIA CZ.

Článek 2 | Základní popis Produktů

V rámci kontroly zpětných odkazů vedoucích na webové stránky Zákazníka a analýzy jejich kvality nabízí společnost FORMEDIA CZ různé varianty jednotlivých dílčích Produktů:

 1. Backlink STARTpředstavuje základní jednorázové plnění, které zahrnuje:
 2. a) Úvodní komunikaci se Zákazníkem, při které Zákazník předá identifikační údaje webových stránek, pro které chce kontrolu a analýzu zpracovat,
 3. b) kontrolu zpětných odkazů vedoucích na webové stránky klienta a analýzu jejich kvality,
 4. c) vypracování přehledného reportu informujícího o získaných výsledcích kontroly a analýzy. V případě, kdy dojde ke zjištění, že zpětný odkaz pochází z internetového katalogu, obsahuje report také informace o tom, jakou formou může Zákazník zrušit zpětný odkaz na příslušném internetovém katalogu a dále subjektivní hodnocení daného katalogu ze strany společnosti FORMEDIA CZ,
 5. d) předání zpracovaného reportu všech odkazů a šablon dokumentů pro aktualizaci údajů v internetovém katalogu či na webových stránkách, případně pak také dokumenty sloužící ke zrušení existujících zpětných odkazů umístěných v internetovém katalogu.
 6. Backlink OPTIMALpředstavuje rozšířené jednorázové plnění, které zahrnuje:
 7. Úvodní komunikaci se Zákazníkem, při které Zákazník předá identifikační údaje webových stránek, pro které chce kontrolu a analýzu zpracovat,
 8. kontrolu zpětných odkazů vedoucích na webové stránky klienta a analýzu jejich kvality, vypracování přehledného reportu informujícího o získaných výsledcích kontroly a analýzy. V případě, kdy dojde ke zjištění, že zpětný odkaz pochází z internetového katalogu, obsahuje report také informace o tom, jakou formou může Zákazník zrušit zpětný odkaz na příslušném internetovém katalogu a dále subjektivní hodnocení daného katalogu ze strany společnosti FORMEDIA CZ,
 9. předání zpracovaného reportu všech odkazů a šablon dokumentů pro aktualizaci údajů v internetovém katalogu či na webových stránkách, případně pak také dokumenty sloužící ke zrušení existujících zpětných odkazů umístěných v internetovém katalogu,
 10. základní SEO analýzu webových stránek skládající se z kontroly kódu, nadpisů, textů a mobilní verze webových stránek a následné poskytnutí až 5 doporučení pro zlepšení SEO skóre.

Výstup kontroly a analýzy zpětných odkazů určující, zda je daný zpětný odkaz užitečný, neužitečný či škodlivý je vychází z následujících parametrů:

 1. „Síla webu“, jež určuje externí analytický nástroj, a který vyobrazuje výsledky ve formě jednoduchého semaforu (zelená = dobrý odkaz, oranžová = zvážit odstranění, červená = odstranit),
 2. informace o internetovém katalogu či webových stránkách, na kterých je zpětný odkaz umístěn,
 3. subjektivní zkušenost společnosti FORMEDIA CZ s daným internetovým katalogem či webovými stránkami.

Článek 3 | Cena a platební podmínky

 1. Cena je cenou smluvní a vychází ze Zákazníkem zvoleného Produktu.
 1. V případě jakýchkoliv opakovaných plnění bude Zákazníkovi účtována plná sjednaná cena za poskytnutou službu, splatná v den výročí dne uskutečnění objednávky.

Článek 4 | Poskytnutí součinnosti

 1. Pro řádné plnění v rámci sjednaného Produktu, je Zákazník povinen poskytnout společnosti FORMEDIA CZ veškeré podklady, které si společnost FORMEDIA CZ vyžádá, a dále součinnost nezbytnou pro plnění závazků ze sjednané Smlouvy, a to do 14 dnů od uzavření Smlouvy. Nesplní-li Zákazník tuto povinnost, je společnost FORMEDIA CZ oprávněna nezapočít práce na Produktu.

Článek 5 | Dokončení a předání Backlinku

 1. O dokončení Produktu je Zákazník bez zbytečného odkladu vyrozuměn, a to prostřednictvím e-mailu.
 1. Dokončený Produkt předá společnost FORMEDIA CZ Zákazníkovi, a to, nedohodnou-li se strany jinak, prostřednictvím e-mailu Zákazníka.
 2. Smluvně sjednané datum předání Produktu je pouze orientační. Konečný termín dokončení závisí na spolupráci a komunikaci se Zákazníkem, na termínu dodání potřebných podkladů, instrukcí a požadavků.

 

Produktové podmínky pro školení a seminář FORMEDIA CZ S.R.O. platné od 1. 1. 2020

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO ŠKOLENÍ A SEMINÁŘ FORMEDIA CZ S.R.O.

vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(verze 4/2020, účinné od 01.01.2020)

Tyto produktové podmínky pro webové stránky jsou vydané společností FORMEDIA CZ s.r.o., IČO: 04336062, se sídlem Kolbenova 959/27b, 198 00 Praha 14, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246109 (dále jako „FORMEDIA CZ“), kdy tyto podmínky představují speciální nástavbu k všeobecným obchodním podmínkám společnosti FORMEDIA CZ pro případy konkrétních produktů, a jako takové blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran při tvorbě webových stránek na základě smlouvy o marketingových službách, uzavřené mezi společností FORMEDIA CZ a zákazníkem (dále jako „Produktové podmínky“).

Tyto Produktové podmínky se tedy uplatní ve všech případech, kdy je součástí sjednaného plnění realizace semináře či školení.

Produktové podmínky tvoří spolu se Smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami kompletní smluvní podmínky, za kterých jsou služby společnosti FORMEDIA CZ poskytovány. V případě rozporu jednotlivých smluvních ujednání v rámci uvedených dokumentů má přednost ujednání Smlouvy, dále pak Produktové podmínky a poté Všeobecné obchodní podmínky.

Článek 1 | Definice některých pojmů

„Aktivační poplatek“ představuje paušální náhradu nákladů na činnosti spojené se sjednáním služeb u společnosti FORMEDIA CZ, jehož podrobnější úprava je obsažena v rámci Všeobecných obchodních podmínek.

„Hodina“ mluví-li tyto podmínky o poskytování služeb ze strany FORMEDIA CZ v dotacích určených hodinami, má se tím na mysli hodina práce jednoho zaměstnance či spolupracovníka společnosti, používaná jako účetní jednotka. Pracovní čas je společností FORMEDIA interně evidován v softwarové aplikaci Trello.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 „Produkt“ představuje konkrétní službu, dílo či marketingový nástroj, poskytovaný ze strany FORMEDIA CZ, jehož obsah je určen příslušnými Produktovými podmínkami, případně ujednáním stran v rámci Smlouvy. 

„Produktový balíček“ je typizovaná kombinace několika jednotlivých Produktů, nabízená společností FORMEDIA CZ za sjednanou cenu, jehož obsah je určen příslušnými Produktovými podmínkami, případně odlišným ujednáním stran v rámci Smlouvy. 

Všeobecné obchodní podmínky“ jsou obecným závazným dokumentem, vydaným společností FORMEDIA CZ v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku, kterým jsou stanovena obecná pravidla smluvního vztahu mezi společností FORMEDIA CZ a Zákazníkem.  

„Smlouva“ je smlouva o marketingových službách, uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, případně ustanovení § 1756 odst. 2 občanského zákoníku, mezi společností FORMEDIA CZ jako poskytovatelem a zákazníkem, jako odběratelem.

Zákazník“ je fyzická nebo právnická osoba, která v rámci svého podnikání vstupuje do smluvního vztahu se společností FORMEDIA CZ.

Školitel“ je fyzická osoba, pracovník společnosti FORMEDIA CZ, která zajišťuje realizaci školení či semináře pro Zákazníka v termínu a na místě sjednaném mezi společností FORMEDIA CZ a Zákazníkem.

Článek 2 | Základní popis Produktů

 1. Školení INDIVIDUAL je Produkt, kterým se rozumí uzavřený školící kurz zaměřený na práci v předem vybraném marketingovém nástroji, pořádaný pro omezený počet účastníků, a který zahrnuje:
  1. Úvodní komunikaci se Zákazníkem, při které Zákazník společně s obchodníkem společnosti FORMEDIA CZ stanoví termín uskutečnění školení a počet osob, které se školení zúčastní,
  2. přípravu školících materiálů a průběhu samotného školení pro Zákazníkem určený počet účastníků, přičemž v rámci tohoto Produktu jsou maximem zpravidla 2 osoby. Počet účastníků je možné po konzultaci s obchodním zástupcem společnosti FORMEDIA CZ rozšířit prostřednictvím doplňujícího Produktu „Navýšení kapacity školení“,
  3. realizaci školení v termínu a v místě dle potřeb Zákazníka za předpokladu, že je společnost FORMEDIA CZ schopna z administrativních a technických důvodů takovým potřebám vyhovět. Případně pak v alternativním termínu či místě, u kterých dojde ke shodě obou smluvních stran,
  4. předání elektronických materiálů souvisejících s obsahem školení,
  5. produkt bude realizován v časové hodinové dotaci sjednané ve Smlouvě.

 Seminář je Produkt, kterým se rozumí uzavřený školící kurz zaměřený na práci v předem vybraném marketingovém nástroji, pořádaný pro větší počet účastníků (až 6 osob), a který zahrnuje:

  1. Úvodní komunikaci se Zákazníkem, při kterém Zákazník společně s obchodníkem společnosti FORMEDIA CZ stanoví termín uskutečnění semináře a počet osob, které se semináře zúčastní,
  2. přípravu materiálů a průběhu samotného semináře pro Zákazníkem určený počet účastníků,
  3. realizaci semináře v termínu a v místě dle potřeb Zákazníka za předpokladu, že je společnost FORMEDIA CZ schopna z administrativních a technických důvodů takovým potřebám vyhovět. Případně pak v alternativním termínu či místě, u kterých dojde ke shodě obou smluvních stran,
  4. předání elektronických materiálů souvisejících s obsahem semináře,
  5. produkt bude realizován v časové hodinové dotaci sjednané ve Smlouvě.
 1. Navýšení kapacity školení je doplňující Produkt sloužící k navýšení maximálního počtu osob, které se mohou zúčastnit školení a je možné ho využít výlučně ve spojení s dalšími Produkty upravenými v těchto Produktových podmínkách. Jedná se o nadstandartní plnění a je sjednáván z důvodu zvýšených administrativních nákladů na přípravu a zajištění takového školení vznikajících společnosti FORMEDIA CZ.

Článek 3 | Cena a platební podmínky

 1. Cena Produktu je cenou smluvní a je hrazena v plné výši vždy nejméně 14 dní před uskutečněním sjednaného plnění, a to zpravidla prostřednictvím faktury s okamžitou splatností ke dni vystavení takové faktury.
 2. Cena Produktu zahrnuje poskytované elektronické materiály, zapůjčení dataprojektoru a videokamery, přípravu a realizaci samotného školení či semináře a náklady na dopravu školitele.
 3. Cena Produktu nezahrnuje tisk materiálů pro účastníky, pronájem prostor ani zapůjčení techniky.

Článek 4 | Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Pro řádné plnění v rámci sjednaného Produktu, je Zákazník povinen poskytnout společnosti FORMEDIA CZ veškeré podklady, které si společnost FORMEDIA CZ vyžádá, a dále součinnost nezbytnou pro plnění závazků ze sjednané Smlouvy, zejména pak spolupráci při sjednávání termínu a místa uskutečnění školení či semináře, a to do 14 dnů od uzavření Smlouvy. Nesplní-li Zákazník tyto povinnosti, společnost FORMEDIA CZ je oprávněna termín i místo uskutečnění školení či semináře určit dle svého uvážení se zohledněním sídla či provozovny Zákazníka.
 2. Společnost FORMEDIA CZ je oprávněna kdykoliv přesunout či dočasně odložit na dobu neurčitou uskutečnění semináře či školení z důvodu neočekávaných okolností, kterým nebylo možné předcházet, zejména pak restrikcím třetích stran, nepřízni počasí znemožňující dopravu školitele na místo školení či semináře a onemocnění školitele.
 3. Společnost FORMEDIA CZ je oprávněna bez udání důvodů jednou přesunout termín či místo školení či semináře, avšak musí tak učinit nejpozději 7 dní před plánovaným uskutečněním školení či semináře.
 4. Zákazník je oprávněn bez udání důvodů jednou přesunout termín či místo školení či semináře, avšak musí tak učinit nejpozději 7 dní před plánovaným uskutečněním školení či semináře. Veškeré náklady vzniklé takovým přesunutím termínu či místa konání školení či semináře iniciovaným ze strany Zákazníka, hradí Zákazník.
 5. Společnost FORMEDIA CZ je oprávněna odložit uskutečnění školení či semináře v případě, kdy nedojde ze strany Zákazníka ke včasné úhradě sjednaného plnění a současně k výběru a rezervaci prostor s dostatečnou kapacitou a technickým vybavením k uskutečnění školení či semináře, a to do doby, než dojde k nápravě a následnému sjednání nového termínu uskutečnění.

Článek 5 | Dokončení a předání Produktů

 1. Produkt se považuje za dokončený a předaný okamžikem uskutečnění školení či semináře.

Produktové podmínky pro grafické práce FORMEDIA CZ S.R.O. platné od 1. 1. 2020

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO GRAFICKÉ PRÁCE FORMEDIA CZ S.R.O.

vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(verze 4/2020, účinné od 01.01.2020)

Tyto produktové podmínky pro webové stránky jsou vydané společností FORMEDIA CZ s.r.o., IČO: 04336062, se sídlem Kolbenova 959/27b, 198 00 Praha 14, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246109 (dále jako „FORMEDIA CZ“), kdy tyto podmínky představují speciální nástavbu k všeobecným obchodním podmínkám společnosti FORMEDIA CZ pro případy konkrétních produktů, a jako takové blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran při tvorbě webových stránek na základě smlouvy o marketingových službách, uzavřené mezi společností FORMEDIA CZ a zákazníkem (dále jako „Produktové podmínky“).

Tyto Produktové podmínky se tedy uplatní ve všech případech, kdy jsou součástí sjednaného plnění grafické práce, konkrétně pak grafické zpracování loga, vizitky, polepu auta, brožury či letáku a redesign webových stránek, přičemž v takovém případě zvláštní ustanovení těchto Produktových podmínek uplatní na celý Produktový balíček.

Produktové podmínky tvoří spolu se Smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami kompletní smluvní podmínky, za kterých jsou služby společnosti FORMEDIA CZ poskytovány. V případě rozporu jednotlivých smluvních ujednání v rámci uvedených dokumentů má přednost ujednání Smlouvy, dále pak Produktové podmínky a poté Všeobecné obchodní podmínky.

Článek 1 | Definice některých pojmů

„Aktivační poplatek“ představuje paušální náhradu nákladů na činnosti spojené se sjednáním služeb u společnosti FORMEDIA CZ, jehož podrobnější úprava je obsažena v rámci Všeobecných obchodních podmínek.

„Hodina“ mluví-li tyto podmínky o poskytování služeb ze strany FORMEDIA CZ v dotacích určených hodinami, má se tím na mysli hodina práce jednoho zaměstnance či spolupracovníka společnosti, používaná jako účetní jednotka. Pracovní čas je společností FORMEDIA interně evidován v softwarové aplikaci Trello.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 „Produkt“ představuje konkrétní službu, dílo či marketingový nástroj, poskytovaný ze strany FORMEDIA CZ, jehož obsah je určen příslušnými Produktovými podmínkami, případně ujednáním stran v rámci Smlouvy. 

„Produktový balíček“ je typizovaná kombinace několika jednotlivých Produktů, nabízená společností FORMEDIA CZ za sjednanou cenu, jehož obsah je určen příslušnými Produktovými podmínkami, případně odlišným ujednáním stran v rámci Smlouvy. 

Všeobecné obchodní podmínky“ jsou obecným závazným dokumentem, vydaným společností FORMEDIA CZ v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku, kterým jsou stanovena obecná pravidla smluvního vztahu mezi společností FORMEDIA CZ a Zákazníkem.  

„Smlouva“ je smlouva o marketingových službách, uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, případně ustanovení § 1756 odst. 2 občanského zákoníku, mezi společností FORMEDIA CZ jako poskytovatelem a zákazníkem, jako odběratelem.

„Webové stránky“ jsou souborem vzájemně propojených hypertextových dokumentů, které nesou informace v podobě textů, obrázků a jiného grafického obsahu, hudby, videa, odkazů, skriptů aj., které jsou zpřístupněny a prezentovány určitým estetickým a systematickým způsobem uživatelům za použití softwarového vybavení osobních počítačů, mobilních telefonů a obdobných zařízení, to vše prostřednictvím sítě internet.

Zákazník“ je fyzická nebo právnická osoba, která v rámci svého podnikání vstupuje do smluvního vztahu se společností FORMEDIA CZ.

Blueprint“ se jako označení v reklamní výrobě, zejména při polepování aut, používá pro přesný nákres obrysových kontur automobilů a dalších dopravních prostředků.

Článek 2 | Základní popis Produktů 

 1. Grafické zpracování loga představuje jednorázové plnění, které v různém rozsahu dle zvolené varianty Produktového balíčku zahrnuje:
  1. Úvodní komunikaci se Zákazníkem a následné zpracování požadavků a předaných podkladů Zákazníka,
  2. prvotní návrh loga vycházející ze zadání Zákazníka,
  3. 1 úprava vypracovaného loga,
  4. předání konečné verze loga ve stanovených formátech prostřednictvím e-mailu Zákazníka,
  5. součástí varianty Logo OPTIMAL je také grafický manuál specifikující fonty, odsazení od loga a varianty loga.

Rozsah plnění se odvíjí od zvolené varianty Produktového balíčku Zákazníkem, které jsou specifikované v článku 3 těchto Produktových podmínek, přičemž na výběr jsou varianty – Logo START, Logo OPTIMAL a Logo WEB.

 1. Grafické zpracování vizitky představuje jednorázové plnění, které zahrnuje:
  1. Úvodní komunikaci se Zákazníkem, při které Zákazník předá požadavky a podklady k tvorbě vizitky, zejména zdali chce zpracovat jednostrannou či oboustrannou variantu a dále pak konkrétní instrukce ke grafickému designu vizitky (např. preferovaná barva, rozložení, logo),
  2. prvotní grafické zpracování vizitky vycházející ze zadání Zákazníka a následné předložení 2 návrhů Zákazníkovi,
  3. 1 úpravu vybraného grafického zpracování vizitky dle požadavků Zákazníka,
  4. předání konečného Produktu, tj. tiskových dat ve formátu .pdf prostřednictvím e-mailu Zákazníka.
 2. Grafické zpracování polepu auta představuje jednorázové plnění, které zahrnuje:
  1. Úvodní komunikaci se Zákazníkem, při které Zákazník předá požadavky a podklady k tvorbě grafického zpracování polepu auta a dále přesné označení typu vozidla k polepení,
  2. poskytnutí odpovídajícího blueprintu k Zákazníkem určenému vozidlu,
  3. prvotní grafické zpracování polepu auta vycházející ze zadání Zákazníka a následné předložení 2 různých návrhů Zákazníkovi,
  4. 1 úpravu Zákazníkem vybraného grafického zpracování polepu auta dle požadavků Zákazníka,
  5. předání konečného Produktu, tj. tiskových dat ve formátu .pdf prostřednictvím e-mailu Zákazníka.
 3. Grafické zpracování brožury představuje jednorázové plnění, které zahrnuje:
  1. Úvodní komunikaci se Zákazníkem, při které Zákazník předá požadavky a podklady k tvorbě grafického zpracování dvoustránkové brožury (např. preferovaná barva, rozložení, logo, fotografie) včetně textů a přesných rozměrů brožury,
  2. prvotní grafické zpracování brožury vycházející ze zadání Zákazníka a následné předložení návrhu Zákazníkovi,
  3. 1 úpravu grafického zpracování brožury dle požadavků Zákazníka,
  4. předání konečného Produktu, tj. tiskových dat ve formátu .pdf prostřednictvím e-mailu Zákazníka.
 4. Grafické zpracování letáku představuje jednorázové plnění, které zahrnuje:
  1. Úvodní komunikaci se Zákazníkem, při které Zákazník předá požadavky a podklady k tvorbě grafického zpracování až osmistránkového letáku (např. preferovaná barva, rozložení, logo, fotografie) včetně textů a přesných rozměrů letáku,
  2. prvotní grafické zpracování letáku vycházející ze zadání Zákazníka a následné předložení návrhu Zákazníkovi,
  3. 2 úpravy grafického zpracování letáku dle požadavků Zákazníka,
  4. předání konečného Produktu, tj. tiskových dat ve formátu .pdf prostřednictvím e-mailu Zákazníka.
 5. Grafický návrh webu představuje jednorázové plnění ve formě grafického zpracování designu hlavní stránky a jedné podstránky webových stránek, které zahrnuje:
  1. Úvodní komunikaci se Zákazníkem, při které Zákazník předá požadavky a podklady k tvorbě grafického zpracování nového designu webu (např. preferovaná barva, rozložení, logo, fotografie, texty),
  2. prvotní grafické zpracování designu webu vycházející ze zadání Zákazníka a následné předložení návrhu Zákazníkovi,
  3. 2 úpravy grafického zpracování designu webu dle požadavků Zákazníka,
  4. předání konečného Produktu, tj. dat ve formátu .pdf prostřednictvím e-mailu Zákazníka.

Článek 3 | Produktové balíčky grafického zpracování loga

 1. Zákazník může zvolit některou z následujících variant Produktových balíčků grafického zpracování loga:
  1. Logo START

Jedná se o Produktový balíček představující základní verzi grafického zpracování loga. Tato varianta zahrnuje úvodní komunikaci se Zákazníkem a následné zpracování požadavků a předaných podkladů Zákazníka, 1 prvotní návrh loga vycházející ze zadání Zákazníka, možnost 1 úpravy vypracovaného loga, předání konečné verze loga ve 3 formátech (.png, .jpg, .svg – logo v křivkách) prostřednictvím e-mailu Zákazníka.

 1. Logo OPTIMAL

Jedná se Produktový balíček představující kompletní verzi grafického zpracování loga. Tato varianta zahrnuje úvodní komunikaci se Zákazníkem a následné zpracování požadavků a předaných podkladů Zákazníka, 2 prvotní návrhy loga vycházející ze zadání Zákazníka, možnost 2 úprav vypracovaného loga, předání konečné verze vybraného loga v 5 formátech (.png, .jpg, .svg – logo v křivkách, bílá a černá varianta loga) a grafického manuálu specifikující fonty, odsazení od loga a varianty loga prostřednictvím e-mailu Zákazníka.

 1. Logo WEB

Jedná se o Produktový balíček představující grafické zpracování loga sjednatelný výlučně v kombinaci s tvorbou webových stránek. Tato varianta zahrnuje úvodní komunikaci se Zákazníkem a následné zpracování požadavků předaných podkladů Zákazníka, 1 prvotní návrh loga vycházející ze zadání Zákazníka, možnost 1 úpravy vypracovaného loga, předání konečné verze loga ve 2 formátech (.png, .svg – logo v křivkách) prostřednictvím e-mailu Zákazníka.

 1. Brand manuál PRO

Jedná se o Produktový balíček představující kompletní verzi grafického zpracování loga s doprovodným propracovaným logomanuálem ve formátu .pdf, který obsahuje návrhy způsobů užití loga, rozpis fontů, barev a variací loga, které lze užívat. Tato varianta zahrnuje úvodní komunikaci se Zákazníkem, 2 prvotní návrhy loga vycházející ze zadání Zákazníka, možnost 4 úprav vypracovaného loga, předání konečné verze vybraného loga ve 3 formátech (.png, .jpg, .svg – logo v křivkách) a dále jednoduché návrhy grafiky dle Zákazníkova zadání (použitelné např. pro vizitky, blok, leták). Produktový balíček je předáván prostřednictvím e-mailu Zákazníka.

Článek 4 | Cena a platební podmínky

 1. Cena je cenou smluvní a skládá se z ceny za grafické práce v závislosti na zvoleném Produktu či Produktovém balíčku a případných poplatků za doplňkové služby nad rámec původní objednávky.
 1. Rovněž není-li v rámci Smlouvy ujednáno jinak, je Zákazník při objednání jakéhokoli Produktu či Produktového balíčku, podléhajícího těmto Produktovým podmínkám, povinen uhradit Aktivační poplatek ve výši 60 % celkového poplatku za Produkt či Produktový balíček. Aktivační poplatek je splatný po podpisu Smlouvy. Do doby úhrady Aktivačního poplatku nevzniká společnosti FORMEDIA povinnost započít se sjednaným plněním. Po dobu prodlení Zákazníka s úhradou Aktivačního poplatku rovněž neběží veškeré lhůty k poskytnutí Produktu, služby, či dokončení díla na straně společnosti FORMEDIA CZ. 
 1. Není-li sjednáno jinak, je rozdíl mezi Aktivačním poplatkem a plnou sjednanou cenou splatný po předání Produktu či Produktového balíčku. 
 1. V případě jakýchkoliv opakovaných plnění bude Zákazníkovi účtována plná sjednaná cena za poskytnutou službu, splatná v den výročí dne uskutečnění objednávky.

  Článek 5 | Poskytnutí součinnosti

 1. Pro řádné plnění v rámci sjednaného Produktu či Produktového balíčku, je Zákazník povinen poskytnout společnosti FORMEDIA CZ veškeré podklady, které si společnost FORMEDIA CZ vyžádá, a dále součinnost nezbytnou pro plnění závazků ze sjednané Smlouvy, a to do 14 dnů od uzavření Smlouvy. Nesplní-li Zákazník tuto povinnost, je společnost FORMEDIA CZ oprávněna vytvořit grafické zpracování vztahující se k zaměření podnikatelské činnosti Zákazníka dle vlastního uvážení.

Článek 6 | Dokončení a předání Produktů či Produktových balíčků

 1. O dokončení návrhu Produktu či Produktového balíčku je Zákazník bez zbytečného odkladu vyrozuměn, a to prostřednictvím zaslaného e-mailu.
 1. Ve lhůtě 14 dnů od zaslání návrhu Produktu či Produktového balíčku je Zákazník povinen vyjádřit se k návrhu, případně vznést požadavky na změnu. Nevznese-li v uvedené lhůtě Zákazník žádné požadavky na změnu, platí, že s návrhem souhlasí a je připraven jej převzít. Případné požadavky na změnu, učiněné po uplynutí uvedené lhůty, jsou považovány za požadavek na provedení víceprací a účtovány nad rámec sjednané ceny, a to hodinovou sazbou ve výši 1.990 Kč / hodinu.
 1. Vznese-li Zákazník k návrhu Produktu či Produktového balíčku připomínky či požadavky na změnu, provede společnost FORMEDIA CZ požadované úpravy dle specifikace Produktu či Produktového balíčku a notifikuje o provedených změnách Zákazníka. Veškeré další úpravy na základě připomínek Zákazníka, včetně těch překračující smluvený rozsah změn, jsou dále považovány za vícepráce a jsou ze strany společnosti FORMEDIA CZ účtovány nad rámec sjednané ceny, a to hodinovou sazbou ve výši 1.990 Kč / hodinu.
 1. V případě, kdy Zákazník požaduje provedení úprav, které se považují za vícepráce, je společnost FORMEDIA CZ oprávněna podmínit provedení těchto víceprací jejich předchozí úhradou a/nebo úhradou zbytku ceny Produktu, případně Produktového balíčku.
 1. Sdělí-li Zákazník, že s návrhem Produktu či Produktového balíčku souhlasí, či je-li souhlas Zákazníka dovozován pomocí stanovené fikce, jsou Produkty či Produktové balíčky jakožto dílo dokončeny. Dokončený Produkt nebo Produktový balíček předá společnost FORMEDIA CZ Zákazníkovi, a to, nedohodnou-li se strany jinak, prostřednictvím e-mailu Zákazníka ve formátech dle příslušného Produktu či Produktových balíčků.
 1. Smluvně sjednané datum předání Produktu či Produktového balíčku je pouze orientační. Konečný termín dokončení závisí na spolupráci a komunikaci se Zákazníkem, na termínu dodání potřebných podkladů, instrukcí a požadavků, jakož i dokumentů k tvorbě grafického zpracování.

Článek 7 | Obsah grafického zpracování

 1. Zákazník je povinen předkládat v rámci svých požadavků na grafické zpracování takové údaje a materiály, které nejsou v rozporu s platnými právními předpisy (a to ani předpisy práva autorského) a které nepoškozují práva třetích osob.

Produktové podmínky pro copywriting a překladatelské práce FORMEDIA CZ S.R.O. platné od 1. 1. 2020

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO COPYWRITING A PŘEKLADATELSKÉ PRÁCE FORMEDIA CZ S.R.O.

vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(verze 4/2020, účinné od 01.01.2020)

Tyto produktové podmínky pro webové stránky jsou vydané společností FORMEDIA CZ s.r.o., IČO: 04336062, se sídlem Kolbenova 959/27b, 198 00 Praha 14, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246109 (dále jako „FORMEDIA CZ“), kdy tyto podmínky představují speciální nástavbu k všeobecným obchodním podmínkám společnosti FORMEDIA CZ pro případy konkrétních produktů, a jako takové blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran při tvorbě webových stránek na základě smlouvy o marketingových službách, uzavřené mezi společností FORMEDIA CZ a zákazníkem (dále jako „Produktové podmínky“).

Tyto Produktové podmínky se tedy uplatní ve všech případech, kdy jsou součástí sjednaného plnění překladatelské práce nebo copywriting, přičemž v takovém případě zvláštní ustanovení těchto Produktových podmínek uplatní na celý Produktový balíček.

Produktové podmínky tvoří spolu se Smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami kompletní smluvní podmínky, za kterých jsou služby společnosti FORMEDIA CZ poskytovány. V případě rozporu jednotlivých smluvních ujednání v rámci uvedených dokumentů má přednost ujednání Smlouvy, dále pak Produktové podmínky a poté Všeobecné obchodní podmínky.

Článek 1 | Definice některých pojmů

„Aktivační poplatek“ představuje paušální náhradu nákladů na činnosti spojené se sjednáním služeb u společnosti FORMEDIA CZ, jehož podrobnější úprava je obsažena v rámci Všeobecných obchodních podmínek.

„Hodina“ mluví-li tyto podmínky o poskytování služeb ze strany FORMEDIA CZ v dotacích určených hodinami, má se tím na mysli hodina práce jednoho zaměstnance či spolupracovníka společnosti, používaná jako účetní jednotka. Pracovní čas je společností FORMEDIA interně evidován v softwarové aplikaci Trello.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 „Produkt“ představuje konkrétní službu, dílo či marketingový nástroj, poskytovaný ze strany FORMEDIA CZ, jehož obsah je určen příslušnými Produktovými podmínkami, případně ujednáním stran v rámci Smlouvy. 

„Produktový balíček“ je typizovaná kombinace několika jednotlivých Produktů, nabízená společností FORMEDIA CZ za sjednanou cenu, jehož obsah je určen příslušnými Produktovými podmínkami, případně odlišným ujednáním stran v rámci Smlouvy. 

Všeobecné obchodní podmínky“ jsou obecným závazným dokumentem, vydaným společností FORMEDIA CZ v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku, kterým jsou stanovena obecná pravidla smluvního vztahu mezi společností FORMEDIA CZ a Zákazníkem.  

„Smlouva“ je smlouva o marketingových službách, uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, případně ustanovení § 1756 odst. 2 občanského zákoníku, mezi společností FORMEDIA CZ jako poskytovatelem a zákazníkem, jako odběratelem.

„Webové stránky“ jsou souborem vzájemně propojených hypertextových dokumentů, které nesou informace v podobě textů, obrázků a jiného grafického obsahu, hudby, videa, odkazů, skriptů aj., které jsou zpřístupněny a prezentovány určitým estetickým a systematickým způsobem uživatelům za použití softwarového vybavení osobních počítačů, mobilních telefonů a obdobných zařízení, to vše prostřednictvím sítě internet.

Zákazník“ je fyzická nebo právnická osoba, která v rámci svého podnikání vstupuje do smluvního vztahu se společností FORMEDIA CZ.

Článek 2 | Základní popis Produktů

 1. Copywriting je Produkt, který spočívá v tvorbě reklamních a marketingových textů na témata určená na základě zadání Zákazníka, a který zahrnuje:
  1. Úvodní komunikaci se Zákazníkem, na jejímž základě Zákazník dodá veškeré potřebné texty, informace a zadání k vypracování Produktu, a to zásadně na e-mail společnosti FORMEDIA CZ,
  2. analýzu poskytnutých textů, informací a zadání ze strany Zákazníka, ze kterých následný Produkt vychází,
  3. vypracování požadovaného Copywriting textu dle zadání a v rozsahu počtu normostran určených Zákazníkem po konzultaci s obchodníkem společnosti FORMEDIA CZ, přičemž za normostranu se považuje text v rozsahu 250 slov,
  4. 2 úpravy vypracovaného Copywriting textu dle požadavků Zákazníka, přičemž se však nejedná o přepsání textu, ale o stylistické či faktické úpravy textu. Požadavky na úpravy Copywriting textu je Zákazník povinen u společnosti FORMEDIA CZ uplatnit nejpozději do 72 hodin. Bližší podmínky upraví článek 5 těchto Produktových podmínek,
  5. předání hotového Produktu Zákazníkovi ve formátu .doc či PDF.

V případě, že je Zákazníkovi rovněž dlouhodobě poskytována anebo nově sjednána správa webových stránek, lze na požádání Zákazníka implementovat předané Copywriting texty na příslušné webové stránky.

 1. Překladatelské práce jsou Produktem, který spočívá v přeložení Zákazníkem poskytnutých textů do specifikovaných jazyků, a který zahrnuje:
  1. Úvodní komunikaci se Zákazníkem, na jejímž základě Zákazník dodá veškeré potřebné texty, informace a zadání k vypracování Produktu, a to zásadně na e-mail společnosti FORMEDIA CZ,
  2. analýzu poskytnutých textů, zejména pak složitosti textu, jazyka a počtu normostran a dle zjištěných údajů následnou kalkulaci finální ceny,
  3. realizaci překladu a předání přeložených textů Zákazníkovi ve formátu .doc či PDF, přičemž jakékoliv revize a úpravy se ze strany společnosti FORMEDIA CZ vylučují.

Článek 3 | Cena a platební podmínky

 1. Cena Produktu je cenou smluvní a vychází z rozsahu a složitosti uskutečněného plnění sjednaného na základě Smlouvy. Cenu Produktu lze určit ve Smlouvě buď jako celkovou a neměnnou anebo jako cenu za normostranu, přičemž ve Smlouvě bude uveden orientační počet normostran. Při následném vyúčtování počtu normostran nepřesáhne jejich skutečný počet smluvně určený odhad o více než 20 %.
 1. V případě jakýchkoliv opakovaných plnění bude Zákazníkovi účtována plná sjednaná cena za poskytnutou službu, splatná v den výročí dne uskutečnění objednávky.

Článek 4 | Poskytnutí součinnosti

 1. Pro řádné plnění v rámci sjednaného Produktu, je Zákazník povinen poskytnout společnosti FORMEDIA CZ veškeré podklady, které si společnost FORMEDIA CZ vyžádá, a dále součinnost nezbytnou pro plnění závazků ze sjednané Smlouvy, a to do 14 dnů od uzavření Smlouvy. Nesplní-li Zákazník tyto povinnosti, společnost FORMEDIA CZ není povinna započít s jakýmikoliv pracemi na Produktu.

Článek 5 | Dokončení a předání Produktů

 1. O vyhotovení Produktů je Zákazník bez zbytečného odkladu vyrozuměn, a to prostřednictvím e-mailu, ve kterém jsou současně předány Produkty přílohou ve formátu .doc či PDF.
 1. Ve lhůtě 72 hodin od předání Produktů je Zákazník povinen vyjádřit se k Produktům, případně vznést požadavky na změnu. Nevznese-li v uvedené lhůtě Zákazník žádné požadavky na změnu, platí, že s vypracovanými Produkty souhlasil a bez výhrad je převzal. Případné požadavky na změnu, učiněné po uplynutí uvedené lhůty, jsou považovány za požadavek na provedení víceprací a účtovány nad rámec sjednané ceny, a to hodinovou sazbou ve výši 1.990 Kč / hodinu.
 1. Vznese-li Zákazník k Produktům připomínky či požadavky na změnu, provede společnost FORMEDIA CZ požadované úpravy a notifikuje o provedených změnách Zákazníka. V ceně Copywriting produktu je zahrnuto zapracování prvních a druhých připomínek Zákazníka a provedení příslušných úprav (tj. maximálně dvojí úpravy). V ceně však jsou pouze takové úpravy, které se podstatně neodchylují od původního zadání a jejichž provedení by tak fakticky znamenalo přepracování Copywriting textu. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Zákazník bere na vědomí, že tyto úpravy slouží k úpravě stylistických a faktických chyb v Produktu. Veškeré další úpravy na základě připomínek Zákazníka, včetně těch překračující přípustný rozsah změn, jsou dále považovány za vícepráce a jsou ze strany společnosti FORMEDIA CZ účtovány nad rámec sjednané ceny, a to hodinovou sazbou ve výši 1.990 Kč / hodinu.
 2. K připomínkám či požadavkům na změnu Překladatelských prací se nepřihlíží a jakékoliv úpravy se vylučují.
 3. Společnost FORMEDIA CZ neručí za správnost překladu odborných textů.
 1. V případě, kdy Zákazník požaduje provedení úprav, které se považují za vícepráce, je společnost FORMEDIA CZ oprávněna podmínit provedení těchto víceprací jejich předchozí úhradou a/nebo úhradou zbytku ceny Produktu, případně Produktového balíčku.
 2. Sdělí-li Zákazník, že s předanou verzí Produktu souhlasí, či je-li souhlas Zákazníka dovozován pomocí stanovené fikce, jsou Produkty jakožto dílo dokončeny.
 3. Smluvně sjednané datum předání Produktů je pouze orientační. Konečný termín dokončení závisí na spolupráci a komunikaci se Zákazníkem, na termínu dodání potřebných podkladů, instrukcí a požadavků, jakož i dokumentů k tvorbě či překladu textů.

Archiv dokumentů

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
společnosti FORMEDIA CZ s.r.o.

Email: info@formedia.cz

Platné od 1.1.2018 sjednané v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o zveřejnění firmy uzavřené podle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Dodavatel: FORMEDIA CZ s.r.o. Kolbenova 959/27b, 198 00 Praha 14, IČ: 04336062, KB 115–968680247/0100 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246109.

 

Článek 1 | Postup při uzavření Smlouvy

 

 1. Společnost FORMEDIA CZ s.r.o., se sídlem Kolbenova 959/27b, 198 00 Praha 14, IČO 04336062, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246109 (dále jen „FORMEDIA CZ“) jako podnikatel zastoupena svým pověřeným zástupcem podle § 430 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „zástupce“) a zákazník, uzavírají Smlouvu o zveřejnění firmy (dále jen „Smlouva”) v produktech a souvisejících službách nabízených společností FORMEDIA CZ (dále jen „ produkty“), v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě,těchto Všeobecných obchodních podmínkách, případně Produktových podmínkách pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby. Smlouvou projevují FORMEDIA CZ a zákazník vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem Smlouvy.

 2. Smlouva je uzavírána v písemné formě nebo prostřednictvím telefonu. Smlouva je platně uzavřena, jakmile si strany ujednaly písemně nebo prostřednictvím telefonu její obsah.Při uzavírání smlouvy prostřednictvím telefonu sdělí FORMEDIA CZ zákazníkovi základní údaje o sobě a účel hovoru. Zákazník – podnikatel – rovněž uvede své identifikační údaje, včetně identifikačního čísla, pod kterým je zapsán do obchodního rejstříku. Jedná‐li za podnikatele pověřená osoba, pověřená při provozu obchodního závodu určitou činností, uvede tato osoba své jméno a příjmení a své oprávnění k jednání. Je‐li podnikatel plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), uvede též daňové identifikační číslo (DIČ). Zákazník – právnická osoba uvede své identifikační údaje, včetně identifikačního čísla, pod kterým je zapsána ve veřejném rejstříku. Je‐li plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), uvede též daňové identifikační číslo (DIČ). Osoba jednající za právnickou osobu uvede své jméno a příjmení, jakož i své oprávnění jednat za právnickou osobu.

 3. Smlouva, včetně Všeobecných obchodních podmínek případně Produktových podmínek pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby, které jsou její nedílnou součástí, představuje smlouvu mezi společností FORMEDIA CZ a zákazníkem v celém rozsahu a nahrazuje jakákoliv jiná předchozí ústní a písemná ujednání (za písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž elektronická forma tj. e‐ mail) a zadání, týkající se zveřejnění zákazníka v příslušném produktu společnosti FORMEDIA CZ.

 4. Veškeré dodatky a změny týkající se uzavřené Smlouvy musí být sjednány na základě dohody smluvních stran ve formě, kterou byla uzavřena Smlouva. V případě, že se jednalo o smlouvu uzavřenou prostřednictvím telefonu, lze akceptovat jako dodatky a změny rovněž písemná ujednání (za písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž elektronická forma tj.e-mail).

 

 1. Vyplývá‐li z povahy závazku již při jednání o uzavření Smlouvy dlouhodobé opětovné plnění stejného druhu s odkazem na tyto Všeobecné podmínky případně Produktové podmínky pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby či rozumná potřeba jejich pozdější změny, může FORMEDIA CZ v přiměřeném rozsahu tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit, přičemž odkaz na změnu Všeobecných obchodních podmínek uveřejněnou na webové stránce www.formedia.cz spolu s určením její platnosti a účinnosti, oznámí FORMEDIA CZ jeden měsíc před účinností této změny zákazníkovi prostřednictvím e‐mailu či SMS zprávy. Pokud zákazník se změnou Všeobecných obchodních podmínek nesouhlasí, je povinen svůj nesouhlas písemně oznámit společnosti FORMEDIA CZ (za písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž elektronická forma tj. e‐mail) nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení informace o změně. V případě nesouhlasu může zákazník ukončit Smlouvu výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou, přičemž jsou smluvní strany ke dni skončení Smlouvy povinny uhradit veškeré své vzájemné závazky. Pokud zákazník ve výše uvedené lhůtě společnosti FORMEDIA CZ svůj nesouhlas se změnou Všeobecných obchodních podmínek neoznámí, platí, že se změnou souhlasí a vzájemné vztahy smluvních stran se ode dne účinnosti změny řídí změněnými Všeobecnými obchodními podmínkami.

Článek 2 | Předmět Smlouvy a účel produktů a služeb

 1. Předmětem smlouvy je závazek FORMEDIA CZ zveřejnit právnickou osobu nebo obchodní firmu zákazníka v příslušném produktu a poskytnout mu související služby za podmínek a za odměnu dohodnutou ve Smlouvě̌.

 2. Účel produktů a služeb je poskytování lokálního vyhledávání a komplexních reklamních řešení se specializací na online, mobilní a tištené produkty.

Článek 3 | Doba trvání Smlouvy

 1. Doba trvání Smlouvy má přímou vazbu k jednotlivému konkrétnímu produktu a souvisejícím službám.
 2. Smlouva může byt uzavřena s účinností na 12 měsíců, 24 měsíců, na dobu neurčitou či bez časového vymezení na množstevně určenou dodávku služeb, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

Článek 4 | Odstoupení od Smlouvy

 1. Společnost FORMEDIA CZ může od smlouvy kdykoli okamžitě odstoupit v případě že:
  a)obsah nebo jakákoli část zákazníkovy inzerce jsou v rozporu s právními předpisy ČR, oprávněnými zájmy nebo platnými závazky společnosti FORMEDIA CZ nebo je v rozporu s etickými pravidly inzerce v produktech nabízených společností FORMEDIA CZ nebo
  b) je zákazník v prodlení s úhradou ceny za již poskytnuté produkty nebo služby na základě jiné smlouvy uzavřené mezi společností FORMEDIA CZ a zákazníkem nebo
  c) je zákazník v prodlení s úhradou ceny za již poskytnuté produkty nebo služby podle Smlouvy nebo
  d) zákazník včas nepředá podklady pro zpracování jeho firemní prezentace/inzerce podle Smlouvy v rámci sjednaného produktu či služby do 60 dnů od jejího sjednání.

 2. Má‐li zákazník vůči společnosti FORMEDIA CZ závazky v dříve splatných produktech nebo službách podle jiných smluv, bude úhrada podle poslední uzavřené Smlouvy považována za úhradu těchto dříve splatných závazků.

 3. Zákazník je oprávněn od již uzavřené Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, pokud písemné odstoupení od Smlouvy doručí společnosti FORMEDIA CZ nejpozději do 5 dnů od podpisu Smlouvy. Pokud zákazník odstoupí od uzavřené smlouvy později než pátý pracovní den od uzavření smlouvy, je zákazník povinen uhradit společnosti FORMEDIA CZ celou dohodnutou cenu služby, a to včetně příslušné daně z přidané hodnoty.

Článek 5 | Platební podmínky

 1. Zákazník se zavazuje uhradit společnosti FORMEDIACZ cenu stanovenou ve Smlouvě včetně příslušné daně z přidané hodnoty, která je účtována k jednotlivým položkám uvedených se Smlouvě. Součástí ceny může být rovněž aktivační poplatek jako procentuální paušální podíl na nákladech a investicích vynaložených společnsotí FORMEDA CZ za účelem spuštění smluvně sjednané služby. Aktivační poplatek je nevratný a může být započten se storno poplatkem při odstoupení zákazníka od smlouvy. Cena za poskytnuté produkty a služby je splatná po podpisu Smlouvy před zveřejněním smluvně dohodnutých produktů a služeb, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného společností FORMEDIA CZ, na bankovní účet společnosti FORMEDIA CZ uvedený na daňovém dokladu, nejpozději k datu splatnosti, které je na daňovém dokladu uvedeno.

 2. FORMEDIA CZ může v případě prodlení s placením odmítnout realizaci dalších služeb pro zákazníka. Popřípadě realizovat další službu až poté, co zákazník uhradí zálohu, kterou může společnost FORMEDIA CZ v takovém případě požadovat až do výše 100% ceny poskytované služby. Do doby provedení úhrady zálohy může FORMEDIA CZ odmítnout plnění sjednané služby.

 3. FORMEDIA CZ je plátcem daně z přidané hodnoty. Pokud se změní sazba daně z přidané hodnoty v období mezi uzavřením Smlouvy a fakturací ceny za zveřejnění inzerce, zákazník bere na vědomí a souhlasí, že FORMEDIA CZ je oprávněna jednostranně upravit cenu dle platné výše sazby daně z přidané hodnoty.

 4. Zákazník udělil před podpisem smlouvy společnosti FORMEDIA CZ souhlas k zasílání daňových dokladů (faktur) v elektronické podobě, elektronickou cestou ve smyslu ustanovení §26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Elektronicky vyhotovené faktury jsou smluvními stranami považovány za faktury plnohodnotné.

Článek 6 | Doručování

 1. Za písemné právní úkony se považují právní úkony učiněné faxem, elektronickou poštou či datovou schránkou. FORMEDIA CZ doručí písemnosti na adresu zákazníka, naposledy oznámenou společnosti FORMEDIA CZ poštou, elektronickou poštou, osobně nebo jiným dohodnutým způsobem.

 2. Při uzavírání Smlouvy se FORMEDIA CZ a zákazník dohodli, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí den po odeslání. Za doručenou se považuje také písemnost, která byla uložena v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence a nebyla zákazníkem vyzvednuta ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů ode dne jejího uložení. Doručení je účinné i tehdy, když se zákazník na zasílací adrese, kterou uvedl ve smlouvě, nezdržuje.
  To však neplatí, pokud FORMEDIA CZ písemnost doručoval na zasílací adresu, o které FORMEDIA CZ oznámil, že není aktuální. Odepře-li zákazník písemnost přijmout, je doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno.

 3. Osobní převzetí zásilky předpokládá potvrzení zákazníka o převzetí s uvedením data, jména, příjmení, případně firmy, s jeho podpisem.

Článek 7 | Povinnosti z vadného plnění

 1. Produkty a s nimi související služby jsou vytvářeny na základě podkladů zákazníka. Pokud inzerce vykazuje vadu, která spočívá v předání nesprávných podkladů pro její vytvoření či vadu, která nebrání v užívání této inzerce, má se za to, že produkt byl vytvořen smluveným způsobem a zákazníkovi tak vzniká povinnost zaplatit smluvní cenu.

 2. Pokud zákazník uplatní vady včas, má nárok požadovat slevu z ceny inzerce nebo požadovat slevu z uveřejnění v příštím vydání příslušného produktu. Uplatněný nárok nemůže zákazník měnit bez souhlasu společnosti FORMEDIA CZ.

 3. Zákazník má povinnost informovat FORMEDIA CZ o všech změnách svých zveřejňovaných údajů týkajících se poskytovaného produktu a související služby. V případě, že zákazník poruší tuto povinnost, FORMEDIA CZ neodpovídá za vady či škodu způsobenou zákazníkovi v důsledku uveřejnění kontaktů a dalších údajů o zákazníkovi v jakémkoliv produktu, jež zákazník prokazatelně poskytl společnosti FORMEDIA CZ jako poslední platné.

Článek 8 | Odpovědnost za škodu, smluvní pokuty

 1. FORMEDIA CZ odpovídá zákazníkovi za škodu, která mu vznikla porušením povinností ze strany společnosti FORMEDIA CZ v rozsahu stanoveném následujícími ustanoveními, pokud FORMEDIA CZ neprokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími zcela nebo zčásti jeho odpovědnost.

 2. Smluvní strany se před uzavřením Smlouvy dohodly, že úhrnná předvídatelná škoda, která by mohla vzniknout jako následek porušení povinností společnosti FORMEDIA CZ, může činit maximálně částku odpovídající částce sjednané za produkt, u kterého došlo k porušení stanovené povinnosti.

 3. V případě, že zákazník neoznámí společnosti FORMEDIA CZ písemně vady inzerce ve lhůtě, ve které je oprávněn uplatnit vady podle § 7, odst. 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek, má se za to, že nesplnil svou zákonnou povinnost a FORMEDIA CZ není povinna nahradit škodu, která vznikla v souvislosti s tímto nesplněním povinnosti, a to zejména škodu vzniklou do doby splnění povinnosti informovat o vzniku nebo možnosti vzniku škodné události.
 4. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou společnosti FORMEDIA CZ v případě porušení povinnosti obsažené v článku 5 těchto Všeobecných obchodních v rozsahu § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 5. V případě prodlení zákazníka s úhradou ceny za zveřejnění inzerce je FORMEDIA CZ oprávněna účtovat zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 8 % p.a. z dlužné částky, a dále úhradu nákladů společnosti FORMEDIA CZ spojených s vymáháním dlužné částky.

 

 1. V případě prodlení zákazníka s úhradou odstupného dle čl. 4 ods. 4 Obchodních podmínek je FORMEDIA CZ oprávněna účtovat zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 8 % p.a. z částky odstupného a náklady spojené s jeho vymáháním. Zaplacením odstupného není dotčen nárok společnosti FORMEDIA CZ na náhradu škody.

Článek 9 | Souhlas se zpracováním a uveřejněním údajů, změny údajů

 1. Zákazník poskytuje souhlas s uveřejněním svých osobních či identifikačních údajů (osobní a identifikační údaje dále společně jen „údaje“) v produktech a službách nabízených FORMEDIA CZ včetně šíření obsahu produktů a služeb společnosti FORMEDIA CZ na internetu a v partnerských distribučních sítích; a dále i v produktech a službách, jež mají stejný nebo obdobný účel jako produkty a služby nabízené společností FORMEDIA CZ, včetně šíření těchto produktů a služeb na internetu a v partnerských distribučních sítích a jsou vydávány subjekty ovládanými přímo nebo nepřímo osobami, jež patří mezi osoby ovládající FORMEDIA CZ, anebo subjekty, jež jsou ovládány společností FORMEDIA CZ, anebo subjekty, jež jsou osobami ovládajícími FORMEDIA CZ, ať už přímo nebo nepřímo (dále jen „spřízněné společnosti“).

 2. Osobní a identifikační údaje zákazníka jsou zpracovávány elektronicky. Zákazník byl seznámen rovněž s informacemi a svými právy v rozsahu dle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., tedy zejména s tím, že poskytnutí jeho souhlasu je dobrovolné, že má v souladu se zákonem právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. Bezplatné změny a aktualizace osobních a identifikačních údajů v průběhu trvání i po skončení Smlouvy lze provádět písemně e‐mailem na info@formedia.cz.

 3. Zákazník je oprávněn kdykoliv souhlas se zpracováním či uveřejňováním osobních údajů podle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek doporučeným dopisem adresovaným společnosti FORMEDIA CZ odvolat.

 4. Při uzavření Smlouvy se zákazník mohl vyjádřit, zda si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu, pokud tak neučinil vyjadřuje souhlas s tím, aby byly jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném ve Smlouvě využity společností FORMEDIA CZ pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení včetně informací o marketingových akcích společnosti FORMEDIA CZ prostřednictvím SMS zpráv, e‐mailů jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 5. Zákazník podpisem Smlouvy vyjádřil svůj souhlas s tím, že uveřejnění v produktech a prostřednictvím služeb nabízených společností FORMEDIA CZ umožňuje vyhledání jeho identifikačních, kontaktních a jiných údajů poskytnutých společností FORMEDIA CZ na základě Smlouvy dle jakéhokoli zadaného vstupního údaje (dostatečně určujícího pro vyhledání kontaktu).

 6. Souhlasy zákazníka podle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti i po skončení platnosti smlouvy mezi společností FORMEDIA CZ a zákazníkem.


Článek 10 | Reklamace

 

 1. Reklamace je právní úkon zákazníka, při kterém uplatňuje své nároky z vadně vyúčtované ceny nebo z vadně poskytnutých služeb.

 

 1. Zákazník má právo podat reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 2 měsíců od aktivace produktu, případně od vadného poskytnutí služby. V reklamaci zákazník uvede své identifikační údaje a srozumitelně vylíčí, v čem spatřuje chybný postup.
 2. Reklamaci je možné uplatnit elektronickou formou na adresu info@formedia.cz nebo písemně na adresu pobočky FORMEDIA CZ s.r.o., Vančurovo nám.309, 500 02 Hradec Králové.

 3. Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost uhradit vyúčtovanou cenu.

 4. FORMEDIA CZ vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu v nejkratších možných lhůtách odpovídajících složitosti, technické a administrativní náročnosti uplatněné reklamace, nejpozději do 30 dní ode dne jejího doručení.

Článek 11 Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva, tyto Všeobecné obchodní podmínky, jakož i Produktové podmínky pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby se řídí právním řádem České republiky a zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 2. FORMEDIA CZ a zákazník se před podpisem Smlouvy dohodli, že všechny spory vznikající ze Smlouvy, z těchto Všeobecných obchodních podmínek, případně Produktových podmínek pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby a v souvislosti s nimi, budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude‐li smírného řešení dosaženo, budou řešeny u Obvodního soudu pro Hradec Králové.

 3. Znění Všeobecných obchodních podmínek společnosti FORMEDIA CZ s.r.o., Produktových podmínek pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby jsou k dispozici na webové stránce www.formedia.cz anebo v sídle a provozovnách společnosti FORMEDIA CZ, vždy ve verzi k datu jejich platnosti a účinnosti.

 4. V případě, že některá část těchto Všeobecných obchodních podmínek, Produktových podmínek pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby či Smlouvy bude považována za neplatnou nebo v rozporu s platným právním řádem, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti.

 5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2018.

 

Všeobecné obchodní podmínky platné od 14. 11. 2015 do 31. 12. 2017

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti FORMEDIA CZ s.r.o.

Email: info@formedia.cz

Účinné od 14.11.2015 sjednané v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o zveřejnění firmy uzavřené podle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Dodavatel: FORMEDIA CZ s.r.o., Kolbenova 959/27b, 198 00 Praha 14, IČ: 04336062, KB 115–968680247/0100 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246109

Článek 1 | Postup při uzavření Smlouvy

1. Společnost FORMEDIA CZ s.r.o., se sídlem Kolbenova 959/27b, 198 00 Praha 14, IČO 04336062, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246109 (dále jen „FORMEDIA CZ“) jako podnikatel zastoupena svým pověřeným zástupcem podle § 430 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „zástupce“) a zákazník, uzavírají Smlouvu o zveřejnění firmy (dále jen „Smlouva”) v produktech a souvisejících službách nabízených společností FORMEDIA CZ (dále jen „ produkty“), v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě,těchto Všeobecných obchodních podmínkách, případně Produktových podmínkách pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby. Smlouvou projevují FORMEDIA CZ a zákazník vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem Smlouvy.

2. Smlouva je uzavírána v písemné formě. Smlouva je platně uzavřena, jakmile si strany ujednaly písemně její obsah. Jedná‐li za podnikatele pověřená osoba, pověřená při provozu obchodního závodu určitou činností, uvede tato osoba své jméno a příjmení a své oprávnění k jednání za podnikatele. Je‐li podnikatel plátcemdaně z přidané hodnoty (DPH), uvede též daňové identifikační číslo (DIČ). Zákazník – právnická osoba uvede své identifikační údaje, včetně identifikačního čísla, pod kterým je zapsána ve veřejném rejstříku. Je‐li plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), uvede též daňové identifikační číslo (DIČ). Osoba jednající za právnickou osobu uvede své jméno a příjmení, jakož i své oprávnění jednat za právnickou osobu.

3. Smlouva, včetně Všeobecných obchodních podmínek případně Produktových podmínek pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby, které jsou její nedílnou součástí, představuje smlouvu mezi společností FORMEDIA CZa zákazníkem v celém rozsahu a nahrazuje jakákoliv jiná předchozí ústní a písemná ujednání. Písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž elektronická forma tj. e‐mail) a zadání, týkající se zveřejnění zákazníka v příslušném produktuspolečnosti FORMEDIA CZ.

Článek 2 | Předmět Smlouvy a účel produktů a služeb

1. Předmětem smlouvy je závazek FORMEDIA CZ zveřejnit právnickou osobu nebo obchodní firmu zákazníka v příslušném produktu a poskytnout mu související služby za podmínek a za odměnu dohodnutou ve Smlouvě.

2. Účel produktů a služeb je poskytování lokálního vyhledávání a komplexních reklamních řešení se specializací na online, mobilní a tištěné produkty.

Článek 3 | Doba trvání Smlouvy

1. Doba trvání Smlouvy má přímou vazbu k jednotlivému konkrétnímu produktu a souvisejícím službám.

2. Smlouva může byt uzavřena s účinností na 12 měsíců, 24 měsíců, na dobu neurčitou či bez časového vymezení na množstevně určenou dodávku služeb, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

Článek 4 | Odstoupení od Smlouvy

1. Společnost FORMEDIA CZ může od smlouvy kdykoli okamžitě odstoupit v případě že:

a) obsah nebo jakákoli část zákazníkovy inzerce jsou v rozporu s právními předpisy ČR, oprávněnými zájmy nebo platnými závazky společnosti FORMEDIA CZ nebo je v rozporu s etickými pravidly inzerce v produktech nabízených společností FORMEDIA CZ nebo

b) je zákazník v prodlení s úhradou ceny za již poskytnuté produkty nebo služby na základě jiné smlouvy uzavřené mezi společností FORMEDIA CZ a zákazníkem nebo

c) je zákazník v prodlení s úhradou ceny za již poskytnuté produkty nebo služby podle Smlouvy nebo

d) zákazník včas nepředá podklady pro zpracování jeho firemní prezentace/inzerce podle Smlouvy v rámci sjednaného produktu či služby do 60 dnů od jejího sjednání.

2. Má‐li zákazník vůči společnosti FORMEDIA CZ závazky v dříve splatných produktech nebo službách podle jiných smluv, bude úhrada podle poslední uzavřené Smlouvy považována zaúhradu těchto dříve splatných závazků.

3. Zákazník je oprávněn od již uzavřené Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, pokud písemné odstoupení od smlouvy doručí společnosti FORMEDIA CZ nejpozději do 7 dnů od podpisu Smlouvy.

4. Zákazník je oprávněn od již uzavřené Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu I v období mezi 8. dnem a 30. dnem od uzavření Smlouvy. Za včasné odstoupení od Smlouvy se považuje písemné oznámení (i emailem) o odstoupení doručené mezi 8. a 30 dnem od uzavření Smlouvy. V případě takového odstoupení od Smlouvy je FORMEDIA CZ oprávněna požadovat odstupné, které činí 30 % z ceny sjednané ve Smlouvě bez daně z přidané hodnoty, nejméně však částku 3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) bez daně z přidané hodnoty. V případě, že je cena produktů a souvisejících služeb sjednaná ve Smlouvě, nižší než 3 000 Kč, činí částka odstupného 100 % sjednané ceny. Pokud by zákazník odstupoval pouze od části Smlouvy (od některých produktů či služeb), uplatní se tento článek analogicky na část Smlouvy, od které zákazník odstupuje.

Článek 5 | Platební podmínky

1. Zákazník se zavazuje uhradit FORMEDIACZ cenu stanovenou ve Smlouvě. Cena za poskytnuté produkty a služby je splatná po podpisu Smlouvy před zveřejněním smluvně dohodnutých produktů a služeb, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného společností FORMEDIA CZ, na bankovní účet společnosti uvedený na daňovém dokladu, nejpozději k datu splatnosti, které je na daňovém dokladu uvedeno.

2. FORMEDIA CZ je plátcem daně z přidané hodnoty. Pokud se změní sazba daně z přidané hodnoty v období mezi uzavřením Smlouvy a fakturací ceny za zveřejnění inzerce, zákazník bere na vědomí a souhlasí, že FORMEDIA CZ je oprávněna jednostranně upravitcenu dle platné výše sazby daně z přidané hodnoty.

3. Zákazník udělil před podpisem smlouvy souhlas k zasílání daňovýchdokladů (faktur) v elektronické podobě, elektronickou cestou ve smyslu ustanovení §26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Elektronicky vyhotovené faktury jsou smluvními stranami považovány za faktury plnohodnotné.

Článek 6 | Doručování

1. Za písemné právní úkony se považují právní úkony učiněné faxem, elektronickou poštou či datovou schránkou. FORMEDIA CZ doručí písemnosti na adresu zákazníka, naposledy oznámenou společnosti FORMEDIA CZ poštou, elektronickou poštou, osobně nebo jiným dohodnutým způsobem.

2. Při uzavírání Smlouvy se FORMEDIA CZ a zákazník dohodli, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí den po odeslání. Za doručenou se považuje také písemnost, která byla uložena v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence a nebyla zákazníkem vyzvednuta ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů ode dne jejího uložení. Doručení je účinné i tehdy, když se zákazník na zasílací adrese, kterou uvedl ve smlouvě, nezdržuje. To však neplatí, pokud FORMEDIA CZ písemnost doručoval na zasílací adresu, o které FORMEDIA CZ oznámil, že není aktuální. Odepře‐li zákazník písemnost přijmout, je doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno.

3. Osobní převzetí zásilky předpokládá potvrzení zákazníka o převzetí s uvedením data, jména, příjmení, případně firmy, s jeho podpisem.

Článek 7 | Povinnosti z vadného plnění

1. Produkty a s nimi související služby jsou vytvářeny na základě podkladů zákazníka. Pokud inzerce vykazuje vadu, která spočívá v předání nesprávných podkladů pro její vytvoření či vadu, která nebrání v užívání této inzerce, má se za to, že produkt byl vytvořen smluveným způsobem a zákazníkovi tak vzniká povinnost zaplatit smluvní cenu.

2. Pokud zákazník uplatní vady včas, má nárok požadovat slevu z ceny inzerce nebo požadovat slevu z uveřejnění v příštím vydání příslušného produktu. Uplatněný nárok nemůže zákazník měnit bez souhlasu FORMEDIA CZ.

3. Zákazník má povinnost informovat FORMEDIA CZ o všech změnách svých zveřejňovaných údajů týkajících se poskytovaného produktu a související služby. V případě, že zákazník poruší tuto povinnost, FORMEDIA CZ neodpovídá za vady či škodu způsobenou zákazníkovi v důsledku uveřejnění kontaktů a dalších údajů o zákazníkovi v jakémkoliv produktu, jež zákazník prokazatelně poskytl FORMEDIA CZ jako poslední platné.

Článek 8 | Odpovědnost za škodu, smluvní pokuty

1. FORMEDIA CZ odpovídá zákazníkovi za škodu, která mu vznikla porušením povinností ze strany FORMEDIA CZ v rozsahu stanoveném následujícími ustanoveními, pokud FORMEDIA CZ neprokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími zcela nebo zčásti jeho odpovědnost.

2. Smluvní strany se před uzavřením Smlouvy dohodly, že úhrnná předvídatelná škoda, která by mohla vzniknout jako následek porušení povinností FORMEDIA CZ, může činit maximálně částku odpovídající částce sjednané za produkt, u kterého došlo k porušení stanovené povinnosti.

3. V případě, že zákazník neoznámí FORMEDIA CZ písemně vady inzerce ve lhůtě, ve které je oprávněn uplatnit vady podle § 7, odst. 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek, má se za to, že nesplnil svou zákonnou povinnost a FORMEDIA CZnení povinna nahradit škodu, která vznikla v souvislosti s tímto nesplněním povinnosti, a to zejména škoduvzniklou do doby splnění povinnosti informovat o vzniku nebo možnosti vznikuškodné události.

4. Zákazník odpovídá za škodu způsobenouspolečnosti FORMEDIA CZ v případě porušení povinnosti obsažené v článku 5 těchto Všeobecných obchodních v rozsahu § 2913 anásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5. V případě prodlení zákazníka s úhradou ceny za zveřejnění inzerce je FORMEDIA CZ oprávněna účtovat zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 8 % p.a. z dlužné částky, a dále úhradu nákladů FORMEDIA CZ spojených s vymáháním dlužné částky.

6. V případě prodlení zákazníka s úhradou odstupného dle čl. 4 ods. 4 Obchodních podmínek je FORMEDIA CZ oprávněna účtovat zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 8 % p.a. z částky odstupného a náklady spojené s jeho vymáháním. Zaplacením odstupného není dotčen nárok FORMEDIA CZ na náhradu škody.

Článek 9 | Souhlas se zpracováním a uveřejněním údajů, změny údajů

1. Zákazník poskytuje souhlas s uveřejněním svých osobních či identifikačních údajů (osobní a identifikační údaje dále společně jen „údaje“) v produktech a službách nabízených FORMEDIA CZ včetně šíření obsahu produktů a služeb FORMEDIA CZna internetu a v partnerských distribučních sítích; a dále i v produktech a službách, jež mají stejný nebo obdobný účel jako produkty a služby nabízené FORMEDIA CZ, včetně šíření těchto produktů a služeb na internetu a v partnerských distribučních sítích a jsou vydávány subjekty ovládanými přímo nebo nepřímo osobami, jež patří mezi osoby ovládající FORMEDIA CZ, anebo subjekty, jež jsou ovládány FORMEDIA CZ, anebo subjekty, jež jsou osobami ovládajícími FORMEDIA CZ, ať už přímo nebo nepřímo (dále jen „spřízněné společnosti“).

2. Osobní a identifikační údaje zákazníka jsou zpracovávány elektronicky. Zákazník byl seznámen rovněž s informacemi a svými právy v rozsahu dle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., tedy zejména s tím, že poskytnutí jeho souhlasu je dobrovolné, že má v souladu se zákonem právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. Bezplatné změny a aktualizace osobních a identifikačních údajů v průběhu trvání i po skončení Smlouvy lze provádět e‐mailemn a info@formedia.cz, prostřednictvím písemně či prostřednictvím formuláře zveřejněného na webových stránkách FORMEDIA CZ.

3. Zákazník je oprávněn kdykoliv souhlas se zpracováním či uveřejňováním osobních údajůpodletohotočlánk u Všeobecnýchobchodníchpodmínekdoporučeným dopisem adresovaným FORMEDIA CZ odvolat.

4. Při uzavření Smlouvy se zákazník mohl vyjádřit, zda si nepřeje byt kontaktován za účelem marketingu, pokud tak neučinil vyjadřuje souhlas s tím, aby byly jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném ve Smlouvě využity FORMEDIA CZ pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení včetně informací o marketingových akcích FORMEDIA CZ prostřednictvím SMS zpráv,e-mailů jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

5. Zákazník podpisem Smlouvy vyjádřil svůj souhlas s tím, že uveřejnění v produktech a prostřednictvím služeb nabízených FORMEDIACZ umožňuje vyhledání jeho identifikačních, kontaktních a jiných údajů poskytnutých FORMEDIA CZ na základě Smlouvy dle jakéhokoli zadaného vstupního údaje (dostatečně určujícího pro vyhledání kontaktu).

6. Souhlasy zákazníka podle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti i po skončení platnosti smlouvy mezi FORMEDIA CZ a zákazníkem.

Článek 10 | Reklamace

1. Reklamace je právní úkon zákazníka, při kterémuplatňuje své nároky z vadně vyúčtované ceny nebo z vadně poskytnutých služeb.

2. Zákazník má právo podat reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 2 měsíců od aktivace produktu, případně od vadného poskytnutí služby. V reklamaci zákazník uvede své identifikační údaje a srozumitelně vylíčí, v čem spatřuje chybný postup.

3. Reklamaci je možné uplatnit elektronickou formou na adrese info@formedia.cz nebo písemně na adrese FORMEDIA CZ s.r.o., Kolbenova 959/27b, 198 00 Praha 14.

4. Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost uhradit vyúčtovanou cenu.

5. FORMEDIA CZ vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu v nejkratších možných lhůtách odpovídajících složitosti, technické a administrativní náročnosti uplatněné reklamace, nejpozději do 30 dní ode dne jejího doručení.

Článek 11 | Závěrečná ustanovení

1. Smlouva, tyto Všeobecné obchodní podmínky, jakož I Produktové podmínky pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby se řídí právním řádem České republiky a zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. FORMEDIA CZ a zákazník se před podpisem Smlouvy dohodli, že všechny spory vznikající ze Smlouvy, z těchto Všeobecných obchodních podmínek, případně Produktových podmínek pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby a vsouvislosti s nimi, budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude‐li smírného řešení dosaženo, budou řešeny u Obvodního soudu pro Prahu 3.

3. Znění Všeobecných obchodních podmínek společnosti FORMEDIA CZ s.r.o., Produktových podmínek pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkčtyi služby j sou k dispozici na webové stránce wwwf.ormedia.cz anebo v sídle a provozovnách společnosti FORMEDIA CZ, vždy ve verzi k datu jejich platnosti a účinnosti.

4. V případě, že některá část těchto Všeobecných obchodních podmínek, Produktových podmínek pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby či Smlouvy bude považována za neplatnou nebo v rozporu s platným právním řádem, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti.

5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 14.11.2015.

Produktové podmínky pro GOOGLE MY BUSINESS platné od 1. 1. 2016

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO GOOGLE MY BUSINESS
společnosti FORMEDIA CZ s.r.o.

Email: info@formedia.cz

 

Platné od 1.1.2016 sjednané jako součást Všeobecných obchodních podmínek společnosti FORMEDIA CZ, s.r.o., v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o zveřejnění firmy uzavřené podle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V uvedených stanoveních tyto Produktové podmínky pro Google My Business rozšiřují Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORMEDA CZ, s.r.o., případně mají před jejich ustanoveními přednost jako podmínky speciální.

 

Dodavatel: FORMEDIA CZ s.r.o., Kolbenova 959/27b, 198 00 Praha 14, IČ: 04336062, KB 115–968680247/0100 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246109.

 

Článek 1 | Účel Google My Business

 

 1. Vymezení pojmů

Účelem služby Google my business je zviditelnění Zákazníka, jeho sídla a informací o jeho podnikání ve vyhledávači Google.

 

Článek 2 | Podoba inzerce

 

 1. Službou Google My Business se pro účely těchto Produktových podmínek rozumí zpřístupnění online rozhraní s možností editace informací o Zákazníkovi, které jsou následně zveřejněny ve vyhledavači Google.

 

 1. Pokud Zákazník projeví zájem o službu Google My Business u společnosti FORMEDIA CZ, je možnost využít služby Retence. Tato služba je vhodná pro Zákazníky, kteří mají placenou službu online prezentace (např. zápis na online katalogu) u jiné společnosti. Při předložení aktuální smlouvy získává Zákazník po dobu platnosti smlouvy u jiné společnosti službu zcela zdarma. Registrační a správní
  poplatek Zákazník hradí až k datu ukončení platnosti konkurenční smlouvy.

 

 1. Zákazník je povinen uvést v návrhu inzerce pouze pravdivé a nezavádějící údaje. Zákazník tímto prohlašuje, že má oprávnění prodávat nebo poskytovat inzerované výrobky nebo služby, a že je oprávněn užívat kontakty a další údaje předané společnosti FORMEDIA CZ v rámci smluvního vztahu a uzavřením smlouvy potvrzuje jejich správnost a úplnost. Zákazník se zavazuje na žádost společnosti FORMEDIA CZ doložit svá oprávnění.

 

 1. FORMEDIA CZ je oprávněna po dobu platnosti Smlouvy prověřovat správnost, úplnost a aktuálnost předaných kontaktů a jejich údajů Zákazníkem společnosti FORMEDIA CZ a pravdivost prohlášení o oprávnění Zákazníka využívat kontakty a další údaje předané společnosti FORMEDIA CZ. Zákazník se dále zavazuje písemně informovat FORMEDIA CZ bez zbytečného odkladu o jakékoliv změně kontaktů a dalších údajů předaných společnosti FORMEDIA CZ v rámci smluvních vztahů.

 2. V případě, že Zákazník použije v návrhu pro inzerci fotografické, grafické nebo textové podklady, které jsou chráněny podle právních předpisů upravujících ochranu duševních vlastnictví, zejména dle autorského zákona nebo zákona o ochranných známkách, je Zákazník povinen použít pouze takové fotografické, grafické a textové podklady pro inzerci, u nichž je vlastníkem autorských nebo jiných obdobných práv k duševnímu vlastnictví, nebo u nichž má oprávnění od autora či vlastníka práv k duševnímu vlastnictví k jejich užití k inzerci a šíření podle této smlouvy a odměna za toto užití a šíření byla uhrazena. Výše uvedené platí i v případě užití písemností osobní povahy, podobizen, obrazových projevů, snímků a zvukových záznamů týkajících se třetí osoby nebo projevů její osobní povahy.

 

 1. Zákazník odpovídá společnosti FORMEDIA CZ za škodu, která mu vznikla porušením kteréhokoliv ustanovení tohoto článku těchto Produktových podmínek.

Článek 3 | Cena

 1. Cena je cenou smluvní a skládá se z poplatku za výrobu zhotovení zápisu a ročního poplatku za správu.

 2. Cena je určena platným ceníkem Poskytovatele.

 3. Aktivační poplatek je paušální cenou za jednorázové činnosti Poskytovatele, související se vznikem smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Objednavatelem, je součástí celkové kupní ceny, nevratný a splatný jednorázově po podpisu Smlouvy.

Článek 4 | Fakturace a ukončení smlouvy

 1. Smlouva je platná od data jejího uzavření a účinná po dobu 12 měsíců od spuštění produktu.

 2. Neoznámí‐li Zákazník společnosti FORMEDIA CZ písemně nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby trvání Smlouvy dle článku 4 odst.1 těchto produktových podmínek, že trvá na jejich ukončení, Smlouva se automaticky prodlužuje o dalších 12 měsíců a to opakovaně.

 3. Fakturace probíhá ročně.

Článek 5 | Doba trvání smlouvy

 1. Za datum spuštění produktu/služby se považuje datum fakturace. FORMEDIA CZ si vyhrazuje právo odložit sjednané datum spuštění nového produktu, pokud ze strany Zákazníka nebude poskytnuta potřebná součinnost (např. nebudou dodány potřebné podklady), a to o dobu prokazatelně neposkytnuté součinnosti a o dobu přiměřenou k vytvoření produktu poté, co byla součinnost opožděně poskytnuta.

Článek 7 | Souhlas se šířením reklamního sdělení

 1. Zákazník dává souhlas se šířením reklamního sdělení prostřednictvím služby v rámci celosvětové počítačové sítě Internet a dalšími prostředky elektronické komunikace dle Smlouvy, a to všemi možnými způsoby, jež mají v povaze vybrané prostředky elektronické komunikace.

 

KONTAKTUJTE NÁS
Marketing | Tvorba webů | Internetové obchody | PPC reklama | Správa sociálních sítí | Google ověření firmy | Grafické práce | Zabezpečení SSL | 3D prohlídky
KONZULTACE ZDARMA
© 2023 FORMEDIA CZ s.r.o.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram